Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Oriya | Sri Rama Stotram

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Oriya | Sri Rama Stotram

104 Views

Shri RamanathaAshtakam Lyrics in Oriya:

ରାମନାଥାଷ୍ଟକମ୍ ୨
ରାମନାଥ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ଜୟ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ।
ନୀଲକଣ୍ଠ ନମୋଽସ୍ତୁତେ ଜୟ ରକ୍ଷ ମାଂ ଶରଣାଗତମ୍ ॥ ଧ୍ରୁ.॥

କୋଟୀ ସୂର୍ୟସମାନକାନ୍ତି ସୁଶୋଭିତାନନ ମଣ୍ଡଲଂ
କଞ୍ଜଲୋଚନମଦ୍ଭୁତଂ ସୁରପୁଷ୍ପହାରମଗୋଚରମ୍ ।
କ୍ଷୀରସାଗରମନ୍ଥନୋତ୍କଟ ଘୋରଵିଷସଂସେଵିତଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୧॥

ଦକ୍ଷୟାଗଵିଘାତକଂ ଶିଵମୀପ୍ସିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟିନଂ
ଭସ୍ମରାଗଵିଭୂଷିତଂ ନଵବିଲ୍ଵପତ୍ରସମର୍ଚିତମ୍ ।
ଦେଵତାସୁରଵନ୍ଦିତାଙ୍ଘ୍ରିତରୋରୁହଂ ପରମେଶ୍ଵରଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୨॥

ନାରଦାଦିମୁନୀନ୍ଦ୍ରଗାଥିତ ରମ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକଥାନକଂ
ଵେଦଗମ୍ୟମନାମୟଂ ଗଜଵକ୍ତ୍ରଷଣ୍ମୁଖମଣ୍ଡିତମ୍ ।
ଲୋଚଲତ୍ରୟମୁଗ୍ରତେଜସମୁଦ୍ଭଵଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୩॥

କୃତ୍ତିଵାସକମୁତ୍ତମଂ ଘନକାରଜଂ ଘ୍ରତୁଵାସସଂ
ଭକ୍ତକଷ୍ଟନିଵାରକଂ ଵୃଷୟାନକମ୍ୟଜନାୟକମ୍ ।
ସର୍ଵମୃତ୍ୟୁଭୟାପହଂ ଦୁରିତାପହଂ ଭଵତାପହଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୪॥

ରୁଣ୍ଡମାଲିନମନ୍ଧକାନ୍ତଗମାଶୁତୋଷମନିନ୍ଦିତଂ
ମୃତ୍ୟୁଭୀତମୃକଣ୍ଡୁବାଲକପାଲକଂ ଵରଦାୟକମ୍ ।
ଭାନୁଵଂଶଲଲାମରାଘଵ ପୂଜିତଂ ପ୍ରମଥାର୍ଥିକଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୫॥

ଶୀଲରାଜଵିହାରିଣଂ କରଶୂଲଡମରୁଗଧାରିଣଂ
ଶୈଲଜାଶ୍ରିତଚାରୁବାମଶରୀରିଣଂ ସୁମନୋହରମ୍ ।
ଶୈଲତୁଲ୍ୟ ସୁକେଶିରଂ ଭଵମଷ୍ଟମୂର୍ତୀମନାଗତଂ
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୬॥

ରାଗଭୋଗସୁଦୂରଭାସୁରନାଦହାରଜଟାଧର
କମ୍ଭୁଗନ୍ଧର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାରହରଗଙ୍ଗାଧର ।
ଵନ୍ଦିତାଖିଲ ଲୋକଵୈଭଵ ଶର୍ଵ ଭୈରଵ ଶ୍ରୀକର
ରାମନାଥ ଵିଲୋଲତାଣ୍ଡଵ ନର୍ତନପ୍ରିୟ ରକ୍ଷ ମାମ୍ ॥ ୭॥

ଦୁଃଖତରସଂସାରସାଗରକାରଣୈକ ସୁଖାଶ୍ରୟଂ
ଦେଵକେପଦପଙ୍କଜଂ ପରମାଶ୍ରୟେ କରୁଣାମ୍ବୁଧେ ।
ଦୋଷପୂରିତମାଦରାତ୍କ୍ଷଣୁ ଦୋଷହର ଜଗଦୀଶ୍ଵର
ପୁଷ୍ଟିଵର୍ଧନ ତୁଷ୍ଟିଵର୍ଧନ ତାଵକଂ ପରିପାଲୟ ॥ ୮॥

ଶ୍ରୀନିଵାସତନୂଜ କୀର୍ତିତମଷ୍ଟକଂ ତଵ ତୁଷ୍ଟୟେ
ୟେ ପଠନ୍ତି ନିରନ୍ତରଂ ଖଲୁ ପ୍ରାପ୍ନୁଵନ୍ତି ମନୋରଥମ୍ ।
ତ୍ଵାଂ ଵିରାମମନାର୍ତି ଶଙ୍କର ଭୂତଲେ ୟଦିରନ୍ୟଥା
ଧୀରଵତ୍ସଲ ମାଂ ନ ଵିସ୍ମର ରାମନାଥ କୃପାଂ କୁରୁ ॥ ୯॥

ଇତି ରାମନାଥାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *