Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Tamil

Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ராம புஜங்கப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ॥
விஶுத்³த⁴ம் பரம் ஸச்சிதா³னந்த³ரூபம்
கு³ணாதா⁴ரமாதா⁴ரஹீனம் வரேண்யம் |
மஹாந்தம் விபா⁴ந்தம் கு³ஹாந்தம் கு³ணாந்தம்
ஸுகா²ந்தம் ஸ்வயம் தா⁴ம ராமம் ப்ரவத்³யே || 1 ||

ஶிவம் நித்யமேகம் விபு⁴ம் தாரகாக்²யம்
ஸுகா²காரமாகாரஶூன்யம் ஸுமான்யம் |
மஹேஶம் கலேஶம் ஸுரேஶம் பரேஶம்
நரேஶம் நிரீஶம் மஹீஶம் ப்ரபத்³யே || 2 ||

யதா³வர்ணயத்கர்ணமூலே(அ)ந்தகாலே
ஶிவோ ராம ராமேதி ராமேதி காஶ்யாம் |
ததே³கம் பரம் தாரகப்³ரஹ்மரூபம்
ப⁴ஜே(அ)ஹம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் || 3 ||

மஹாரத்னபீடே² ஶுபே⁴ கல்பமூலே
ஸுகா²ஸீனமாதி³த்யகோடிப்ரகாஶம் |
ஸதா³ ஜானகீலக்ஷ்மணோபேதமேகம்
ஸதா³ ராமசந்த்³ரம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் || 4 ||

க்வணத்³ரத்னமஞ்ஜீரபாதா³ரவிந்த³ம்
லஸன்மேக²லாசாருபீதாம்ப³ராட்⁴யம் |
மஹாரத்னஹாரோல்லஸத்கௌஸ்துபா⁴ங்க³ம்
நத³ச்சஞ்சரீமஞ்ஜரீலோலமாலம் || 5 ||

லஸச்சந்த்³ரிகாஸ்மேரஶோணாத⁴ராப⁴ம்
ஸமுத்³யத்பதங்கே³ந்து³கோடிப்ரகாஶம் |
நமத்³ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³கோடீரரத்ன
ஸ்பு²ரத்காந்தினீராஜனாராதி⁴தாங்க்⁴ரிம் || 6 ||

புர꞉ ப்ராஞ்ஜலீனாஞ்ஜனேயாதி³ப⁴க்தான்
ஸ்வசின்முத்³ரயா ப⁴த்³ரயா போ³த⁴யந்தம் |
ப⁴ஜே(அ)ஹம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ஸதா³ ராமசந்த்³ரம்
த்வத³ன்யம் ந மன்யே ந மன்யே ந மன்யே || 7 ||

யதா³ மத்ஸமீபம் க்ருதாந்த꞉ ஸமேத்ய
ப்ரசண்ட³ப்ரகோபைர்ப⁴டைர்பீ⁴ஷயேன்மாம் |
ததா³விஷ்கரோஷி த்வதீ³யம் ஸ்வரூபம்
ஸதா³பத்ப்ரணாஶம் ஸகோத³ண்ட³பா³ணம் || 8 ||

நிஜே மானஸே மந்தி³ரே ஸன்னிதே⁴ஹி
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ ராமசந்த்³ர |
ஸஸௌமித்ரிணா கைகயீனந்த³னேன
ஸ்வஶக்த்யானுப⁴க்த்யா ச ஸம்ஸேவ்யமான || 9 ||

ஸ்வப⁴க்தாக்³ரக³ண்யை꞉ கபீஶைர்மஹீஶை꞉
அனீகைரனேகைஶ்ச ராம ப்ரஸீத³ |
நமஸ்தே நமோ(அ)ஸ்த்வீஶ ராம ப்ரஸீத³
ப்ரஶாதி⁴ ப்ரஶாதி⁴ ப்ரகாஶம் ப்ரபோ⁴ மாம் || 10 ||

த்வமேவாஸி தை³வம் பரம் மே யதே³கம்
ஸுசைதன்யமேதத்த்வத³ன்யம் ந மன்யே |
யதோ(அ)பூ⁴த³மேயம் வியத்³வாயுதேஜோ
ஜலோர்வ்யாதி³கார்யம் சரம் சாசரம் ச || 11 ||

நம꞉ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபாய தஸ்மை
நமோ தே³வதே³வாய ராமாய துப்⁴யம் |
நமோ ஜானகீஜீவிதேஶாய துப்⁴யம்
நம꞉ புண்ட³ரீகாயதாக்ஷாய துப்⁴யம் || 12 ||

நமோ ப⁴க்தியுக்தானுரக்தாய துப்⁴யம்
நம꞉ புண்யபுஞ்ஜைகலப்⁴யாய துப்⁴யம் |
நமோ வேத³வேத்³யாய சாத்³யாய பும்ஸே
நம꞉ ஸுந்த³ராயேந்தி³ராவல்லபா⁴ய || 13 ||

நமோ விஶ்வகர்த்ரே நமோ விஶ்வஹர்த்ரே
நமோ விஶ்வபோ⁴க்த்ரே நமோ விஶ்வமாத்ரே |
நமோ விஶ்வனேத்ரே நமோ விஶ்வஜேத்ரே
நமோ விஶ்வபித்ரே நமோ விஶ்வமாத்ரே || 14 ||

நமஸ்தே நமஸ்தே ஸமஸ்தப்ரபஞ்ச-
ப்ரபோ⁴க³ப்ரயோக³ப்ரமாணப்ரவீண |
மதீ³யம் மனஸ்த்வத்பத³த்³வந்த்³வஸேவாம்
விதா⁴தும் ப்ரவ்ருத்தம் ஸுசைதன்யஸித்³த்⁴யை || 15 ||

ஶிலாபி த்வத³ங்க்⁴ரிக்ஷமாஸங்கி³ரேணு
ப்ரஸாதா³த்³தி⁴ சைதன்யமாத⁴த்த ராம |
நரஸ்த்வத்பத³த்³வந்த்³வஸேவாவிதா⁴னாத்
ஸுசைதன்யமேதீதி கிம் சித்ரமத்ர || 16 ||

பவித்ரம் சரித்ரம் விசித்ரம் த்வதீ³யம்
நரா யே ஸ்மரந்த்யன்வஹம் ராமசந்த்³ர |
ப⁴வந்தம் ப⁴வாந்தம் ப⁴ரந்தம் ப⁴ஜந்தோ
லப⁴ந்தே க்ருதாந்தம் ந பஶ்யந்த்யதோ(அ)ந்தே || 17 ||

ஸ புண்ய꞉ ஸ க³ண்ய꞉ ஶரண்யோ மமாயம்
நரோ வேத³ யோ தே³வசூடா³மணிம் த்வாம் |
ஸதா³காரமேகம் சிதா³னந்த³ரூபம்
மனோவாக³க³ம்யம் பரம் தா⁴ம ராம || 18 ||

ப்ரசண்ட³ப்ரதாபப்ரபா⁴வாபி⁴பூ⁴த-
ப்ரபூ⁴தாரிவீர ப்ரபோ⁴ ராமசந்த்³ர |
ப³லம் தே கத²ம் வர்ண்யதே(அ)தீவ பா³ல்யே
யதோ(அ)க²ண்டி³ சண்டீ³ஶகோத³ண்ட³த³ண்ட³꞉ || 19 ||

த³ஶக்³ரீவமுக்³ரம் ஸபுத்ரம் ஸமித்ரம்
ஸரித்³து³ர்க³மத்⁴யஸ்த²ரக்ஷோக³ணேஶம் |
ப⁴வந்தம் வினா ராம வீரோ நரோ வா
ஸுரோ வா(அ)மரோ வா ஜயேத்கஸ்த்ரிலோக்யாம் || 20 ||

ஸதா³ ராம ராமேதி நாமாம்ருதம் தே
ஸதா³ராமமானந்த³னிஷ்யந்த³கந்த³ம் |
பிப³ந்தம் நமந்தம் ஸுத³ந்தம் ஹஸந்தம்
ஹனூமந்தமந்தர்ப⁴ஜே தம் நிதாந்தம் || 21 ||

ஸதா³ ராம ராமேதி ராமாம்ருதம் தே
ஸதா³ராமமானந்த³னிஷ்யந்த³கந்த³ம் |
பிப³ன்னந்வஹம் நன்வஹம் நைவ ம்ருத்யோ꞉
பி³பே⁴மி ப்ரஸாதா³த³ஸாதா³த்தவைவ || 22 ||

அஸீதாஸமேதைரகோத³ண்ட³பூ⁴ஷை-
ரஸௌமித்ரிவந்த்³யைரசண்ட³ப்ரதாபை꞉ |
அலங்கேஶகாலைரஸுக்³ரீவமித்ரை-
ரராமாபி⁴தே⁴யைரலம் தை³வதைர்ன꞉ || 23 ||

அவீராஸனஸ்தை²ரசின்முத்³ரிகாட்⁴யை-
ரப⁴க்தாஞ்ஜனேயாதி³தத்த்வப்ரகாஶை꞉ |
அமந்தா³ரமூலைரமந்தா³ரமாலை-
ரராமாபி⁴தே⁴யைரலம் தை³வதைர்ன꞉ || 24 ||

அஸிந்து⁴ப்ரகோபைரவந்த்⁴யப்ரதாபை-
ரப³ந்து⁴ப்ரயாணைரமந்த³ஸ்மிதாட்⁴யை꞉ |
அத³ண்ட³ப்ரவாஸைரக²ண்ட³ப்ரபோ³தை⁴-
ரராமாபி⁴தே⁴யைரலம் தை³வதைர்ன꞉ || 25 ||

ஹரே ராம ஸீதாபதே ராவணாரே
க²ராரே முராரே(அ)ஸுராரே பரேதி |
லபந்தம் நயந்தம் ஸதா³காலமேவம்
ஸமாலோகயாலோகயாஶேஷப³ந்தோ⁴ || 26 ||

நமஸ்தே ஸுமித்ராஸுபுத்ராபி⁴வந்த்³ய
நமஸ்தே ஸதா³ கைகயீனந்த³னேட்³ய |
நமஸ்தே ஸதா³ வானராதீ⁴ஶவந்த்³ய
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³ ராமசந்த்³ர || 27 ||

ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரசண்ட³ப்ரதாப
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரசண்டா³ரிகால |
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரஸன்னானுகம்பின்
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ ராமசந்த்³ர || 28 ||

பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதம் பரம் வேத³ஸாரம்
முதா³ ராமசந்த்³ரஸ்ய ப⁴க்த்யா ச நித்யம் |
பட²ன்ஸந்ததம் சிந்தயன்ஸ்வாந்தரங்கே³
ஸ ஏவ ஸ்வயம் ராமசந்த்³ர꞉ ஸ த⁴ன்ய꞉ || 29 ||

இதி ஶ்ரீ ராம பு⁴ஜங்க³ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top