Home » Hindu Mantras » Gita - Geetaa » Sri Rama Gita Lyrics in Telugu
Gita - Geetaa

Sri Rama Gita Lyrics in Telugu

Shri Rama Gita in Telugu:

॥ శ్రీరామగీతా ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
తతో జగన్మంగలమంగలాత్మనా
విధాయ రామాయణకీర్తిముత్తమాం ।
చచార పూర్వాచరితం రఘూత్తమో
రాజర్షివర్యైరభిసేవితం యథా ॥ 1 ॥

సౌమిత్రిణా పృష్ట ఉదారబుద్ధినా
రామః కథాః ప్రాహ పురాతనీః శుభాః ।
రాజ్ఞః ప్రమత్తస్య నృగస్య శాపతో
ద్విజస్య తిర్యక్త్వమథాహ రాఘవః ॥ 2 ॥

కదాచిదేకాంత ఉపస్థితం ప్రభుం
రామం రమాలాలితపాదపంకజం ।
సౌమిత్రిరాసాదితశుద్ధభావనః
ప్రణమ్య భక్త్యా వినయాన్వితోఽబ్రవీత్ ॥ 3 ॥

త్వం శుద్ధబోధోఽసి హి సర్వదేహినా-
మాత్మాస్యధీశోఽసి నిరాకృతిః స్వయం ।
ప్రతీయసే జ్ఞానదృశాం మహామతే
పాదాబ్జభృంగాహితసంగసంగినాం ॥ 4 ॥

అహం ప్రపన్నోఽస్మి పదాంబుజం ప్రభో
భవాపవర్గం తవ యోగిభావితం ।
యథాంజసాజ్ఞానమపారవారిధిం
సుఖం తరిష్యామి తథానుశాధి మాం ॥ 5 ॥

శ్రుత్వాథ సౌమిత్రవచోఽఖిలం తదా
ప్రాహ ప్రపన్నార్తిహరః ప్రసన్నధీః ।
విజ్ఞానమజ్ఞానతమఃప్రశాంతయే
శ్రుతిప్రపన్నం క్షితిపాలభూషణః ॥ 6 ॥

శ్రీరామచంద్ర ఉవాచ –
ఆదౌ స్వవర్ణాశ్రమవర్ణితాః క్రియాః
కృత్వా సమాసాదితశుద్ధమానసః ।
సమాప్య తత్పూర్వముపాత్తసాధనః
సమాశ్రయేత్సద్గురుమాత్మలబ్ధయే ॥ 7 ॥

క్రియా శ్రీరోద్భవహేతురాదృతా
ప్రియాప్రియౌ తౌ భవతః సురాగిణః ।
ధర్మేతరౌ తత్ర పునః శరీరకం
పునః క్రియా చక్రవదీర్యతే భవః ॥ 8 ॥

అజ్ఞానమేవాస్య హి మూలకారణం
తద్ధానమేవాత్ర విధౌ విధీయతే ।
విద్యైవ తన్నాశవిధౌ పటీయసీ
న కర్మ తజ్జం సవిరోధమీరితం ॥ 9 ॥

నాజ్ఞానహానిర్న చ రాగసంక్షయో
భవేత్తతః కర్మ సదోషముద్భవేత్ ।
తతః పునః సంసృతిరప్యవారితా
తస్మాద్బుధో జ్ఞానవిచారవాన్భవేత్ ॥ 10 ॥

నను క్రియా వేదముఖేన చోదితా
తథైవ విద్యా పురుషార్థసాధనం ।
కర్తవ్యతా ప్రాణభృతః ప్రచోదితా
విద్యాసహాయత్వముపైతి సా పునః ॥ 11 ॥

కర్మాకృతౌ దోషమపి శ్రుతిర్జగౌ
తస్మాత్సదా కార్యమిదం ముముక్షుణా ।
నను స్వతంత్రా ధ్రువకార్యకారిణీ
విద్య న కించిన్మనసాప్యపేక్షతే ॥ 12 ॥

న సత్యకార్యోఽపి హి యద్వదధ్వరః
ప్రకాంక్షతేఽన్యానపి కారకాదికాన్ ।
తథైవ విద్యా విధితః ప్రకాశితై-
ర్విశిష్యతే కర్మభిరేవ ముక్తయే ॥ 13 ॥

కేచిద్వదంతీతి వితర్కవాదిన-
స్తదప్యసదృష్టవిరోధకారణాత్ ।
దేహాభిమానాదభివర్ధతే క్రియా
విద్యా గతాహంకృతితః ప్రసిధ్ద్యతి ॥ 14 ॥

విశుద్ధవిజ్ఞానవిరోచనాంచితా
విద్యాత్మవృత్తిశ్చరమేతి భణ్యతే ।
ఉదేతి కర్మాఖిలకారకాదిభి-
ర్నిహంతి విద్యాఖిలకారకాదికం ॥ 15 ॥

తస్మాత్త్యజేత్కార్యమశేషతః సుధీ-
ర్విద్యావిరోధాన్న సముచ్చయో భవేత్ ॥

ఆత్మానుసంధానపరాయణః సదా
నివృత్తసర్వేంద్రియవృత్తిగోచరః ॥ 16 ॥

యావచ్ఛారీరాదిషు మాయయాత్మధీ-
స్తావద్విధేయో విధివాదకర్మణాం ।
నేతీతి వాక్యైరఖిలం నిషిధ్య తత్
జ్ఞాత్వా పరాత్మానమథ త్యజేత్క్రియాః ॥ 17 ॥

యదా పరాత్మాత్మవిభేదభేదకం
విజ్ఞానమాత్మన్యవభాతి భాస్వరం ।
తదైవ మాయా ప్రవిలీయతేఽఞ్జసా
సకారకా కారణమాత్మసంసృతేః ॥ 18 ॥

శ్రుతిప్రమాణాభివినాశితా చ సా
కథం భవిషత్యపి కార్యకారిణీ ।
విజ్ఞానమాత్రాదమలాద్వితీయత-
స్తస్మాదవిద్యా న పునర్భవిష్యతి ॥ 19 ॥

యది స్మ నష్టా న పునః ప్రసూయతే
కర్తాహమస్యేతి మతిః కథం భవేత్ ।
తస్మాత్స్వతంత్రా న కిమప్యపేక్షతే
విద్య విమోక్షాయ విభాతి కేవలా ॥ 20 ॥

సా తైత్తిరీయశ్రుతిరాహ సాదరం
న్యాసం ప్రశస్తాఖిలకర్మణాం స్ఫుటం ।
ఏతావదిత్యాహ చ వాజినాం శ్రుతి-
ర్జ్ఞానం విమోక్షాయ న కర్మ సాధనం ॥ 21 ॥

విద్యాసమత్వేన తు దర్శితస్త్వయా
క్రతుర్న దృష్టాంత ఉదాహృతః సమః ।
ఫలైః పృథక్త్వాద్బహుకారకైః క్రతుః
సంసాధ్యతే జ్ఞానమతో విపర్యయం ॥ 22 ॥

సప్రత్యవాయో హ్యహమిత్యనాత్మధీ-
రజ్ఞప్రసిద్ధా న తు తత్త్వదర్శినః ।
తస్మాద్బుధైస్త్యాజ్యమవిక్రియాత్మభి-
ర్విధానతః కర్మ విధిప్రకాశితం ॥ 23 ॥

శ్రద్ధాన్వితస్తత్త్వమసీతి వాక్యతో
గురోః ప్రసాదాదపి శుద్ధమానసః ।
విజ్ఞాయ చైకాత్మ్యమథాత్మజీవయోః
సుఖీ భవేన్మేరురివాప్రకంపనః ॥ 24 ॥

ఆదౌ పదార్థావగతిర్హి కారణం
వాక్యార్థవిజ్ఞానవిధౌ విధానతః ।
తత్త్వంపదార్థౌ పరమాత్మజీవకా-
వసీతి చైకాత్మ్యమథానయోర్భవేత్ ॥ 25 ॥

ప్రత్యక్పరోక్షాది విరోధమాత్మనో-
ర్విహాయ సంగృహ్య తయోశ్చిదాత్మతాం ।
సంశోధితాం లక్షణయా చ లక్షితాం
జ్ఞాత్వా స్వమాత్మానమథాద్వయో భవేత్ ॥ 26 ॥

ఏకాత్మకత్వాజ్జహతీ న సంభవే-
త్తథాజహల్లక్షణతా విరోధతః ।
సోఽయంపదార్థావివ భాగలక్షణా
యుజ్యేత తత్త్వంపదయోరదోషతః ॥ 27 ॥

రసాదిపంచీకృతభూతసంభవం
భోగాలయం దుఃఖసుఖాదికర్మణాం ।
శరీరమాద్యంతవదాదికర్మజం
మాయామయం స్థూలముపాధిమాత్మనః ॥ 28 ॥

సూక్ష్మం మనోబుద్ధిదశేంద్రియైర్యుతం
ప్రాణైరపంచీకృతభూతసంభవం ।
భోక్తుః సుఖాదేరనుసాధనం భవేత్
శరీరమన్యద్విదురాత్మనో బుధాః ॥ 29 ॥

అనాద్యనిర్వాచ్యమపీహ కారణం
మాయాప్రధానం తు పరం శరీరకం ।
ఉపాధిభేదాత్తు యతః పృథక్స్థితం
స్వాత్మానమాత్మన్యవధారయేత్క్రమాత్ ॥ 30 ॥

కోశేష్వయం తేషు తు తత్తదాకృతి-
ర్విభాతి సంగాత్స్ఫతికోపలో యథా ।
అసంగరూపోఽయమజో యతోఽద్వయో
విజ్ఞాయతేఽస్మిన్పరితో విచారితే ॥ 31 ॥

బుద్ధేస్త్రిధా వృత్తిరపీహ దృశ్యతే
స్వప్నాదిభేదేన గుణత్రయాత్మనః ।
అన్యోన్యతోఽస్మిన్వ్యభిచారితో మృషా
నిత్యే పరే బ్రహ్మణి కేవలే శివే ॥ 32 ॥

దేహేంద్రియప్రాణమనశ్చిదాత్మనాం
సంఘాదజస్త్రం పరివర్తతే ధియః ।
వృత్తిస్తమోమూలతయాజ్ఞలక్షణా
యావద్భవేత్తావదసౌ భవోద్భవః ॥ 33 ॥

నేతిప్రమాణేన నిరాకృతాఖిలో
హృదా సమాస్వాదితచిద్ఘనామృతః ।
త్యజేదశేషం జగదాత్తసద్రసం
పీత్వా యథాంభః ప్రజహాతి తత్ఫలం ॥ 34 ॥

కదాచిదాత్మా న మృతో న జాయతే
న క్షీయతే నాపి వివర్ధతేఽనవః ।
నిరస్తసర్వాతిశయః సుఖాత్మకః
స్వయంప్రభః సర్వగతోఽయమద్వయః ॥ 35 ॥

ఏవంవిధే జ్ఞానమయే సుఖాత్మకే
కథం భవో దుఃఖమయః ప్రతీయతే ।
అజ్ఞానతోఽధ్యాసవశాత్ప్రకాశతే
జ్ఞానే విలీయేత విరోధతః క్షణాత్ ॥ 36 ॥

యదన్యదన్యత్ర విభావ్యతే భ్రమా-
దధ్యాసమిత్యాహురముం విపశ్చితః ।
అసర్పభూతేఽహివిభావనం యథా
రజ్జ్వాదికే తద్వదపీశ్వరే జగత్ ॥ 37 ॥

వికల్పమాయారహితే చిదాత్మకే-
ఽహంకార ఏష ప్రథమః ప్రకల్పితః ।
అధ్యాస ఏవాత్మని సర్వకారణే
నిరామయే బ్రహ్మణి కేవలే పరే ॥ 38 ॥

ఇచ్ఛాదిరాగాది సుఖాదిధర్మికాః
సదా ధియః సంసృతిహేతవః పరే ।
యస్మాత్ప్రసుప్తౌ తదభావతః పరః
సుఖస్వరూపేణ విభావ్యతే హి నః ॥ 39 ॥

అనాద్యవిద్యోద్భవబుద్ధిబింబితో
జీవప్రకాశోఽయమితీర్యతే చితః ।
ఆత్మాధియః సాక్షితయా పృథక్స్థితో
బుధ్ద్యాపరిచ్ఛిన్నపరః స ఏవ హి ॥ 40 ॥

చిద్బింబసాక్ష్యాత్మధియాం ప్రసంగత-
స్త్వేకత్ర వాసాదనలాక్తలోహవత్ ।
అన్యోన్యమధ్యాసవశాత్ప్రతీయతే
జడాజడత్వం చ చిదాత్మచేతసోః ॥ 41 ॥

గురోః సకాశాదపి వేదవాక్యతః
సంజాతవిద్యానుభవో నిరీక్ష్య తం ।
స్వాత్మానమాత్మస్థముపాధివర్జితం
త్యజేదశేషం జడమాత్మగోచరం ॥ 42 ॥

ప్రకాశరూపోఽహమజోఽహమద్వయో-
ఽసకృద్విభాతోఽహమతీవ నిర్మలః ।
విశుద్ధవిజ్ఞానఘనో నిరామయః
సంపూర్ణ ఆనందమయోఽహమక్రియః ॥ 43 ॥

సదైవ ముక్తోఽహమచింత్యశక్తిమా-
నతీంద్రియజ్ఞానమవిక్రియాత్మకః ।
అనంతపారోఽహమహర్నిశం బుధై-
ర్విభావితోఽహం హృది వేదవాదిభిః ॥ 44 ॥

ఏవం సదాత్మానమఖండితాత్మనా
విచారమాణస్య విశుద్ధభావనా ।
హన్యాదవిద్యామచిరేణ కారకై
రసాయనం యద్వదుపాసితం రుజః ॥ 45 ॥

వివిక్త ఆసీన ఉపారతేంద్రియో
వినిర్జితాత్మా విమలాంతరాశయః ।
విభావయేదేకమనన్యసాధనో
విజ్ఞానదృక్కేవల ఆత్మసంస్థితః ॥ 46 ॥

విశ్వం యదేతత్పరమాత్మదర్శనం
విలాపయేదాత్మని సర్వకారణే ।
పూర్ణశ్చిదానందమయోఽవతిష్ఠతే
న వేద బాహ్యం న చ కించిదాంతరం ॥ 47 ॥

పూర్వం సమాధేరఖిలం విచింతయే-
దోంకారమాత్రం సచరాచరం జగత్ ।
తదేవ వాచ్యం ప్రణవో హి వాచకో
విభావ్యతేఽజ్ఞానవశాన్న బోధతః ॥ 48 ॥

అకారసంజ్ఞః పురుషో హి విశ్వకో
హ్యుకారకస్తైజస ఈర్యతే క్రమాత్ ।
ప్రాజ్ఞో మకారః పరిపఠ్యతేఽఖిలైః
సమాధిపూర్వం న తు తత్త్వతో భవేత్ ॥ 49 ॥

విశ్వం త్వకారం పురుషం విలాపయే-
దుకారమధ్యే బహుధా వ్యవస్థితం ।
తతో మకారే ప్రవిలాప్య తైజసం
ద్వితీయవర్ణం ప్రణవస్య చాంతిమే ॥ 50 ॥

మకారమప్యాత్మని చిద్ఘనే పరే
విలాపయేత్ప్రాజ్ఞమపీహ కారణం ।
సోఽహం పరం బ్రహ్మ సదా విముక్తిమ-
ద్విజ్ఞానదృఙ్ ముక్త ఉపాధితోఽమలః ॥ 51 ॥

ఏవం సదా జాతపరాత్మభావనః
స్వానందతుష్టః పరివిస్మృతాఖిలః ।
ఆస్తే స నిత్యాత్మసుఖప్రకాశకః
సాక్షాద్విముక్తోఽచలవారిసింధువత్ ॥ 52 ॥

ఏవం సదాభ్యస్తసమాధియోగినో
నివృత్తసర్వేంద్రియగోచరస్య హి ।
వినిర్జితాశేషరిపోరహం సదా
దృశ్యో భవేయం జితషడ్గుణాత్మనః ॥ 53 ॥

ధ్యాత్వైవమాత్మానమహర్నిశం ముని-
స్తిష్ఠేత్సదా ముక్తసమస్తబంధనః ।
ప్రారబ్ధమశ్నన్నభిమానవర్జితో
మయ్యేవ సాక్షాత్ప్రవిలీయతే తతః ॥ 54 ॥

ఆదౌ చ మధ్యే చ తథైవ చాంతతో
భవం విదిత్వా భయశోకకారణం ।
హిత్వా సమస్తం విధివాదచోదితం
భజేత్స్వమాత్మానమథాఖిలాత్మనాం ॥ 55 ॥

ఆత్మన్యభేదేన విభావయన్నిదం
భవత్యభేదేన మయాత్మనా తదా ।
యథా జలం వారినిధౌ యథా పయః
క్షీరే వియద్వ్యోమ్న్యనిలే యథానిలః ॥ 56 ॥

ఇత్థం యదీక్షేత హి లోకసంస్థితో
జగన్మృషైవేతి విభావయన్మునిః ।
నిరాకృతత్వాచ్ఛ్రుతియుక్తిమానతో
యథేందుభేదో దిశి దిగ్భ్రమాదయః ॥ 57 ॥

యావన్న పశ్యేదఖిలం మదాత్మకం
తావన్మదారాధనతత్పరో భవేత్ ।
శ్రద్ధాలురత్యూర్జితభక్తిలక్షణో
యస్తస్య దృశ్యోఽహమహర్నిశం హృది ॥ 58 ॥

రహస్యమేతచ్ఛ్రుతిసారసంగ్రహం
మయా వినిశ్చిత్య తవోదితం ప్రియ ।
యస్త్వేతదాలోచయతీహ బుద్ధిమాన్
స ముచ్యతే పాతకరాశిభిః క్షణాత్ ॥ 59 ॥

భ్రాతర్యదీదం పరిదృశ్యతే జగ-
న్మాయైవ సర్వం పరిహృత్య చేతసా ।
మద్భావనాభావితశుద్ధమానసః
సుఖీ భవానందమయో నిరామయః ॥ 60 ॥

యః సేవతే మామగుణం గుణాత్పరం
హృదా కదా వా యది వా గుణాత్మకం ।
సోఽహం స్వపాదాంచితరేణుభిః స్పృశన్
పునాతి లోకత్రితయం యథా రవిః ॥ 61 ॥

విజ్ఞానమేతదఖిలం శ్రుతిసారమేకం
వేదాంతవేదచరణేన మయైవ గీతం ।
యః శ్రద్ధయా పరిపఠేద్గురుభక్తియుక్తో
మద్రూపమేతి యది మద్వచనేషు భక్తిః ॥ 62 ॥

॥ ఇతి శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణే ఉమామహేశ్వరసంవాదే ఉత్తరకాండే పంచమః సర్గః ॥

Also Read:

Sri Rama Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment