Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Gita Lyrics in Tamil

Shri Rama Gita in Tamil:

॥ ஶ்ரீராமகீ³தா ॥
ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச –
ததோ ஜக³ன்மங்க³லமங்க³லாத்மனா
விதா⁴ய ராமாயணகீர்திமுத்தமாம் ।
சசார பூர்வாசரிதம்ʼ ரகூ⁴த்தமோ
ராஜர்ஷிவர்யைரபி⁴ஸேவிதம்ʼ யதா² ॥ 1 ॥

ஸௌமித்ரிணா ப்ருʼஷ்ட உதா³ரபு³த்³தி⁴னா
ராம꞉ கதா²꞉ ப்ராஹ புராதனீ꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
ராஜ்ஞ꞉ ப்ரமத்தஸ்ய ந்ருʼக³ஸ்ய ஶாபதோ
த்³விஜஸ்ய திர்யக்த்வமதா²ஹ ராக⁴வ꞉ ॥ 2 ॥

கதா³சிதே³காந்த உபஸ்தி²தம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ
ராமம்ʼ ரமாலாலிதபாத³பங்கஜம் ।
ஸௌமித்ரிராஸாதி³தஶுத்³த⁴பா⁴வன꞉
ப்ரணம்ய ப⁴க்த்யா வினயான்விதோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 3 ॥

த்வம்ʼ ஶுத்³த⁴போ³தோ⁴(அ)ஸி ஹி ஸர்வதே³ஹினா-
மாத்மாஸ்யதீ⁴ஶோ(அ)ஸி நிராக்ருʼதி꞉ ஸ்வயம் ।
ப்ரதீயஸே ஜ்ஞானத்³ருʼஶாம்ʼ மஹாமதே
பாதா³ப்³ஜப்⁴ருʼங்கா³ஹிதஸங்க³ஸங்கி³னாம் ॥ 4 ॥

அஹம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி பதா³ம்பு³ஜம்ʼ ப்ரபோ⁴
ப⁴வாபவர்க³ம்ʼ தவ யோகி³பா⁴விதம் ।
யதா²ஞ்ஜஸாஜ்ஞானமபாரவாரிதி⁴ம்ʼ
ஸுக²ம்ʼ தரிஷ்யாமி ததா²னுஶாதி⁴ மாம் ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்வாத² ஸௌமித்ரவசோ(அ)கி²லம்ʼ ததா³
ப்ராஹ ப்ரபன்னார்திஹர꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ ।
விஜ்ஞானமஜ்ஞானதம꞉ப்ரஶாந்தயே
ஶ்ருதிப்ரபன்னம்ʼ க்ஷிதிபாலபூ⁴ஷண꞉ ॥ 6 ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ர உவாச –
ஆதௌ³ ஸ்வவர்ணாஶ்ரமவர்ணிதா꞉ க்ரியா꞉
க்ருʼத்வா ஸமாஸாதி³தஶுத்³த⁴மானஸ꞉ ।
ஸமாப்ய தத்பூர்வமுபாத்தஸாத⁴ன꞉
ஸமாஶ்ரயேத்ஸத்³கு³ருமாத்மலப்³த⁴யே ॥ 7 ॥

க்ரியா ஶ்ரீரோத்³ப⁴வஹேதுராத்³ருʼதா
ப்ரியாப்ரியௌ தௌ ப⁴வத꞉ ஸுராகி³ண꞉ ।
த⁴ர்மேதரௌ தத்ர புன꞉ ஶரீரகம்
புன꞉ க்ரியா சக்ரவதீ³ர்யதே ப⁴வ꞉ ॥ 8 ॥

அஜ்ஞானமேவாஸ்ய ஹி மூலகாரணம்ʼ
தத்³தா⁴னமேவாத்ர விதௌ⁴ விதீ⁴யதே ।
வித்³யைவ தந்நாஶவிதௌ⁴ படீயஸீ
ந கர்ம தஜ்ஜம்ʼ ஸவிரோத⁴மீரிதம் ॥ 9 ॥

நாஜ்ஞானஹாநிர்ன ச ராக³ஸங்க்ஷயோ
ப⁴வேத்தத꞉ கர்ம ஸதோ³ஷமுத்³ப⁴வேத் ।
தத꞉ புன꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதிரப்யவாரிதா
தஸ்மாத்³பு³தோ⁴ ஜ்ஞானவிசாரவான்ப⁴வேத் ॥ 10 ॥

நனு க்ரியா வேத³முகே²ன சோதி³தா
ததை²வ வித்³யா புருஷார்த²ஸாத⁴னம் ।
கர்தவ்யதா ப்ராணப்⁴ருʼத꞉ ப்ரசோதி³தா
வித்³யாஸஹாயத்வமுபைதி ஸா புன꞉ ॥ 11 ॥

கர்மாக்ருʼதௌ தோ³ஷமபி ஶ்ருதிர்ஜகௌ³
தஸ்மாத்ஸதா³ கார்யமித³ம்ʼ முமுக்ஷுணா ।
நனு ஸ்வதந்த்ரா த்⁴ருவகார்யகாரிணீ
வித்³ய ந கிஞ்சின்மனஸாப்யபேக்ஷதே ॥ 12 ॥

ந ஸத்யகார்யோ(அ)பி ஹி யத்³வத³த்⁴வர꞉
ப்ரகாங்க்ஷதே(அ)ன்யானபி காரகாதி³கான் ।
ததை²வ வித்³யா விதி⁴த꞉ ப்ரகாஶிதை-
ர்விஶிஷ்யதே கர்மபி⁴ரேவ முக்தயே ॥ 13 ॥

கேசித்³வத³ந்தீதி விதர்கவாதி³ன-
ஸ்தத³ப்யஸத்³ருʼஷ்டவிரோத⁴காரணாத் ।
தே³ஹாபி⁴மாநாத³பி⁴வர்த⁴தே க்ரியா
வித்³யா க³தாஹங்க்ருʼதித꞉ ப்ரஸித்⁴த்³யதி ॥ 14 ॥

விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானவிரோசனாஞ்சிதா
வித்³யாத்மவ்ருʼத்திஶ்சரமேதி ப⁴ண்யதே ।
உதே³தி கர்மாகி²லகாரகாதி³பி⁴-
ர்னிஹந்தி வித்³யாகி²லகாரகாதி³கம் ॥ 15 ॥

தஸ்மாத்த்யஜேத்கார்யமஶேஷத꞉ ஸுதீ⁴-
ர்வித்³யாவிரோதா⁴ன்ன ஸமுச்சயோ ப⁴வேத் ॥

ஆத்மானுஸந்தா⁴னபராயண꞉ ஸதா³
நிவ்ருʼத்தஸர்வேந்த்³ரியவ்ருʼத்திகோ³சர꞉ ॥ 16 ॥

யாவச்சா²ரீராதி³ஷு மாயயாத்மதீ⁴-
ஸ்தாவத்³விதே⁴யோ விதி⁴வாத³கர்மணாம் ।
நேதீதி வாக்யைரகி²லம்ʼ நிஷித்⁴ய தத்
ஜ்ஞாத்வா பராத்மானமத² த்யஜேத்க்ரியா꞉ ॥ 17 ॥

யதா³ பராத்மாத்மவிபே⁴த³பே⁴த³கம்ʼ
விஜ்ஞானமாத்மன்யவபா⁴தி பா⁴ஸ்வரம் ।
ததை³வ மாயா ப்ரவிலீயதே(அ)ஞ்ஜஸா
ஸகாரகா காரணமாத்மஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 18 ॥

ஶ்ருதிப்ரமாணாபி⁴விநாஶிதா ச ஸா
கத²ம்ʼ ப⁴விஷத்யபி கார்யகாரிணீ ।
விஜ்ஞானமாத்ராத³மலாத்³விதீயத-
ஸ்தஸ்மாத³வித்³யா ந புனர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 19 ॥

யதி³ ஸ்ம நஷ்டா ந புன꞉ ப்ரஸூயதே
கர்தாஹமஸ்யேதி மதி꞉ கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ।
தஸ்மாத்ஸ்வதந்த்ரா ந கிமப்யபேக்ஷதே
வித்³ய விமோக்ஷாய விபா⁴தி கேவலா ॥ 20 ॥

ஸா தைத்திரீயஶ்ருதிராஹ ஸாத³ரம்ʼ
ந்யாஸம்ʼ ப்ரஶஸ்தாகி²லகர்மணாம்ʼ ஸ்பு²டம் ।
ஏதாவதி³த்யாஹ ச வாஜினாம்ʼ ஶ்ருதி-
ர்ஜ்ஞானம்ʼ விமோக்ஷாய ந கர்ம ஸாத⁴னம் ॥ 21 ॥

வித்³யாஸமத்வேன து த³ர்ஶிதஸ்த்வயா
க்ரதுர்ன த்³ருʼஷ்டாந்த உதா³ஹ்ருʼத꞉ ஸம꞉ ।
ப²லை꞉ ப்ருʼத²க்த்வாத்³ப³ஹுகாரகை꞉ க்ரது꞉
ஸம்ʼஸாத்⁴யதே ஜ்ஞானமதோ விபர்யயம் ॥ 22 ॥

ஸப்ரத்யவாயோ ஹ்யஹமித்யனாத்மதீ⁴-
ரஜ்ஞப்ரஸித்³தா⁴ ந து தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ।
தஸ்மாத்³பு³தை⁴ஸ்த்யாஜ்யமவிக்ரியாத்மபி⁴-
ர்விதா⁴னத꞉ கர்ம விதி⁴ப்ரகாஶிதம் ॥ 23 ॥

ஶ்ரத்³தா⁴ன்விதஸ்தத்த்வமஸீதி வாக்யதோ
கு³ரோ꞉ ப்ரஸாதா³த³பி ஶுத்³த⁴மானஸ꞉ ।
விஜ்ஞாய சைகாத்ம்யமதா²த்மஜீவயோ꞉
ஸுகீ² ப⁴வேன்மேருரிவாப்ரகம்பன꞉ ॥ 24 ॥

ஆதௌ³ பதா³ர்தா²வக³திர்ஹி காரணம்ʼ
வாக்யார்த²விஜ்ஞானவிதௌ⁴ விதா⁴னத꞉ ।
தத்த்வம்பதா³ர்தௌ² பரமாத்மஜீவகா-
வஸீதி சைகாத்ம்யமதா²னயோர்ப⁴வேத் ॥ 25 ॥

ப்ரத்யக்பரோக்ஷாதி³ விரோத⁴மாத்மனோ-
ர்விஹாய ஸங்க்³ருʼஹ்ய தயோஶ்சிதா³த்மதாம் ।
ஸம்ʼஶோதி⁴தாம்ʼ லக்ஷணயா ச லக்ஷிதாம்ʼ
ஜ்ஞாத்வா ஸ்வமாத்மானமதா²த்³வயோ ப⁴வேத் ॥ 26 ॥

ஏகாத்மகத்வாஜ்ஜஹதீ ந ஸம்ப⁴வே-
த்ததா²ஜஹல்லக்ஷணதா விரோத⁴த꞉ ।
ஸோ(அ)யம்பதா³ர்தா²விவ பா⁴க³லக்ஷணா
யுஜ்யேத தத்த்வம்பத³யோரதோ³ஷத꞉ ॥ 27 ॥

ரஸாதி³பஞ்சீக்ருʼதபூ⁴தஸம்ப⁴வம்ʼ
போ⁴கா³லயம்ʼ து³꞉க²ஸுகா²தி³கர்மணாம் ।
ஶரீரமாத்³யந்தவதா³தி³கர்மஜம்ʼ
மாயாமயம்ʼ ஸ்தூ²லமுபாதி⁴மாத்மன꞉ ॥ 28 ॥

ஸூக்ஷ்மம்ʼ மனோபு³த்³தி⁴த³ஶேந்த்³ரியைர்யுதம்ʼ
ப்ராணைரபஞ்சீக்ருʼதபூ⁴தஸம்ப⁴வம் ।
போ⁴க்து꞉ ஸுகா²தே³ரனுஸாத⁴னம்ʼ ப⁴வேத்
ஶரீரமன்யத்³விது³ராத்மனோ பு³தா⁴꞉ ॥ 29 ॥

அநாத்³யநிர்வாச்யமபீஹ காரணம்ʼ
மாயாப்ரதா⁴னம்ʼ து பரம்ʼ ஶரீரகம் ।
உபாதி⁴பே⁴தா³த்து யத꞉ ப்ருʼத²க்ஸ்தி²தம்ʼ
ஸ்வாத்மானமாத்மன்யவதா⁴ரயேத்க்ரமாத் ॥ 30 ॥

கோஶேஷ்வயம்ʼ தேஷு து தத்ததா³க்ருʼதி-
ர்விபா⁴தி ஸங்கா³த்ஸ்ப²திகோபலோ யதா² ।
அஸங்க³ரூபோ(அ)யமஜோ யதோ(அ)த்³வயோ
விஜ்ஞாயதே(அ)ஸ்மின்பரிதோ விசாரிதே ॥ 31 ॥

பு³த்³தே⁴ஸ்த்ரிதா⁴ வ்ருʼத்திரபீஹ த்³ருʼஶ்யதே
ஸ்வப்நாதி³பே⁴தே³ன கு³ணத்ரயாத்மன꞉ ।
அன்யோன்யதோ(அ)ஸ்மின்வ்யபி⁴சாரிதோ ம்ருʼஷா
நித்யே பரே ப்³ரஹ்மணி கேவலே ஶிவே ॥ 32 ॥

தே³ஹேந்த்³ரியப்ராணமனஶ்சிதா³த்மனாம்ʼ
ஸங்கா⁴த³ஜஸ்த்ரம்ʼ பரிவர்ததே தி⁴ய꞉ ।
வ்ருʼத்திஸ்தமோமூலதயாஜ்ஞலக்ஷணா
யாவத்³ப⁴வேத்தாவத³ஸௌ ப⁴வோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 33 ॥

நேதிப்ரமாணேன நிராக்ருʼதாகி²லோ
ஹ்ருʼதா³ ஸமாஸ்வாதி³தசித்³க⁴னாம்ருʼத꞉ ।
த்யஜேத³ஶேஷம்ʼ ஜக³தா³த்தஸத்³ரஸம்ʼ
பீத்வா யதா²ம்ப⁴꞉ ப்ரஜஹாதி தத்ப²லம் ॥ 34 ॥

கதா³சிதா³த்மா ந ம்ருʼதோ ந ஜாயதே
ந க்ஷீயதே நாபி விவர்த⁴தே(அ)னவ꞉ ।
நிரஸ்தஸர்வாதிஶய꞉ ஸுகா²த்மக꞉
ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ஸர்வக³தோ(அ)யமத்³வய꞉ ॥ 35 ॥

ஏவம்ʼவிதே⁴ ஜ்ஞானமயே ஸுகா²த்மகே
கத²ம்ʼ ப⁴வோ து³꞉க²மய꞉ ப்ரதீயதே ।
அஜ்ஞானதோ(அ)த்⁴யாஸவஶாத்ப்ரகாஶதே
ஜ்ஞானே விலீயேத விரோத⁴த꞉ க்ஷணாத் ॥ 36 ॥

யத³ன்யத³ன்யத்ர விபா⁴வ்யதே ப்⁴ரமா-
த³த்⁴யாஸமித்யாஹுரமும்ʼ விபஶ்சித꞉ ।
அஸர்பபூ⁴தே(அ)ஹிவிபா⁴வனம்ʼ யதா²
ரஜ்ஜ்வாதி³கே தத்³வத³பீஶ்வரே ஜக³த் ॥ 37 ॥

விகல்பமாயாரஹிதே சிதா³த்மகே-
(அ)ஹங்கார ஏஷ ப்ரத²ம꞉ ப்ரகல்பித꞉ ।
அத்⁴யாஸ ஏவாத்மனி ஸர்வகாரணே
நிராமயே ப்³ரஹ்மணி கேவலே பரே ॥ 38 ॥

இச்சா²தி³ராகா³தி³ ஸுகா²தி³த⁴ர்மிகா꞉
ஸதா³ தி⁴ய꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதிஹேதவ꞉ பரே ।
யஸ்மாத்ப்ரஸுப்தௌ தத³பா⁴வத꞉ பர꞉
ஸுக²ஸ்வரூபேண விபா⁴வ்யதே ஹி ந꞉ ॥ 39 ॥

அநாத்³யவித்³யோத்³ப⁴வபு³த்³தி⁴பி³ம்பி³தோ
ஜீவப்ரகாஶோ(அ)யமிதீர்யதே சித꞉ ।
ஆத்மாதி⁴ய꞉ ஸாக்ஷிதயா ப்ருʼத²க்ஸ்தி²தோ
பு³த்⁴த்³யாபரிச்சி²ன்னபர꞉ ஸ ஏவ ஹி ॥ 40 ॥

சித்³பி³ம்ப³ஸாக்ஷ்யாத்மதி⁴யாம்ʼ ப்ரஸங்க³த-
ஸ்த்வேகத்ர வாஸாத³னலாக்தலோஹவத் ।
அன்யோன்யமத்⁴யாஸவஶாத்ப்ரதீயதே
ஜடா³ஜட³த்வம்ʼ ச சிதா³த்மசேதஸோ꞉ ॥ 41 ॥

கு³ரோ꞉ ஸகாஶாத³பி வேத³வாக்யத꞉
ஸஞ்ஜாதவித்³யானுப⁴வோ நிரீக்ஷ்ய தம் ।
ஸ்வாத்மானமாத்மஸ்த²முபாதி⁴வர்ஜிதம்ʼ
த்யஜேத³ஶேஷம்ʼ ஜட³மாத்மகோ³சரம் ॥ 42 ॥

ப்ரகாஶரூபோ(அ)ஹமஜோ(அ)ஹமத்³வயோ-
(அ)ஸக்ருʼத்³விபா⁴தோ(அ)ஹமதீவ நிர்மல꞉ ।
விஶுத்³த⁴விஜ்ஞானக⁴னோ நிராமய꞉
ஸம்பூர்ண ஆனந்த³மயோ(அ)ஹமக்ரிய꞉ ॥ 43 ॥

ஸதை³வ முக்தோ(அ)ஹமசிந்த்யஶக்திமா-
நதீந்த்³ரியஜ்ஞானமவிக்ரியாத்மக꞉ ।
அனந்தபாரோ(அ)ஹமஹர்நிஶம்ʼ பு³தை⁴-
ர்விபா⁴விதோ(அ)ஹம்ʼ ஹ்ருʼதி³ வேத³வாதி³பி⁴꞉ ॥ 44 ॥

ஏவம்ʼ ஸதா³த்மானமக²ண்டி³தாத்மனா
விசாரமாணஸ்ய விஶுத்³த⁴பா⁴வனா ।
ஹன்யாத³வித்³யாமசிரேண காரகை
ரஸாயனம்ʼ யத்³வது³பாஸிதம்ʼ ருஜ꞉ ॥ 45 ॥

விவிக்த ஆஸீன உபாரதேந்த்³ரியோ
விநிர்ஜிதாத்மா விமலாந்தராஶய꞉ ।
விபா⁴வயேதே³கமனன்யஸாத⁴னோ
விஜ்ஞானத்³ருʼக்கேவல ஆத்மஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 46 ॥

விஶ்வம்ʼ யதே³தத்பரமாத்மத³ர்ஶனம்ʼ
விலாபயேதா³த்மனி ஸர்வகாரணே ।
பூர்ணஶ்சிதா³னந்த³மயோ(அ)வதிஷ்ட²தே
ந வேத³ பா³ஹ்யம்ʼ ந ச கிஞ்சிதா³ந்தரம் ॥ 47 ॥

பூர்வம்ʼ ஸமாதே⁴ரகி²லம்ʼ விசிந்தயே-
தோ³ங்காரமாத்ரம்ʼ ஸசராசரம்ʼ ஜக³த் ।
ததே³வ வாச்யம்ʼ ப்ரணவோ ஹி வாசகோ
விபா⁴வ்யதே(அ)ஜ்ஞானவஶான்ன போ³த⁴த꞉ ॥ 48 ॥

அகாரஸஞ்ஜ்ஞ꞉ புருஷோ ஹி விஶ்வகோ
ஹ்யுகாரகஸ்தைஜஸ ஈர்யதே க்ரமாத் ।
ப்ராஜ்ஞோ மகார꞉ பரிபட்²யதே(அ)கி²லை꞉
ஸமாதி⁴பூர்வம்ʼ ந து தத்த்வதோ ப⁴வேத் ॥ 49 ॥

விஶ்வம்ʼ த்வகாரம்ʼ புருஷம்ʼ விலாபயே-
து³காரமத்⁴யே ப³ஹுதா⁴ வ்யவஸ்தி²தம் ।
ததோ மகாரே ப்ரவிலாப்ய தைஜஸம்ʼ
த்³விதீயவர்ணம்ʼ ப்ரணவஸ்ய சாந்திமே ॥ 50 ॥

மகாரமப்யாத்மனி சித்³க⁴னே பரே
விலாபயேத்ப்ராஜ்ஞமபீஹ காரணம் ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ விமுக்திம-
த்³விஜ்ஞானத்³ருʼங் முக்த உபாதி⁴தோ(அ)மல꞉ ॥ 51 ॥

ஏவம்ʼ ஸதா³ ஜாதபராத்மபா⁴வன꞉
ஸ்வானந்த³துஷ்ட꞉ பரிவிஸ்ம்ருʼதாகி²ல꞉ ।
ஆஸ்தே ஸ நித்யாத்மஸுக²ப்ரகாஶக꞉
ஸாக்ஷாத்³விமுக்தோ(அ)சலவாரிஸிந்து⁴வத் ॥ 52 ॥

ஏவம்ʼ ஸதா³ப்⁴யஸ்தஸமாதி⁴யோகி³னோ
நிவ்ருʼத்தஸர்வேந்த்³ரியகோ³சரஸ்ய ஹி ।
விநிர்ஜிதாஶேஷரிபோரஹம்ʼ ஸதா³
த்³ருʼஶ்யோ ப⁴வேயம்ʼ ஜிதஷட்³கு³ணாத்மன꞉ ॥ 53 ॥

த்⁴யாத்வைவமாத்மானமஹர்நிஶம்ʼ முனி-
ஸ்திஷ்டே²த்ஸதா³ முக்தஸமஸ்தப³ந்த⁴ன꞉ ।
ப்ராரப்³த⁴மஶ்னன்னபி⁴மானவர்ஜிதோ
மய்யேவ ஸாக்ஷாத்ப்ரவிலீயதே தத꞉ ॥ 54 ॥

ஆதௌ³ ச மத்⁴யே ச ததை²வ சாந்ததோ
ப⁴வம்ʼ விதி³த்வா ப⁴யஶோககாரணம் ।
ஹித்வா ஸமஸ்தம்ʼ விதி⁴வாத³சோதி³தம்ʼ
ப⁴ஜேத்ஸ்வமாத்மானமதா²கி²லாத்மனாம் ॥ 55 ॥

ஆத்மன்யபே⁴தே³ன விபா⁴வயன்னித³ம்ʼ
ப⁴வத்யபே⁴தே³ன மயாத்மனா ததா³ ।
யதா² ஜலம்ʼ வாரிநிதௌ⁴ யதா² பய꞉
க்ஷீரே வியத்³வ்யோம்ன்யனிலே யதா²னில꞉ ॥ 56 ॥

இத்த²ம்ʼ யதீ³க்ஷேத ஹி லோகஸம்ʼஸ்தி²தோ
ஜக³ன்ம்ருʼஷைவேதி விபா⁴வயன்முனி꞉ ।
நிராக்ருʼதத்வாச்ச்²ருதியுக்திமானதோ
யதே²ந்து³பே⁴தோ³ தி³ஶி தி³க்³ப்⁴ரமாத³ய꞉ ॥ 57 ॥

யாவன்ன பஶ்யேத³கி²லம்ʼ மதா³த்மகம்ʼ
தாவன்மதா³ராத⁴னதத்பரோ ப⁴வேத் ।
ஶ்ரத்³தா⁴லுரத்யூர்ஜிதப⁴க்திலக்ஷணோ
யஸ்தஸ்ய த்³ருʼஶ்யோ(அ)ஹமஹர்நிஶம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ॥ 58 ॥

ரஹஸ்யமேதச்ச்²ருதிஸாரஸங்க்³ரஹம்ʼ
மயா விநிஶ்சித்ய தவோதி³தம்ʼ ப்ரிய ।
யஸ்த்வேததா³லோசயதீஹ பு³த்³தி⁴மான்
ஸ முச்யதே பாதகராஶிபி⁴꞉ க்ஷணாத் ॥ 59 ॥

ப்⁴ராதர்யதீ³த³ம்ʼ பரித்³ருʼஶ்யதே ஜக³-
ந்மாயைவ ஸர்வம்ʼ பரிஹ்ருʼத்ய சேதஸா ।
மத்³பா⁴வநாபா⁴விதஶுத்³த⁴மானஸ꞉
ஸுகீ² ப⁴வானந்த³மயோ நிராமய꞉ ॥ 60 ॥

ய꞉ ஸேவதே மாமகு³ணம்ʼ கு³ணாத்பரம்ʼ
ஹ்ருʼதா³ கதா³ வா யதி³ வா கு³ணாத்மகம் ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்வபாதா³ஞ்சிதரேணுபி⁴꞉ ஸ்ப்ருʼஶன்
புனாதி லோகத்ரிதயம்ʼ யதா² ரவி꞉ ॥ 61 ॥

விஜ்ஞானமேதத³கி²லம்ʼ ஶ்ருதிஸாரமேகம்ʼ
வேதா³ந்தவேத³சரணேன மயைவ கீ³தம் ।
ய꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா பரிபடே²த்³கு³ருப⁴க்தியுக்தோ
மத்³ரூபமேதி யதி³ மத்³வசனேஷு ப⁴க்தி꞉ ॥ 62 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத³த்⁴யாத்மராமாயணே உமாமஹேஶ்வரஸம்ʼவாதே³ உத்தரகாண்டே³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ ॥

Also Read:

Sri Rama Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top