Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in English | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in English:

Om cidakaro dhata paramasukhadah pavanatanur-
munindrairyogindrairyatipatisurendrairhanumata ।
sada sevyah purno janakatanayaṅgah suraguru
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 1॥

mukundo govindo janakatanayalalitapadah
padam prapta yasyadhamakulabhava capi sabari ।
giratito’gamyo vimaladhisanairvedavacasa
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 2॥

dharadhiso’dhisah suranaravaranam raghupatih
kiriti keyuri kanakakapisah sobhitavapuh ।
samasinah pithe ravisatanibhe santamanaso
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 3॥

varenyah saranyah kapipatisakhascantavidhuro
lalate kasmiro ruciragatibhaṅgah sasimukhah ।
narakaro ramo yatipatinutah samsrtiharo
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 4॥

virupaksah kasyamupadisati yannama sivadam
sahasram yannamnam pathati girija pratyusasi vai ।
svaloke gayantisvaravidhimukha yasya caritam
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 5॥

paro dhiro’dhiro’surakulabhavascasuraharah
paratma sarvajno narasuraganairgitasuyasah ।
ahalyasapaghnah sarakararjuhkausikasakho
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 6॥

hrsikesah saurirdharanidharasayi madhuripur-
upendro vaikuntho gajaripuharastustamanasa ।
balidhvamsi viro dasarathasuto nitinipuno
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 7॥

kavih saumitridyah kapatamrgaghati vanacaro
ranaslaghi danto dharanibharaharta suranutah ।
amani manajno nikhilajanapujyo hrdisayo
ramanatho ramo ramatu mama citte tu satatam ॥ 8॥

idam ramastotram varamamaradasena racitam
usahkale bhaktya yadi pathati yo bhavasahitam ।
manusyah sa ksipram janimrtibhayam tapajanakam
parityajya sristham raghupatipadam yati sivadam ॥ 9॥

॥ iti srimadramadasapujyapadasisyasrimaddham
sadasasisyenamaradasakhyakavina viracitam
sriramacandrastakam samaptam ॥