Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವಾಮದೇವತನೂಭವಂ ನಿಜವಾಮಭಾಗಸಮಾಶ್ರಿತಂ
ವಲ್ಲಭಾಮಾಶ್ಲಿಷ್ಯತನ್ಮುಖವಲ್ಗುವೀಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ವಾತನಂದನವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ವಿಧಾಯಿನಂ ಸುಖದಾಯಿನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧ ||

ಕಾರಣಂ ಜಗತಾಂ ಕಲಾಧರಧಾರಿಣಂ ಶುಭಕಾರಿಣಂ
ಕಾಯ ಕಾಂತಿಜಿತಾರುಣಂ ಕೃತಭಕ್ತಪಾಪವಿದಾರಣಮ್ |
ವಾದಿವಾಕ್ಸಹಕಾರಿಣಂ ವಾರಾಣಸೀಸಂಚಾರಿಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨ ||

ಮೋಹಸಾಗರತಾರಕಂ ಮಾಯಾವಿಕುಹನಾವಾರಕಂ
ಮೃತ್ಯುಭಯಪರಿಹಾರಕಂ ರಿಪುಕೃತ್ಯದೋಷನಿವಾರಕಮ್ |
ಪೂಜಕಾಶಾಪೂರಕಂ ಪುಣ್ಯಾರ್ಥಸತ್ಕೃತಿಕಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩ ||

ಆಖುದೈತ್ಯರಥಾಂಗಮರುಣಮಯೂಖಮರ್ಥಿಸುಖಾರ್ಥಿನಂ
ಶೇಖರೀಕೃತ ಚಂದ್ರರೇಖಮುದಾರಸುಗುಣಮದಾರುಣಮ್ |
ಶ್ರೀಖನಿಂ ಶ್ರೀತ ಭಕ್ತ ನಿರ್ಜರಶಾಖಿನಂ ಲೇಖಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೪ ||

ತುಂಗಮೂಷಕವಾಹನಂ ಸುರಪುಂಗವಾರಿವಿಮೋಹನಂ
ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಮಹಾಜನಭಂಗಶಾಂತಿವಿಧಾಯಿನಮ್ |
ಅಂಗಜಾಂತಕನಂದನಂ ಸುಖಭೃಂಗಪದ್ಮೋದಂಚನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೫ ||

ರಾಘವೇಶ್ವರರಕ್ಷಕಂ ರಕ್ಷೌಘದಕ್ಷಣಶಿಕ್ಷಕಂ
ಶ್ರೀಘನಂ ಶ್ರಿತ ಮೌನಿವಚನಾಮೋಘತಾಸಂಪಾದನಮ್ |
ಶ್ಲಾಘನೀಯದಯಾಗುಣಂ ಮಘವತ್ತಪಃಫಲಪೂರಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೬ ||

ಕಂಚನಶ್ರುತಿ ಗೋಪ್ಯಭಾವ ಮಕಿಂಚನಾಂಶ್ಚ ದಯಾರಸೈ-
ಸ್ಸಿಂಚತಾನಿಜವೀಕ್ಷಣೇನ ಸಮಂಚಿತಾರ್ಥಸುಖಾಸ್ಪದಮ್ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸುತಂ ಸುರದ್ವಿಡ್ವಂಚನಾದೃತಕೌಶಲಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೭ ||

ಯಚ್ಛತಕ್ರತುಕಾಮಿತಂ ಪ್ರಾಯಚ್ಛದರ್ಚಿತಮಾದರಾ-
ದ್ಯಚ್ಛತಚ್ಛದಸಾಮ್ಯಮನ್ವನುಗಚ್ಛತೀಚ್ಛತಿಸೌಹೃದಮ್ |
ತಚ್ಛುಭಂಯುಕರಾಂಬುಜಂ ತವ ದಿಕ್ಪತಿ ಶ್ರಿಯಮರ್ಥಿನೇ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೮ ||

ರಾಜರಾಜಕಿರೀಟಕೋಟಿ ವಿರಾಜಮಾನಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಪುಂಜರಂಜಿತಮಂಜುಳಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಮಜವೃಜನಾವಹಮ್ |
ಭಂಜಕಂ ದಿವಿಷದ್ದ್ವಿಷಾಮನುರಂಜಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ-
ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೯ ||

ಶಿಷ್ಟಕಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಂ ಸುರಜುಷ್ಟ ನಿಜಪದವಿಷ್ಟರಂ
ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಣ ಧೂರ್ವಹಂ ಮುನಿಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟೀಷ್ಟಪ್ರದಮ್ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸುತಂ ಸುಕರುಣಾ ವಿಷ್ಟಮವಿನಷ್ಟಾದರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೦ ||

ಶುಂಠಶುಷ್ಕವಿತರ್ಕಹರಣಾಕುಂಠಶಕ್ತಿದಮರ್ಥಿನೇ
ಶಾಠ್ಯವಿರಹಿತವಿತರಣಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕೃತಸಂಭಾಷಣಮ್ |
ಕಾಠಕಶ್ರುತಿ ಗೋಚರಂ ಕೃತ ಮಾಠಪತ್ಯಪರೀಕ್ಷಣಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೧ ||

ಪುಂಡರೀಕಕೃತಾನನಂ ಶಶಿಖಂಡಕಲಿತಶಿಖಂಡಂ
ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಪಂಡಿತೋದರಮಂಡಜೇಶಾಭೀಷ್ಟದಮ್ |
ದಂಡಪಾಣಿಭಯಾಪಹಂ ಮುನಿಮಂಡಲೀ ಪರಿಮಂಡನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೨ ||

ಗೂಢಮಾಮ್ನಾಯಾಶಯಂ ಪರಿಲೀಢಮರ್ಥಿಮನೋರಥೈ-
ರ್ಗಾಢಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಗಿರೀಶ ಗಿರೀಶಜಾಭ್ಯಾಂ ಸಾದರಮ್ |
ಪ್ರೌಢಸರಸಕವಿತ್ವಸಿದ್ಧಿದ ಮೂಢನಿಜಭಕ್ತಾವನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೩ ||

ಪಾಣಿಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಂ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂದರ್ಶಕಂ
ಶ್ರೋಣದೀಧಿತಿಮಪ್ರಮೇಯಮಪರ್ಣಯಾಪರಿಪೋಷಿತಮ್ |
ಕಾಣಖಂಜಕುಣೀಷ್ಟದಂ ವಿಶ್ರಾಣಿತದ್ವಿಜಣಾಮಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೪ ||

ಭೂತಭವ್ಯಭವದ್ವಿಭುಂ ಪರಿಧೂತಪಾತಕಮೀಶಸಂ-
ಜಾತಮಂಘ್ರಿ ವಿಲಾಸಜಿತಕಂಜಾತಮಜಿತಮರಾತಿಭಿಃ |
ಶೀತರಶ್ಮಿರವೀಕ್ಷಣಂ ನಿರ್ಗೀತಮಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತಿಭಿ-
ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೫ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಪದಂ ಮಹಾತ್ಮಭಿರರ್ಥಿತಂ ಪುರವೈರಿಣಾ-
ಽನಾಥವರ್ಗ ಮನೋರಥಾನಪಿ ಸಾರ್ಥಯಂತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಪಾಂಥಸತ್ಪಥದರ್ಶಕಂ ಗಣನಾಥಮಸ್ಮದ್ದೈವತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೬ ||

ಖೇದಶಾಮಕಸುಚರಿತಂ ಸ್ವಾಭೇದಬೋಧಕಮದ್ವಯಂ
ಮೋದಹೇತು ಗುಣಾಕರಂ ವಾಗ್ವಾದವಿಜಯದಮೈಶ್ವರಮ್ |
ಶ್ರೀದಮನುಪಮಸೌಹೃದಂ ಸಂಭೇದಕಂ ರಿಪುಸಂತತೇ-
ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೭ ||

ಮುಗ್ಧಮೌಗ್ಧ್ಯನಿವರ್ತಕಂ ರುಚಿಮುಗ್ಧಮುರ್ವನುಕಂಪಯಾ
ದಿಗ್ಧಮುದ್ಧೃತಪಾದನತಜನಮುದ್ಧರಂತಮಿಮಂ ಚಮಾಮ್ |
ಶುದ್ಧಚಿತ್ಸುಖ ವಿಗ್ರಹಂ ಪರಿಶುದ್ಧವೃತ್ಯಭಿಲಕ್ಷಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೮ ||

ಸಾನುಕಂಪಮನಾರತಂ ಮುನಿಮಾನಸಾಬ್ಜಮರಾಳಕಂ
ದೀನದೈನ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಸಿತಭಾನುರೇಖಾಶೇಖರಮ್ |
ಗಾನರಸವಿದ್ಗೀತ ಸುಚರಿತಮೇನಸಾಮಪನೋದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೧೯ ||

ಕೋಪತಾಪನಿರಾಸಕಂ ಸಾಮೀಪ್ಯದಂ ನಿಜಸತ್ಕಥಾ-
ಲಾಪಿನಾಂ ಮನುಜಾಪಿಜನತಾಪಾಪಹರಮಖಿಲೇಶ್ವರಮ್ |
ಸಾಪರಾಧಜನಾಯಶಾಪದಮಾಪದಾಂ ಪರಿಹಾರಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೦ ||

ರಿಪ್ಫಗೇಷು ಖಗೇಷುಜಾತೋ ದುಷ್ಫಲಂ ಸಮವಾಪ್ನುಯಾ-
ತ್ಸತ್ಫಲಾಯ ಗಣೇಶಮರ್ಚತು ನಿಷ್ಫಲಂ ನತದರ್ಪಣಮ್ |
ಯಃ ಫಲೀಭೂತಃ ಕ್ರತೂನಾಂ ತತ್ಫಲಾನಾಮೀಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೧ ||

ಅಂಬರಂ ಯದ್ವದ್ವಿನಿರ್ಮಲಮಂಬುದೈರಾಚ್ಛಾದ್ಯತೇ
ಬಿಂಬಭೂತ ಮುಮುಷ್ಯ ಜಗತಸ್ಸಾಂಬ ಸುತಮಜ್ಞಾನತಃ |
ತಂ ಬಹಿಸ್ಸಂಗೂಹಿತಂ ಹೇರಂಬಮಾಲಂಬಂ ಸತಾಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೨ ||

ಡಂಭಕರ್ಮಾಚರಣಕೃತಸೌರಂಭಯಾಜಿಮುಖೇ ಮನು-
ಸ್ತಂಭಕಾರಿಣಮಂಗನಾಕುಚಕುಂಭಪರಿರಮ್ಭಾತುರೈಃ |
ಶಂಭುನುತಮಾರಾಧಿತಂ ಕೃತಿ ಸಂಭವಾಯಚ ಕಾಮಿಭಿ-
ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೩ ||

ಸ್ತೌಮಿ ಭೂತಗಣೇಶ್ವರಂ ಸಪ್ರೇಮಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಪರೇ
ಕಾಮಿತಪ್ರದಮರ್ಥಿನೇ ಧೃತಸೋಮಮಭಯದಮಾಶ್ವಿನೇ |
ಶ್ರೀಮತಾನವರಾತ್ರದೀಕ್ಷೋದ್ದಾಮವೈಭವಭಾವಿತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೪ ||

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿಕಾಮಿತದಾಯಿನಂ ಪ್ರತಿಹಾಯನಂ
ಶ್ರೇಯಸೇ ಸರ್ವೈರ್ಯುಗಾದೌ ಭೂಯಸೇ ಸಂಭಾವಿತಮ್ |
ಕಾಯಜೀವ ವಿಯೋಗ ಕಾಲಾಪಾಯ ಹರಮಂತ್ರೇಶ್ವರಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೫ ||

ವೈರಿಷಟ್ಕನಿರಾಸಕಂ ಕಾಮಾರಿಕಾಮಿತಜೀವಿತಂ
ಶೌರಿಚಿಂತಾಹಾರಕಂ ಕೃತನಾರಿಕೇಳಾಹಾರಕಮ್ |
ದೂರನಿರ್ಜಿತಪಾತಕಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರಸೇತುಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೬ ||

ಕಾಲಕಾಲಕಲಾಭವಂ ಕಲಿಕಾಲಿಕಾಘವಿರೋಧಿನಂ
ಮೂಲಭೂತಮಮುಷ್ಯಜಗತಃ ಶ್ರೀಲತೋಪಘ್ನಾಯಿತಮ್ |
ಕೀಲಕಂ ಮಂತ್ರಾದಿಸಿದ್ಧೇ ಪಾಲಕಂ ಮುನಿಸಂತತೇ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೭ ||

ಭಾವುಕಾರಮ್ಭಾವಸರಸಮ್ಭಾವಿತಂ ಭಗೇಪ್ಸಿತಂ
ಸೇವಕಾ ವನದೀಕ್ಷಿತಂ ಸಹಭಾವಮೋಜನ್ತೇಜಸೋಃ |
ಪಾವನಂ ದೇವೇಷು ಸಾಮಸ್ತಾವಕೇಷ್ಟವಿಧಾಯಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೮ ||

ಕಾಶಿಕಾಪುರಕಳಿತನಿವಸತಿ ಮೀಶಮಸ್ಮಚ್ಚೇತಸಃ
ಪಾಶಿಶಿಕ್ಷಾ ಪಾರವಶ್ಯವಿನಾಶಕಂ ಶಶಿಭಾಸಕಮ್ |
ಕೇಶವಾದಿಸಮರ್ಚಿತಂ ಗೌರೀಶಗುಪ್ತ ಮಹಾದನಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೨೯ ||

ಪೇಷಕಂ ಪಾಪಸ್ಯ ದುರ್ಜನಶೋಷಕಂ ಸುವಿಶೇಷಕಂ
ಪೋಷಕಂ ಸುಜನಸ್ಯ ಸುಂದರವೇಷಕಂ ನಿರ್ದೋಷಕಮ್ |
ಮೂಷಕಂ ತ್ವಧಿರುಹ್ಯಭಕ್ತ ಮನೀಷಿತಪತ್ರಿಪಾದಕಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೦ ||

ವಾಸವಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತಂ ಕೃತವಾಸುದೇವಾಭೀಪ್ಸಿತಂ
ಭಾಸಮಾನ ಮುರುಪ್ರಭಾಭಿರುಪಾಸಕಾಧಿಕಸೌಹೃದಮ್ |
ಹ್ರಾಸಕಂ ದುರಹಂಕೃತೇರ್ನಿರ್ಯಾಸಕಂ ರಕ್ಷಸ್ತತೇ-
ರ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೧ ||

ಬಾಹುಲೇಯಗುರುಂ ತ್ರಯೀ ಯಂ ಪ್ರಾಹ ಸರ್ವಗಣೇಶ್ವರಂ
ಗೂಹಿತಂ ಮುನಿಮಾನಸೈರವ್ಯಾಹತಾಧಿಕ ವೈಭವಮ್ |
ಆಹಿತಾಗ್ನಿ ಹಿತಂ ಮನೀಷಿಭಿರೂಹಿತಂ ಸರ್ವತ್ರ ತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೨ ||

ಕೇಳಿಜಿತಸುರಶಾಖಿನಂ ಸುರಪಾಳಿಪೂಜಿತಪಾದುಕಂ
ವ್ಯಾಳಪರಿವೃಢ ಕಂಕಣಂ ಭಕ್ತಾಳಿರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ಕಾಳಿಕಾತನಯಂ ಕಳಾನಿಧಿ ಮೌಳಿಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತುತಂ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೩ ||

ದಕ್ಷಿಣೇನ ಸುರೇಷುದುರ್ಜನಶಿಕ್ಷಣೇಷು ಪಟೀಯಸಾ
ರಕ್ಷಸಾಮಪನೋದಕೇನಮಹೋಕ್ಷ ವಾಹಪ್ರೇಯಸಾ |
ರಕ್ಷಿತಾ ವಯಮಕ್ಷರಾಷ್ಟಕಲಕ್ಷಜಪತೋ ಯೇನವೈ
ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೪ ||

ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶ್ವರಸ್ತುತಿ ನೂತ್ನ ಪದ್ಯತತಿಂ ಪಠೇ-
ದ್ಯತ್ನವಾನ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದ್ರಾಕ್ಪ್ರತ್ನವಾಕ್ಸದೃಶಾರ್ಥದಾಮ್ |
ರತ್ನರುಕ್ಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಂ ಸಾರತ್ನ ವಿರಹಿತಮಾಪ್ನುಯಾ-
ದ್ವಾರಣಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ವಂದಾರುವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣಮ್ || ೩೫ ||

ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಸಂಸ್ತುತಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃ-
ಚ್ಚುದ್ಧಯೇ ಸಮುದೀರಿತಾಂ ವಾಗ್ಬುದ್ಧಿಬಲಸಂದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸಿದ್ಧಯೇ ಪಠತಾನು ವಾಸರಮೀಪ್ಸಿತಸ್ಯ ಮನೀಷಿಣಃ
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿರ್ನಿಘ್ನ ಸಂಪದ್ವೃದ್ಧಿರಪಿ ಭವಿತಾಯತಃ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿವಿರಚಿತಂ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣೇಶವಿಲಾಸಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top