Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics in Kannada

Sri Sankatmochan Hanuman Ashtak Lyrics in Kannada

175 Views

Sankat Mochan Hanuman Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಸಂಕಟಮೋಚನ ಹನುಮಾನಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ತತಃ ಸ ತುಲಸೀದಾಸಃ ಸಸ್ಮಾರ ರಘುನನ್ದನಮ್ ।
ಹನೂಮನ್ತಂ ತತ್ಪುರಸ್ತಾತ್ ತುಷ್ಟಾವ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಮ್ ॥ 1 ॥

ಧನುರ್ಬಾಣ ಧರೋವೀರಃ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಯುತಃ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಸ್ಸಹಾಯೋ ಮಾಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತ್ಯುಯಂ ಮಮ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಹನುಮಾನಂಜನೀ ಸೂನೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಮಹಾಲಾಂಗೂಲ ನಿಕ್ಷೇಪೈರ್ನಿಹತಾಖಿಲ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀರಾಮ ಹೃದಯಾನನ್ದ ವಿಪತ್ತೌಶರಣಂ ತವ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ನಿಹಿತೇ ಭೂಮೌ ನೀತ್ವಾ ದ್ರೋಣಾಚಲಂ ಯುತಮ್ ॥ 4 ॥

ಯಯಾ ಜೀವಿತ ವಾ ನಾದ್ಯ ತಾ ಶಕ್ತಿಂ ಪ್ರಕಟೀಂ ಕುರು ।
ಯೇನ ಲಂಕೇಶ್ವರೋ ವೀರೋ ನಿಃಶಂಕಃ ವಿಜಿತಸ್ತ್ವಯಾ ॥ 5 ॥

ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯೋಽಪಿದೇವಾನೀ ತದ್ಬಲಂ ದರ್ಶಯಾಧುನಾ ॥ 6 ॥

ಯಯಾ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತ್ವಂ ಜ್ಞಾತವಾನ್ ಜಾನಕೀ ಸ್ವಯಂ ।
ರಾವಣಾಂತಃ ಪುರೇಽತ್ಯುಗ್ರೇತಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಕಟೀ ಕುರು ॥ 7 ॥

ರುದ್ರಾವತಾರ ಭಕ್ತಾರ್ತಿ ವಿಮೋಚನ ಮಹಾಭುಜ ।
ಕಪಿರಾಜ ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತ್ವಂ ಶರಣಂ ತವ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಹನುಮತಃ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಕಷ್ಟ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಲಭತೇ ವಾಂಚ್ಛಿತಫಲಮ್ ॥

ಗ್ರಹಭೂತಾರ್ದಿತೇಘೋರೇ ರಣೇ ರಾಜಭಯೇಽಥವಾ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಪಠೇನಾಚ್ಛ್ರೀಘ್ರಂ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ್ ಸಂಕಟಾತ್ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋಸ್ವಾಮಿತುಲಸೀದಾಸ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *