Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shukra Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Shukra Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಕವಚಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶುಕ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಭಗವಾನ್ ಶುಕ್ರೋ ದೇವತಾ | ಅಂ ಬೀಜಂ | ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ | ವಂ ಕೀಲಕಂ | ಮಮ ಶುಕ್ರಗ್ರಹಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಭಾಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ಭಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಭೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಭೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಭೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಭೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಭಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಶುಕ್ರಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ದೇವಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಕಮಣ್ಡಲುಮ್
ದಣ್ಡಹಸ್ತಂ ಚ ವರದಂ ಭಾನುಜ್ವಾಲಾಙ್ಗಶೋಭಿತಮ್ |
ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಂ ಶುಕ್ಲಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಾಢ್ಯಂ ಕಿರೀಟಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಶ್ವೇತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ಮೃಣಾಲಕುನ್ದೇನ್ದುಪಯೋಹಿಮಪ್ರಭಂ ಸಿತಾಂಬರಂ ಸ್ನಿಗ್ಧವಲಕ್ಷಮಾಲಿನಮ್ |
ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರುತಿತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕವಿಂ ವಾಞ್ಛಿತವಸ್ತುಸಮ್ಪದೇ || ೧ ||

ಕವಚಮ್ –
ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ |
ನೇತ್ರೇ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇ ಶ್ರೀಚನ್ದನದ್ಯುತಿಃ || ೨ ||

ಪಾತು ಮೇ ನಾಸಿಕಾಂ ಕಾವ್ಯೋ ವದನಂ ದೈತ್ಯವನ್ದಿತಃ |
ರಸನಾಮುಶನಾಃ ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ೩ ||

ಭುಜೌ ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಪಾತು ವಕ್ಷೋ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಕುಕ್ಷಿಂ ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಾಙ್ಕರಃ || ೪ ||

ಕಟಿಂ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಕ್ಥಿನೀ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ |
ಜಾನುನೀ ತು ಭೃಗುಃ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಮಹತಾಂ ವರಃ || ೫ ||

ಗುಲ್ಫೌ ಗುಣನಿಧಿಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಪಾಣ್ಡುರಾಂಬರಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ಶುಕ್ರಃ ಕವಿರಹರ್ನಿಶಮ್ || ೬ ||

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠೇಚ್ಚ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಪೀಡಾ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶಂಕರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶುಕ್ರಕವಚಃ |

Also Read:

Sri Shukra Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shukra Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top