Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಕುಮಾರಂ ಭವಾನೀಕುಮಾರಂ
ಗಲೋಲ್ಲಾಸಿಹಾರಂ ನಮತ್ಸದ್ವಿಹಾರಮ್ |
ರಿಪುಸ್ತೋಮಪಾರಂ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರಂ
ಸದಾನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಗುಹಂ ನಿರ್ವಿಚಾರಮ್ || ೧ ||

ನಮಾಮೀಶಪುತ್ರಂ ಜಪಾಶೋಣಗಾತ್ರಂ
ಸುರಾರಾತಿಶತ್ರುಂ ರವೀಂದ್ವಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ಮಹಾಬರ್ಹಿಪತ್ರಂ ಶಿವಾಸ್ಯಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ
ಪ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಳತ್ರಂ ಪುರಾಣಂ ಪವಿತ್ರಮ್ || ೨ ||

ಅನೇಕಾರ್ಕಕೋಟಿ-ಪ್ರಭಾವಜ್ಜ್ವಲಂ ತಂ
ಮನೋಹಾರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತಮ್ |
ಶ್ರಿತಾನಾಮಭೀಷ್ಟಂ ನಿಶಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ
ಭಜೇ ಷಣ್ಮುಖಂ ತಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ || ೩ ||

ಕೃಪಾವಾರಿ ಕಲ್ಲೋಲಭಾಸ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ
ವಿರಾಜನ್ಮನೋಹಾರಿ ಶೋಣಾಂಬುಜಾಕ್ಷಮ್ |
ಪ್ರಯೋಗಪ್ರದಾನಪ್ರವಾಹೈಕದಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ಕಾಂತಿಕಾಂತಂ ಪರಸ್ತೋಮರಕ್ಷಮ್ || ೪ ||

ಸುಕಸ್ತೂರಿಸಿಂದೂರಭಾಸ್ವಲ್ಲಲಾಟಂ
ದಯಾಪೂರ್ಣಚಿತ್ತಂ ಮಹಾದೇವಪುತ್ರಮ್ |
ರವೀಂದೂಲ್ಲಸದ್ರತ್ನರಾಜತ್ಕಿರೀಟಂ
ಭಜೇ ಕ್ರೀಡಿತಾಕಾಶ ಗಂಗಾದ್ರಿಕೂಟಮ್ || ೫ ||

ಸುಕುಂದಪ್ರಸೂನಾವಳೀಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಶರತ್ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಕಾಂತಿಕಾಂತಮ್ |
ಶಿರೀಷಪ್ರಸೂನಾಭಿರಾಮಂ ಭವಂತಂ
ಭಜೇ ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ವಲ್ಲಭಂ ತಮ್ || ೬ ||

ಸುಲಾವಣ್ಯಸತ್ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಂ
ಪ್ರಭುಂ ತಾರಕಾರಿಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುಮೀಶಮ್ |
ನಿಜಾಂಕಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಮಾನಾಪದೀಶಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣಪುತ್ರಂ ಸುಕೇಶಮ್ || ೭ ||

ಅಜಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂ ಲೋಕನಾಥಂ
ಗುಹಂ ಶೂರಪದ್ಮಾದಿದಂಭೋಳಿಧಾರಮ್ |
ಸುಚಾರುಂ ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸದಾ ಬಾಹುಲೇಯಮ್ || ೮ ||

ಶರಾರಣ್ಯಸಂಭೂತಮಿಂದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ
ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುಸಂಖ್ಯಾಯುಧಶ್ರೇಣಿರಮ್ಯಮ್ |
ಮರುತ್ಸಾರಥಿಂ ಕುಕ್ಕುಟೇಶಂ ಸುಕೇತುಂ
ಭಜೇ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯಾಧಿವಾಸಮ್ || ೯ ||

ವಿರಿಂಚೀಂದ್ರವಲ್ಲೀಶ ದೇವೇಶಮುಖ್ಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಾಮರಸ್ತೋಮಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಮ್ |
ದಿಶ ತ್ವಂ ದಯಾಳೋ ಶ್ರಿಯಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಮೇ
ವಿನಾ ತ್ವಾಂ ಗತಿಃ ಕಾ ಪ್ರಭೋ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ || ೧೦ ||

ಪದಾಂಭೋಜಸೇವಾ ಸಮಾಯಾತಬೃಂದಾ-
ರಕಶ್ರೇಣಿಕೋಟೀರಭಾಸ್ವಲ್ಲಲಾಟಮ್ |
ಕಳತ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ಭಜೇ ದೇವಮಾದ್ಯಂತಹೀನಪ್ರಭಾವಮ್ || ೧೧ ||

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಧ್ಯೇ ತರಂಗೇ ಪತಂತಂ
ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಸದಾ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ |
ಭವದ್ಭಕ್ತಿನಾವೋದ್ಧರ ತ್ವಂ ದಯಾಳೋ
ಸುಗತ್ಯಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ || ೧೨ ||

ಗಳೇ ರತ್ನಭೂಷಂ ತನೌ ಮಂಜುವೇಷಂ
ಕರೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ದರಸ್ಮೇರಮಾಸ್ಯೇ |
ಕಟಿನ್ಯಸ್ತಪಾಣಿಂ ಶಿಖಿಸ್ಥಂ ಕುಮಾರಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಗುಹಾದನ್ಯದೇವಂ ನ ಮನ್ಯೇ || ೧೩ ||

ದಯಾಹೀನಚಿತ್ತಂ ಪರದ್ರೋಹಪಾತ್ರಂ
ಸದಾ ಪಾಪಶೀಲಂ ಗುರೋರ್ಭಕ್ತಿಹೀನಮ್ |
ಅನನ್ಯಾವಲಂಬಂ ಭವನ್ನೇತ್ರಪಾತ್ರಂ
ಕೃಪಾಶೀಲ ಮಾಂ ಭೋ ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ತ್ವಮ್ || ೧೪ ||

ಮಹಾಸೇನ ಗಾಂಗೇಯ ವಲ್ಲೀಸಹಾಯ
ಪ್ರಭೋ ತಾರಕಾರೇ ಷಡಾಸ್ಯಾಮರೇಶ |
ಸದಾ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರದಾತರ್ಗುಹೇತಿ
ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾಹಂ ವಿಭೋ ತ್ವಾಮ್ || ೧೫ ||

ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಬಾಹೋ ನಮದ್ವೀರಬಾಹೋ
ಪ್ರಭೋ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೇಷ್ಟಕಾಮಪ್ರದೇತಿ |
ಯದಾ ಯೇ ಪಠಂತೇ ಭವಂತಂ ತದೇವಂ
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಬಹುಶ್ರೀಂ ದದಾಸಿ || ೧೬ ||

ಅಪಾರಾತಿದಾರಿದ್ರ್ಯವಾರಾಶಿಮಧ್ಯೇ
ಭ್ರಮಂತಂ ಜನಗ್ರಾಹಪೂರ್ಣೇ ನಿತಾಂತಮ್ |
ಮಹಾಸೇನ ಮಾಮುದ್ಧರ ತ್ವಂ ಕಟಾಕ್ಷಾ-
ವಲೋಕೇನ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ || ೧೭ ||

ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ಭವತ್ಪಾದಪದ್ಮೇ
ಶ್ರಿಯಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಕುಮಾರ |
ಗುಹಂ ಚಂದ್ರತಾರಂ ಸುವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ
ಕುರು ತ್ವಂ ಪ್ರಭೋ ಮೇ ಮನಃ ಕಲ್ಪಸಾಲಃ || ೧೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪಾಣೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಲಸದ್ವಜ್ರಪಾಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಕಟಿನ್ಯಸ್ತಪಾಣೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾಭೀಷ್ಟಪಾಣೇ || ೧೯ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧಾರಿನ್
ನಮಸ್ತೇ ಸುರಾಣಾಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಕುಕ್ಕುಟೇಶಾಖ್ಯಕ ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ವಿಭೋ ಮೇ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೨೦ ||

ಕುಮಾರಾತ್ಪರಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ನ ಜಾನೇ
ಕುಮಾರಾತ್ಪರಂ ಕರ್ಮಶೀಲಂ ನ ಜಾನೇ |
ಯ ಏಕೋ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿವಾಸಃ
ಶಿವಾಂಕಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸತ್ಪೀಠಕಲ್ಪಮ್ || ೨೧ ||

ವಿರಿಂಚಾಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂ ಚಕಾರ
ಪ್ರಮೋದೇನ ಸೋಽಯಂ ತನೋತು ಶ್ರಿಯಂ ಮೇ |
ಯಮಾಹುಃ ಪರಂ ವೇದ ಶೂರೇಷು ಮುಖ್ಯಂ
ಸದಾ ಯಸ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಭೀತಭೀತಾ || ೨೨ ||

ಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದೇವಾಃ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ವರ್ಗಪಾಲಾಃ
ಸದೋಂಕಾರರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಮೀಡೇ |
ಗುಹಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಕೃತಂ ತಾರಕಾರೇ
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ಹೃದ್ಯೇನ ಕಾಂತಮ್ || ೨೩ ||

ಜನಾ ಯೇ ಪಠಂತೇ ಮಹಾಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಃ
ಪ್ರಮೋದೇನ ಸಾಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಶೇಷಃ |
ನ ಜನ್ಮರ್ಕ್ಷಯೋಗೇ ಯದಾ ತೇ ರುದಾಂತಾ
ಮನೋವಾಂಛಿತಾನ್ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ ಲಭಂತೇ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Subrahmanya bhujanga-prayata-stotram-1 lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top