Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Lyrics in Tamil

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Tamil Lyrics:

ஶ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்ய புஜங்க ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்
ப⁴ஜே(அ)ஹம் குமாரம் ப⁴வாநீகுமாரம்
க³ளோல்லாஸிஹாரம் நமத்ஸத்³விஹாரம் ।
ரிபுஸ்தோமபாரம் ந்ருஸிம்ஹாவதாரம்
ஸதா³நிர்விகாரம் கு³ஹம் நிர்விசாரம் ॥ 1 ॥

நமாமீஶபுத்ரம் ஜபாஶோணகா³த்ரம்
ஸுராராதிஶத்ரும் ரவீந்த்³வக்³நிநேத்ரம் ।
மஹாப³ர்ஹிபத்ரம் ஶிவாஸ்யாப்³ஜமித்ரம்
ப்ரபா⁴ஸ்வத்களத்ரம் புராணம் பவித்ரம் ॥ 2 ॥

அநேகார்ககோடி-ப்ரபா⁴வஜ்ஜ்வலம் தம்
மநோஹாரி மாணிக்ய பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலம் தம் ।
ஶ்ரிதாநாமபீ⁴ஷ்டம் நிஶாந்தம் நிதாந்தம்
ப⁴ஜே ஷண்முக²ம் தம் ஶரச்சந்த்³ரகாந்தம் ॥ 3 ॥

க்ருபாவாரி கல்லோலபா⁴ஸ்வத்கடாக்ஷம்
விராஜந்மநோஹாரி ஶோணாம்பு³ஜாக்ஷம் ।
ப்ரயோக³ப்ரதா³நப்ரவாஹைகத³க்ஷம்
ப⁴ஜே காந்திகாந்தம் பரஸ்தோமரக்ஷம் ॥ 4 ॥

ஸுகஸ்தூரிஸிந்தூ³ரபா⁴ஸ்வல்லலாடம்
த³யாபூர்ணசித்தம் மஹாதே³வபுத்ரம் ।
ரவீந்தூ³ள்லஸத்³ரத்நராஜத்கிரீடம்
ப⁴ஜே க்ரீடி³தாகாஶ க³ங்கா³த்³ரிகூடம் ॥ 5 ॥

ஸுகுந்த³ப்ரஸூநாவளீஶோபி⁴தாங்க³ம்
ஶரத்பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴காந்திகாந்தம் ।
ஶிரீஷப்ரஸூநாபி⁴ராமம் ப⁴வந்தம்
ப⁴ஜே தே³வஸேநாபதிம் வல்லப⁴ம் தம் ॥ 6 ॥

ஸுலாவண்யஸத்ஸூர்யகோடிப்ரதீகம்
ப்ரபு⁴ம் தாரகாரிம் த்³விஷட்³பா³ஹுமீஶம் ।
நிஜாங்கப்ரபா⁴தி³வ்யமாநாபதீ³ஶம்
ப⁴ஜே பார்வதீப்ராணபுத்ரம் ஸுகேஶம் ॥ 7 ॥

அஜம் ஸர்வலோகப்ரியம் லோகநாத²ம்
கு³ஹம் ஶூரபத்³மாதி³த³ம்போ⁴லிதா⁴ரம் ।
ஸுசாரும் ஸுநாஸாபுடம் ஸச்சரித்ரம்
ப⁴ஜே கார்திகேயம் ஸதா³ பா³ஹுலேயம் ॥ 8 ॥

ஶராரண்யஸம்பூ⁴தமிந்த்³ராதி³வந்த்³யம்
த்³விஷட்³பா³ஹுஸங்க்²யாயுத⁴ஶ்ரேணிரம்யம் ।
மருத்ஸாரதி²ம் குக்குடேஶம் ஸுகேதும்
ப⁴ஜே யோகி³ஹ்ருத்பத்³மமத்⁴யாதி⁴வாஸம் ॥ 9 ॥

விரிஞ்சீந்த்³ரவல்லீஶ தே³வேஶமுக்²யம்
ப்ரஶஸ்தாமரஸ்தோமஸம்ஸ்தூயமாநம் ।
தி³ஶ த்வம் த³யாளோ ஶ்ரியம் நிஶ்சலாம் மே
விநா த்வாம் க³தி꞉ கா ப்ரபோ⁴ மே ப்ரஸீத³ ॥ 10 ॥

பதா³ம்போ⁴ஜஸேவா ஸமாயாதப்³ருந்தா³-
ரகஶ்ரேணிகோடீரபா⁴ஸ்வல்லலாடம் ।
களத்ரோல்லஸத்பார்ஶ்வயுக்³மம் வரேண்யம்
ப⁴ஜே தே³வமாத்³யந்தஹீநப்ரபா⁴வம் ॥ 11 ॥

ப⁴வாம்போ⁴தி⁴மத்⁴யே தரங்கே³ பதந்தம்
ப்ரபோ⁴ மாம் ஸதா³ பூர்ணத்³ருஷ்ட்யா ஸமீக்ஷ்ய ।
ப⁴வத்³ப⁴க்திநாவோத்³த⁴ர த்வம் த³யாளோ
ஸுக³த்யந்தரம் நாஸ்தி தே³வ ப்ரஸீத³ ॥ 12 ॥

க³ளே ரத்நபூ⁴ஷம் தநௌ மஞ்ஜுவேஷம்
கரே ஜ்ஞாநஶக்திம் த³ரஸ்மேரமாஸ்யே ।
கடிந்யஸ்தபாணிம் ஶிகி²ஸ்த²ம் குமாரம்
ப⁴ஜே(அ)ஹம் கு³ஹாத³ந்யதே³வம் ந மந்யே ॥ 13 ॥

த³யாஹீநசித்தம் பரத்³ரோஹபாத்ரம்
ஸதா³ பாபஶீலம் கு³ரோர்ப⁴க்திஹீநம் ।
அநந்யாவளம்ப³ம் ப⁴வந்நேத்ரபாத்ரம்
க்ருபாஶீல மாம் போ⁴ பவித்ரம் குரு த்வம் ॥ 14 ॥

மஹாஸேந கா³ங்கே³ய வல்லீஸஹாய
ப்ரபோ⁴ தாரகாரே ஷடா³ஸ்யாமரேஶ ।
ஸதா³ பாயஸாந்நப்ரதா³தர்கு³ஹேதி
ஸ்மரிஷ்யாமி ப⁴க்த்யா ஸதா³ஹம் விபோ⁴ த்வாம் ॥ 15 ॥

ப்ரதாபஸ்ய பா³ஹோ நமத்³வீரபா³ஹோ
ப்ரபோ⁴ கார்திகேயேஷ்டகாமப்ரதே³தி ।
யதா³ யே பட²ந்தே ப⁴வந்தம் ததே³வம்
ப்ரஸந்நஸ்து தேஷாம் ப³ஹுஶ்ரீம் த³தா³ஸி ॥ 16 ॥

அபாராதிதா³ரித்³ர்யவாராஶிமத்⁴யே
ப்⁴ரமந்தம் ஜநக்³ராஹபூர்ணே நிதாந்தம் ।
மஹாஸேந மாமுத்³த⁴ர த்வம் கடாக்ஷா-
வலோகேந கிஞ்சித்ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ॥ 17 ॥

ஸ்தி²ராம் தே³ஹி ப⁴க்திம் ப⁴வத்பாத³பத்³மே
ஶ்ரியம் நிஶ்சலாம் தே³ஹி மஹ்யம் குமார ।
கு³ஹம் சந்த்³ரதாரம் ஸுவம்ஶாபி⁴வ்ருத்³தி⁴ம்
குரு த்வம் ப்ரபோ⁴ மே மந꞉ கல்பஸால꞉ ॥ 18 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாஶக்திபாணே
நமஸ்தே நமஸ்தே லஸத்³வஜ்ரபாணே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே கடிந்யஸ்தபாணே
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³பீ⁴ஷ்டபாணே ॥ 19 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாஶக்திதா⁴ரின்
நமஸ்தே ஸுராணாம் மஹாஸௌக்²யதா³யின் ।
நமஸ்தே ஸதா³ குக்குடேஶாக்²யக த்வம்
ஸமஸ்தாபராத⁴ம் விபோ⁴ மே க்ஷமஸ்வ ॥ 20 ॥

குமாராத்பரம் கர்மயோக³ம் ந ஜாநே
குமாராத்பரம் கர்மஶீலம் ந ஜாநே ।
ய ஏகோ முநீநாம் ஹ்ருத³ப்³ஜாதி⁴வாஸ꞉
ஶிவாங்கம் ஸமாருஹ்ய ஸத்பீட²கல்பம் ॥ 21 ॥

விரிஞ்சாய மந்த்ரோபதே³ஶம் சகார
ப்ரமோதே³ந ஸோ(அ)யம் தநோது ஶ்ரியம் மே ।
யமாஹு꞉ பரம் வேத³ ஶூரேஷு முக்²யம்
ஸதா³ யஸ்ய ஶக்த்யா ஜக³த்பீ⁴தபீ⁴தா ॥ 22 ॥

யமாஶ்ரித்ய தே³வா꞉ ஸ்தி²ரம் ஸ்வர்க³பாலா꞉
ஸதோ³ங்காரரூபம் சிதா³நந்த³மீடே³ ।
கு³ஹஸ்தோத்ரமேதத் க்ருதம் தாரகாரே
பு⁴ஜங்க³ப்ரயாதேந ஹ்ருத்³யேந காந்தம் ॥ 23 ॥

ஜநா யே பட²ந்தே மஹாப⁴க்தியுக்தா꞉
ப்ரமோதே³ந ஸாயம் ப்ரபா⁴தே விஶேஷ꞉ ।
ந ஜந்மர்க்ஷயோகே³ யதா³ தே ருதா³ந்தா
மநோவாஞ்சி²தான் ஸர்வகாமான் லப⁴ந்தே ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய பு⁴ஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ।

Also Read:

Sri Subrahmanya bhujanga-prayata-stotram-1 lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top