Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಃ |
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಃ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಃ || ೧ ||

ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಃ |
ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಃ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಃ || ೨ ||

ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಃ |
ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಶ್ಚೈವ ಶಂಭುಃ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಃ || ೩ ||

ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಪ್ರೀತಃ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ |
ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೪ ||

ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಾನ್ |
ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಃ || ೫ ||

ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಃ |
ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಃ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಃ || ೬ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಶ್ಚೈವ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಃ |
ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದರೂಪಃ ಶಬ್ದಾನಂದಃ ಶಚೀಸ್ತುತಃ || ೭ ||

ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಃ |
ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಃ || ೮ ||

ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭೂಃ |
ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಃ || ೯ ||

ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಃ |
ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ || ೧೦ ||

ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಃ |
ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ || ೧೧ ||

ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ |
ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟೀಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಃ || ೧೨ ||

ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಃ |
ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಃ || ೧೩ ||

ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಃ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ |
ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಃ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಃ || ೧೪ ||

ಶಾರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಃ |
ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಃ || ೧೫ ||

ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ರಕಾರರೂಪೋ ರಮಣೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಹೋಗತಃ || ೧೬ ||

ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯೋ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಃ |
ರಾಗಸ್ವರೂಪೋ ರಾಗಘ್ನೋ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ || ೧೭ ||

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರೋ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಃ |
ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರೋ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || ೧೮ ||

ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹೂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಃ |
ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯೋ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಃ || ೧೯ ||

ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಃ |
ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಃ || ೨೦ ||

ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಃ |
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನೋ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಃ || ೨೧ ||

ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಶ್ಚ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಃ |
ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೨೨ ||

ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಃ |
ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಃ || ೨೩ ||

ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಃ |
ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತೋ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಃ || ೨೪ ||

ರಣರಂಗಜಯೋ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ |
ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಃ || ೨೫ ||

ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಃ |
ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ || ೨೬ ||

ರವಿಪ್ರಿಯೋ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಃ |
ರಾಜ್ಯಪ್ರದೋ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯೋ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಃ || ೨೭ ||

ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಃ |
ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷೀ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಃ || ೨೮ ||

ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಃ |
ರಮಾನಾಥಸ್ತುತೋ ರಾಮೋ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಃ || ೨೯ ||

ವಕಾರರೂಪೋ ವರದೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಃ |
ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಃ || ೩೦ ||

ವಾಣೀಸ್ತುತೋ ವಾಸವೇಶೋ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಃ |
ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕೋ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಃ || ೩೧ ||

ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದೋ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಮ್ |
ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷೋ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಃ || ೩೨ ||

ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದುಃ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಃ |
ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯೋ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಃ || ೩೩ ||

ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯೋ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಃ |
ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಃ || ೩೪ ||

ವಲ್ಲೀಶೋ ವಲ್ಲಭೋ ವಾಯುಸಾರಥಿರ್ವರುಣಸ್ತುತಃ |
ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜೋ ವತ್ಸೋ ವತ್ಸಲೋ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಃ || ೩೫ ||

ವತ್ಸಪ್ರಿಯೋ ವತ್ಸನಾಥೋ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಃ |
ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನೋ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಃ || ೩೬ ||

ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥೋ ವರ್ಣರೂಪೋ ವರಪ್ರಭುಃ |
ವರ್ಣಸ್ಥೋ ವಾರಣಾರೂಢೋ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಃ || ೩೭ ||

ವಾಮಾಂಗೋ ವಾಮನಯನೋ ವಚದ್ಭೂರ್ವಾಮನಪ್ರಿಯಃ |
ವರವೇಷಧರೋ ವಾಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಃ || ೩೮ ||

ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತೋ ವಂದನಪ್ರಿಯಃ |
ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಃ || ೩೯ ||

ಣಕಾರರೂಪೋ ನಾದಾಂತೋ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ |
ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನಗಭೇದೀ ನಗೇಶ್ವರಃ || ೪೦ ||

ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟೋ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಃ |
ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷೋ ನಗಪ್ರಿಯಃ || ೪೧ ||

ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯೋ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಃ |
ಣಕಾರಪಠನಾನಂದೋ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಃ || ೪೨ ||

ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದೋ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಃ |
ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣೋ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಃ || ೪೩ ||

ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯೋ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಃ |
ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಃ || ೪೪ ||

ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನೋ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಃ |
ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮೋ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಃ || ೪೫ ||

ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞೋ ನಯಜ್ಞೋ ನಯನೋದ್ಭವಃ |
ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಿಃ || ೪೬ ||

ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಃ |
ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದೋ ನಾದಾತ್ಮಾ ನಾಗಭೂಷಣಃ || ೪೭ ||

ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷೋ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಃ |
ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸೋ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ || ೪೮ ||

ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢೋ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಃ |
ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢೋ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಃ || ೪೯ ||

ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಿರ್ನವನಿಧಿಪ್ರದಃ |
ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಃ || ೫೦ ||

ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತೋ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಃ |
ಭಕಾರರೂಪೋ ಭಕ್ತಾರ್ಥೋ ಭವೋ ಭರ್ಗೋ ಭಯಾಪಹಃ || ೫೧ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತವಂದ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ಭದ್ರೋ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ || ೫೨ ||

ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಃ |
ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಃ || ೫೩ ||

ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದೋ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಃ || ೫೪ ||

ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಃ |
ಭವೌಷಧಿರ್ಭವಘ್ನಶ್ಚ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಃ || ೫೫ ||

ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಭವವೈದ್ಯೋ ಭವಾಯುಧಮ್ |
ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರೋ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಃ || ೫೬ ||

ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸೀ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ |
ಭವಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನೋ ಭಾಸ್ವರೋ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಃ || ೫೭ || [ಭಯ] ||

ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸೀ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಃ || ೫೮ ||

ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯೋ ಭವೋದ್ಭವಃ |
ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷೋ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಃ || ೫೯ ||

ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯೋ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಃ |
ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶೋ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಃ || ೬೦ ||

ಭಾಗೀರಥೇಯೋ ಭಾಷಾರ್ಥೋ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಃ |
ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಃ || ೬೧ ||

ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಸುದಾಯಕಃ |
ವಕಾರಕುಮುದೇಂದುಶ್ಚ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಃ || ೬೨ ||

ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯೋ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಃ |
ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತೋ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಃ || ೬೩ ||

ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದುಃ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಮ್ |
ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲೋ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಃ || ೬೪ ||

ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞೋ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಮ್ |
ವಕಾರಪಂಕಜರಸೋ ವಸುರ್ವಂಶವಿವರ್ಧನಃ || ೬೫ ||

ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರೋ ವಾಯುವಂದಿತಃ |
ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶೋ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಃ || ೬೬ ||

ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧೋ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಮ್ |
ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನೋ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಃ || ೬೭ ||

ವಕಾರವನಿತಾನಾಥೋ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಪ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ |
ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರೋ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಃ || ೬೮ ||

ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತೋ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಃ |
ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥೋ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಃ || ೬೯ ||

ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಿಃ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಃ |
ವಾತರೋಗಹರೋ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಃ || ೭೦ ||

ವಕಾರಮಕರಾರೂಢೋ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಿಃ |
ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥೋ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಮ್ || ೭೧ ||

ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರೋ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಃ |
ವಕಾರಪಂಜರಶುಕೋ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಃ || ೭೨ ||

ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಃ |
ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತ ಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯ ಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಃ || ೭೩ ||

ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಃ |
ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಃ || ೭೪ ||

ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಃ |
ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ವಶೀಕರಃ || ೭೫ ||

ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಃ |
ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತೋ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಿಃ || ೭೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
h3>Also Read:

Sri Subrahmanya Trishati Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top