Bhagawad Gita

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in English:

atha saptadaso‌உdhyayah |

arjuna uvaca |
ye sastravidhimutsrjya yajante sraddhayanvitah |
tesam nistha tu ka krsna sattvamaho rajastamah || 1 ||

sribhagavanuvaca |
trividha bhavati sraddha dehinam sa svabhavaja |
sattviki rajasi caiva tamasi ceti tam srnu || 2 ||

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata |
sraddhamayo‌உyam puruso yo yacchraddhah sa eva sah || 3 ||

yajante sattvika devanyaksaraksamsi rajasah |
pretanbhutaganamscanye yajante tamasa janah || 4 ||

asastravihitam ghoram tapyante ye tapo janah |
dambhahankarasamyuktah kamaragabalanvitah || 5 ||

karsayantah sarirastham bhutagramamacetasah |
mam caivantahsarirastham tanviddhyasuraniscayan || 6 ||

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah |
yannastapastatha danam tesam bhedamimam srnu || 7 ||

ayuhsattvabalarogyasukhapritivivardhanah |
rasyah snigdhah sthira hrdya aharah sattvikapriyah || 8 ||

katvamlalavanatyusnatiksnaruksavidahinah |
ahara rajasasyesta duhkhasokamayapradah || 9 ||

yatayamam gatarasam puti paryusitam ca yat |
ucchistamapi camedhyam bhojanam tamasapriyam || 10 ||

aphalakanksibhiryanno vidhidrsto ya ijyate |
yastavyameveti manah samadhaya sa sattvikah || 11 ||

abhisandhaya tu phalam dambharthamapi caiva yat |
ijyate bharatasrestha tam yannam viddhi rajasam || 12 ||

vidhihinamasrstannam mantrahinamadaksinam |
sraddhavirahitam yannam tamasam paricaksate || 13 ||

devadvijaguruprannapujanam saucamarjavam |
brahmacaryamahimsa ca sariram tapa ucyate || 14 ||

anudvegakaram vakyam satyam priyahitam ca yat |
svadhyayabhyasanam caiva vanmayam tapa ucyate || 15 ||

manah prasadah saumyatvam maunamatmavinigrahah |
bhavasamsuddhirityetattapo manasamucyate || 16 ||

sraddhaya paraya taptam tapastattrividham naraih |
aphalakanksibhiryuktaih sattvikam paricaksate || 17 ||

satkaramanapujartham tapo dambhena caiva yat |
kriyate tadiha proktam rajasam calamadhruvam || 18 ||

mudhagrahenatmano yatpidaya kriyate tapah |
parasyotsadanartham va tattamasamudahrtam || 19 ||

datavyamiti yaddanam diyate‌உnupakarine |
dese kale ca patre ca taddanam sattvikam smrtam || 20 ||

yattu prattyupakarartham phalamuddisya va punah |
diyate ca pariklistam taddanam rajasam smrtam || 21 ||

adesakale yaddanamapatrebhyasca diyate |
asatkrtamavannatam tattamasamudahrtam || 22 ||

om tatsaditi nirdeso brahmanastrividhah smrtah |
brahmanastena vedasca yannasca vihitah pura || 23 ||

tasmadomityudahrtya yannadanatapahkriyah |
pravartante vidhanoktah satatam brahmavadinam || 24 ||

tadityanabhisandhaya phalam yannatapahkriyah |
danakriyasca vividhah kriyante moksakanksibhih || 25 ||

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate |
prasaste karmani tatha sacchabdah partha yujyate || 26 ||

yanne tapasi dane ca sthitih saditi cocyate |
karma caiva tadarthiyam sadityevabhidhiyate || 27 ||

asraddhaya hutam dattam tapastaptam krtam ca yat |
asadityucyate partha na ca tatprepya no iha || 28 ||

om tatsaditi srimadbhagavadgitasupanisatsu brahmavidyayam yogasastre srikrsnarjunasamvade

sraddhatrayavibhagayogo nama saptadaso‌உdhyayah ||17 ||

Also Read:

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 Lyrics in Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | English

Add Comment

Click here to post a comment