Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

हृदय बोधन स्तोत्रम

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Marathi

Hrudayabodhana Stotram in Marathi: ॥ हृदयबोधनस्तोत्रम ॥ हृदय सदा स्मर परमवितारं हैमवतीकमितारम ॥ विषयभ्रमणं विश्रमविधुरं व्यर्थं मास्म कृथास्त्वम ॥ आधिव्याधिशताकुलमनिभॄतसुखलोभाहितविविधक्लेशम ॥ आयुश्चञ्चलकमलदलाञ्चलगतजलबिन्दुसदृशक्षेमम ॥ अशुचिनिकायेऽवश्यविनाशिनि काये बालिशममताकाऽये नियतापायी न चिरस्थायी भोगोऽप्यसुभगपर्यवसायी ॥ 1 ॥ आन्तररिपुवशमशिवोदर्कं पीतवितर्कं विशसि वृथा त्वम किं तव लब्धं तत्प्रेरणया सन्ततविषयभ्रान्त्येयत्या ॥ सङ्कटसङ्घविदारणनिपुणे शङ्करचरणे किङ्करशरणे सङ्घटय रतिं सङ्कलय धृतिं सफलय निभृतं जनिलाभं च […]

Scroll to top