Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Venkateswara Swamy Keerthana Hindi

Home /

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi अतिदुष्टुड ने नलसुडनु । यितरविवेकं बिकनेल ॥ एक्कड नेन्निट येमि सेसितिनो निक्कपुदप्पुलु नेरमुलु । गक्कन निन्निट कलिगिननीवे…

Sri Venkateswara Swamy Stotrams – Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina Lyrics Hindi: अन्दरिकाधारमैन आदि पुरुषुडीतडु विन्दै मुन्नारगिञ्चे विदुरुनिकड नीतुडु ॥ सनकादुलु कोनियाडेडि सर्वात्मकुडीतडु वनज भवादुलकुनु दैवम्बै नतडीतडु ।…

Sri Venkateswara Swamy Stotrams – Annamayya Keerthanas Ammamma Emamma Lyrics in Hindi: अम्मम्म एमम्म अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म । तम्मियिण्ट नलरुकोम्म ओयम्म ॥ नीरिलोन तल्लडिञ्चे नीके तलवञ्ची नीरिकिन्द पुलकिञ्ची…