Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Hindi

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi:

अतिदुष्टुड ने नलसुडनु ।
यितरविवेकं बिकनेल ॥

एक्कड नेन्निट येमि सेसितिनो
निक्कपुदप्पुलु नेरमुलु ।
गक्कन निन्निट कलिगिननीवे
दिक्कुगाक मरि दिक्केदि ॥

घोरपुबापमु कोट्लसङ्ख्यलु
चेरुव निवे नाचेसिनिवि ।
नीरसुनकु निटु नीकृप नाकिक
कूरिमि ना येड गुणमेदि ॥

येऱिगि चेसिनदि येऱुगक चेसिन-
कोऱतलु नायेड गोटुलिवे ।
वेऱपु दीर्चि श्रीवेङ्कटेश कावु
मऱवक नागति मऱि येदि ॥

Also Read :

Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top