Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Malayalam

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Malayalam:

അതിദുഷ്ടുഡ നേ നലസുഡനു |
യിതരവിവേകം ബികനേല ||

എക്കഡ നെന്നിട യേമി സേസിതിനൊ
നിക്കപുദപ്പുലു നേരമുലു |
ഗക്കന നിന്നിട കലിഗിനനീവേ
ദിക്കുഗാക മരി ദിക്കേദി ||

ഘോരപുബാപമു കോട്ലസംഖ്യലു
ചേരുവ നിവെ നാചേസിനിവി |
നീരസുനകു നിടു നീകൃപ നാകിക
കൂരിമി നാ യെഡ ഗുണമേദി ||

യെറിഗി ചേസിനദി യെറുഗക ചേസിന-
കൊറതലു നായെഡ ഗോടുലിവേ |
വെറപു ദീര്ചി ശ്രീവേംകടേശ കാവു
മറവക നാഗതി മറി യേദി ||

Also Read :

Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top