Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana Malayalam

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Malayalam

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Malayalam: അതിദുഷ്ടുഡ നേ നലസുഡനു | യിതരവിവേകം ബികനേല || എക്കഡ നെന്നിട യേമി സേസിതിനൊ നിക്കപുദപ്പുലു നേരമുലു | ഗക്കന നിന്നിട കലിഗിനനീവേ ദിക്കുഗാക മരി ദിക്കേദി || ഘോരപുബാപമു കോട്ലസംഖ്യലു ചേരുവ നിവെ നാചേസിനിവി | നീരസുനകു നിടു നീകൃപ നാകിക കൂരിമി നാ യെഡ ഗുണമേദി || യെറിഗി ചേസിനദി യെറുഗക ചേസിന- കൊറതലു നായെഡ ഗോടുലിവേ | വെറപു […]

Annamayya Keerthana – Antaryami Alasiti Lyrics in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Antaryami Alasiti Lyrics in Malayalam: അംതര്യാമി അലസിതി സൊലസിതി | ഇംതട നീ ശരണിദെ ജൊച്ചിതിനി || കോരിന കോര്കുലു കോയനി കട്ലു | തീരവു നീവവി തെംചക | ഭാരപു ബഗ്ഗാലു പാപ പുണ്യമുലു | നേരുപുല ബോനീവു നീവു വദ്ദനക || ജനുല സംഗമുല ജക്ക രോഗമുലു | വിനു വിഡുവവു നീവു വിഡിപിംചക | വിനയപു ദൈന്യമു വിഡുവനി കര്മമു | ചനദദി നീവിടു ശാംതപരചക || […]

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Malayalam: അംദരികാധാരമൈന ആദി പുരുഷുഡീതഡു വിംദൈ മുന്നാരഗിംചെ വിദുരുനികഡ നീതുഡു || സനകാദുലു കൊനിയാഡെഡി സര്വാത്മകുഡീതഡു വനജ ഭവാദുലകുനു ദൈവംബൈ നതഡീതഡു | ഇനമംഡലമുന ജെലഗേടിഹിതവൈ ഭവുഡിതഡു മുനുപുട്ടിന ദേവതലകു മൂലഭൂതി യീതഡു || സിരുലൊസഗി യശോദയിംട ശിശുവൈനത ഡീതഡു ധരനാവുല മംദലലോ തഗ ജരിംചെ നീതഡു | സരസതലനു ഗൊല്ലെതലകു ജനവുലൊസഗെ നീതഡു ആരസി കുചേലുനി യഡുകുലു ആരഗിംചെനീതഡു || പംകജഭവുനകുനു ബ്രഹ്മ പദ മൊസഗെനു യീതുഡു […]

Annamayya Keerthanas – Ammamma Emamma Lyrics in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Ammamma Emamma Lyrics in Malayalam: അമ്മമ്മ ഏമമ്മ അലമേല്മംഗ നാംചാരമ്മ | തമ്മിയിംട നലരുകൊമ്മ ഓയമ്മ || നീരിലോന തല്ലഡിംചേ നീകേ തലവംചീ നീരികിംദ പുലകിംചീ നീരമണുംഡു | ഗോരികൊന ചെമരിംചീ കോപമേ പചരിംചീ സാരെകു നീയലുക ഇട്ടെ ചാലിംചവമ്മ || നീകുഗാനേ ചെയ്യിചാചീ നിംഡാകോപമുരേചീ മേകൊനി നീവിരഹാന മേനു വെംചീനി | ഈകഡാകഡി സതുല ഹൃദയമേ പെരരേചീ ആകു മഡിചിയ്യനൈന ആനതിയ്യവമ്മാ || ചക്കദനമുലെ പെംചീ സകലമു ഗാലദംചി നിക്കപു […]

Scroll to top