Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Malayalam:

അംദരികാധാരമൈന ആദി പുരുഷുഡീതഡു
വിംദൈ മുന്നാരഗിംചെ വിദുരുനികഡ നീതുഡു ||

സനകാദുലു കൊനിയാഡെഡി സര്വാത്മകുഡീതഡു
വനജ ഭവാദുലകുനു ദൈവംബൈ നതഡീതഡു |
ഇനമംഡലമുന ജെലഗേടിഹിതവൈ ഭവുഡിതഡു
മുനുപുട്ടിന ദേവതലകു മൂലഭൂതി യീതഡു ||

സിരുലൊസഗി യശോദയിംട ശിശുവൈനത ഡീതഡു
ധരനാവുല മംദലലോ തഗ ജരിംചെ നീതഡു |
സരസതലനു ഗൊല്ലെതലകു ജനവുലൊസഗെ നീതഡു
ആരസി കുചേലുനി യഡുകുലു ആരഗിംചെനീതഡു ||

പംകജഭവുനകുനു ബ്രഹ്മ പദ മൊസഗെനു യീതുഡു
സംകീര്തന ലാദ്യുലചേ ജട്ടി ഗൊനിയെനീതഡു |
തെംകിഗ നേകാലമു പരദേവുഡൈന യീതഡു
വേംകടഗിരി മീദ പ്രഭല വെലസിന ഘനുഡീതഡു ||

Also Read :

Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top