Annamayya Keerthana Vishnu Stotram

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Malayalam:

അംദരികാധാരമൈന ആദി പുരുഷുഡീതഡു
വിംദൈ മുന്നാരഗിംചെ വിദുരുനികഡ നീതുഡു ||

സനകാദുലു കൊനിയാഡെഡി സര്വാത്മകുഡീതഡു
വനജ ഭവാദുലകുനു ദൈവംബൈ നതഡീതഡു |
ഇനമംഡലമുന ജെലഗേടിഹിതവൈ ഭവുഡിതഡു
മുനുപുട്ടിന ദേവതലകു മൂലഭൂതി യീതഡു ||

സിരുലൊസഗി യശോദയിംട ശിശുവൈനത ഡീതഡു
ധരനാവുല മംദലലോ തഗ ജരിംചെ നീതഡു |
സരസതലനു ഗൊല്ലെതലകു ജനവുലൊസഗെ നീതഡു
ആരസി കുചേലുനി യഡുകുലു ആരഗിംചെനീതഡു ||

പംകജഭവുനകുനു ബ്രഹ്മ പദ മൊസഗെനു യീതുഡു
സംകീര്തന ലാദ്യുലചേ ജട്ടി ഗൊനിയെനീതഡു |
തെംകിഗ നേകാലമു പരദേവുഡൈന യീതഡു
വേംകടഗിരി മീദ പ്രഭല വെലസിന ഘനുഡീതഡു ||

Also Read :

Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment