Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Andariki Aadhaaramaina Malayalam

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Malayalam: അംദരികാധാരമൈന ആദി പുരുഷുഡീതഡു വിംദൈ മുന്നാരഗിംചെ വിദുരുനികഡ നീതുഡു || സനകാദുലു കൊനിയാഡെഡി സര്വാത്മകുഡീതഡു വനജ ഭവാദുലകുനു ദൈവംബൈ നതഡീതഡു | ഇനമംഡലമുന ജെലഗേടിഹിതവൈ ഭവുഡിതഡു മുനുപുട്ടിന ദേവതലകു മൂലഭൂതി യീതഡു || സിരുലൊസഗി യശോദയിംട ശിശുവൈനത ഡീതഡു ധരനാവുല മംദലലോ തഗ ജരിംചെ നീതഡു | സരസതലനു ഗൊല്ലെതലകു ജനവുലൊസഗെ നീതഡു ആരസി കുചേലുനി യഡുകുലു ആരഗിംചെനീതഡു || പംകജഭവുനകുനു ബ്രഹ്മ പദ മൊസഗെനു യീതുഡു […]

Scroll to top