Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Hindi:

अन्दरिकाधारमैन आदि पुरुषुडीतडु
विन्दै मुन्नारगिञ्चे विदुरुनिकड नीतुडु ॥

सनकादुलु कोनियाडेडि सर्वात्मकुडीतडु
वनज भवादुलकुनु दैवम्बै नतडीतडु ।
इनमण्डलमुन जेलगेटिहितवै भवुडितडु
मुनुपुट्टिन देवतलकु मूलभूति यीतडु ॥

सिरुलोसगि यशोदयिण्ट शिशुवैनत डीतडु
धरनावुल मन्दललो तग जरिञ्चे नीतडु ।
सरसतलनु गोल्लेतलकु जनवुलोसगे नीतडु
आरसि कुचेलुनि यडुकुलु आरगिञ्चेनीतडु ॥

पङ्कजभवुनकुनु ब्रह्म पद मोसगेनु यीतुडु
सङ्कीर्तन लाद्युलचे जट्टि गोनियेनीतडु ।
तेङ्किग नेकालमु परदेवुडैन यीतडु
वेङ्कटगिरि मीद प्रभल वेलसिन घनुडीतडु ॥

Also Read :

Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top