Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Andariki Aadhaaramaina Hindi

Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Hindi: अन्दरिकाधारमैन आदि पुरुषुडीतडु विन्दै मुन्नारगिञ्चे विदुरुनिकड नीतुडु ॥ सनकादुलु कोनियाडेडि सर्वात्मकुडीतडु वनज भवादुलकुनु दैवम्बै नतडीतडु । इनमण्डलमुन जेलगेटिहितवै भवुडितडु मुनुपुट्टिन देवतलकु मूलभूति यीतडु ॥ सिरुलोसगि यशोदयिण्ट शिशुवैनत डीतडु धरनावुल मन्दललो तग जरिञ्चे नीतडु । सरसतलनु गोल्लेतलकु जनवुलोसगे नीतडु आरसि कुचेलुनि यडुकुलु आरगिञ्चेनीतडु ॥ पङ्कजभवुनकुनु ब्रह्म पद मोसगेनु यीतुडु […]

Scroll to top