Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamacharya Sankeerthanalu Hindi

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Hindi

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi: अतिदुष्टुड ने नलसुडनु । यितरविवेकं बिकनेल ॥ एक्कड नेन्निट येमि सेसितिनो निक्कपुदप्पुलु नेरमुलु । गक्कन निन्निट कलिगिननीवे दिक्कुगाक मरि दिक्केदि ॥ घोरपुबापमु कोट्लसङ्ख्यलु चेरुव निवे नाचेसिनिवि । नीरसुनकु निटु नीकृप नाकिक कूरिमि ना येड गुणमेदि ॥ येऱिगि चेसिनदि येऱुगक चेसिन- कोऱतलु नायेड गोटुलिवे । वेऱपु […]

Annamayya Keerthana – Antaryami Alasiti Lyrics in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Antaryami Alasiti Lyrics in Hindi: अन्तर्यामि अलसिति सोलसिति । इन्तट नी शरणिदे जोच्चितिनि ॥ कोरिन कोर्कुलु कोयनि कट्लु । तीरवु नीववि तेञ्चक । भारपु बग्गालु पाप पुण्यमुलु । नेरुपुल बोनीवु नीवु वद्दनक ॥ जनुल सङ्गमुल जक्क रोगमुलु । विनु विडुववु नीवु विडिपिञ्चक । विनयपु दैन्यमु विडुवनि कर्ममु । चनददि नीविटु शान्तपरचक ॥ […]

Annamayya Keerthanas Andariki Aadhaaramaina Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Andariki Aadhaaramaina Lyrics Hindi: अन्दरिकाधारमैन आदि पुरुषुडीतडु विन्दै मुन्नारगिञ्चे विदुरुनिकड नीतुडु ॥ सनकादुलु कोनियाडेडि सर्वात्मकुडीतडु वनज भवादुलकुनु दैवम्बै नतडीतडु । इनमण्डलमुन जेलगेटिहितवै भवुडितडु मुनुपुट्टिन देवतलकु मूलभूति यीतडु ॥ सिरुलोसगि यशोदयिण्ट शिशुवैनत डीतडु धरनावुल मन्दललो तग जरिञ्चे नीतडु । सरसतलनु गोल्लेतलकु जनवुलोसगे नीतडु आरसि कुचेलुनि यडुकुलु आरगिञ्चेनीतडु ॥ पङ्कजभवुनकुनु ब्रह्म पद मोसगेनु यीतुडु […]

Annamayya Keerthana – Ammamma Emamma Lyrics in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Ammamma Emamma Lyrics in Hindi: अम्मम्म एमम्म अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म । तम्मियिण्ट नलरुकोम्म ओयम्म ॥ नीरिलोन तल्लडिञ्चे नीके तलवञ्ची नीरिकिन्द पुलकिञ्ची नीरमणुण्डु । गोरिकोन चेमरिञ्ची कोपमे पचरिञ्ची सारेकु नीयलुक इट्टे चालिञ्चवम्म ॥ नीकुगाने चेय्यिचाची निण्डाकोपमुरेची मेकोनि नीविरहान मेनु वेञ्चीनि । ईकडाकडि सतुल हृदयमे पेररेची आकु मडिचिय्यनैन आनतिय्यवम्मा ॥ चक्कदनमुले पेञ्ची सकलमु गालदञ्चि निक्कपु […]

Scroll to top