Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Tamil

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Tamil:

அதிதுஷ்டுட னே னலஸுடனு |
யிதரவிவேகம் பிகனேல ||

எக்கட னென்னிட யேமி ஸேஸிதினொ
னிக்கபுதப்புலு னேரமுலு |
கக்கன னின்னிட கலிகினனீவே
திக்குகாக மரி திக்கேதி ||

கோரபுபாபமு கோட்லஸம்க்யலு
சேருவ னிவெ னாசேஸினிவி |
னீரஸுனகு னிடு னீக்றுப னாகிக
கூரிமி னா யெட குணமேதி ||

யெறிகி சேஸினதி யெறுகக சேஸின-
கொறதலு னாயெட கோடுலிவே |
வெறபு தீர்சி ஶ்ரீவேம்கடேஶ காவு
மறவக னாகதி மறி யேதி ||

Also Read :

Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment