Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu in Hindi

Annamayya Keerthana – Ati Dushtuda Ne Nalusudanu Lyrics in Hindi: अतिदुष्टुड ने नलसुडनु । यितरविवेकं बिकनेल ॥ एक्कड नेन्निट येमि सेसितिनो निक्कपुदप्पुलु नेरमुलु । गक्कन निन्निट कलिगिननीवे दिक्कुगाक मरि दिक्केदि ॥ घोरपुबापमु कोट्लसङ्ख्यलु चेरुव निवे नाचेसिनिवि । नीरसुनकु निटु नीकृप नाकिक कूरिमि ना येड गुणमेदि ॥ येऱिगि चेसिनदि येऱुगक चेसिन- कोऱतलु नायेड गोटुलिवे । वेऱपु […]

Scroll to top