Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Oriya | ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Oriya | ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ

143 Views

ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ମାତର୍ନୀଲସରସ୍ଵତି ପ୍ରଣମତାଂ ସୌଭାଗ୍ୟସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦେ
ପ୍ରତ୍ୟାଲୀଢପଦସ୍ଥିତେ ଶଵହୃଦି ସ୍ମେରାନନାମ୍ଭୋରୁହେ ।
ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନେ ତ୍ରିନୟନେ କର୍ତ୍ରୀକପାଲୋତ୍ପଲେ ଖଙ୍ଗଂ
ଚାଦଧତୀ ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ତ୍ଵାମୀଶ୍ଵରୀମାଶ୍ରୟେ ॥ ୧॥

ଵାଚାମୀଶ୍ଵରି ଭକ୍ତିକଲ୍ପଲତିକେ ସର୍ଵାର୍ଥସିଦ୍ଧିଶ୍ଵରି
ଗଦ୍ୟପ୍ରାକୃତପଦ୍ୟଜାତରଚନାସର୍ଵାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦେ ।
ନୀଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନତ୍ରୟୟୁତେ କାରୁଣ୍ୟଵାରାନ୍ନିଧେ
ସୌଭାଗ୍ୟାମୃତଵର୍ଧନେନ କୃପୟାସିଞ୍ଚ ତ୍ଵମସ୍ମାଦୃଶମ୍ ॥ ୨॥

ଖର୍ଵେ ଗର୍ଵସମୂହପୂରିତତନୋ ସର୍ପାଦିଵେଷୋଜ୍ଵଲେ
ଵ୍ୟାଘ୍ରତ୍ଵକ୍ପରିଵୀତସୁନ୍ଦରକଟିଵ୍ୟାଧୂତଘଣ୍ଟାଙ୍କିତେ ।
ସଦ୍ୟଃକୃତ୍ତଗଲଦ୍ରଜଃପରିମିଲନ୍ମୁଣ୍ଡଦ୍ଵୟୀମୂର୍ଦ୍ଧଜ-
ଗ୍ରନ୍ଥିଶ୍ରେଣିନୃମୁଣ୍ଡଦାମଲଲିତେ ଭୀମେ ଭୟଂ ନାଶୟ ॥ ୩॥

ମାୟାନଙ୍ଗଵିକାରରୂପଲଲନାବିନ୍ଦ୍ଵର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାମ୍ବିକେ
ହୁଂଫଟ୍କାରମୟି ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକେ ମାଦୃଶଃ ।
ମୂର୍ତିସ୍ତେ ଜନନି ତ୍ରିଧାମଘଟିତା ସ୍ଥୂଲାତିସୂକ୍ଷ୍ମା
ପରା ଵେଦାନାଂ ନହି ଗୋଚରା କଥମପି ପ୍ରାଜ୍ଞୈର୍ନୁତାମାଶ୍ରୟେ ॥ ୪॥

ତ୍ଵତ୍ପାଦାମ୍ବୁଜସେଵୟା ସୁକୃତିନୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସାୟୁଜ୍ୟତାଂ
ତସ୍ୟାଃ ଶ୍ରୀପରମେଶ୍ଵରତ୍ରିନୟନବ୍ରହ୍ମାଦିସାମ୍ୟାତ୍ମନଃ ।
ସଂସାରାମ୍ବୁଧିମଜ୍ଜନେ ପଟୁତନୁର୍ଦେଵେନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟାସୁରାନ୍
ମାତସ୍ତେ ପଦସେଵନେ ହି ଵିମୁଖାନ୍ କିଂ ମନ୍ଦଧୀଃ ସେଵତେ ॥ ୫॥

ମାତସ୍ତ୍ଵତ୍ପଦପଙ୍କଜଦ୍ଵୟରଜୋମୁଦ୍ରାଙ୍କକୋଟୀରିଣସ୍ତେ
ଦେଵା ଜୟସଙ୍ଗରେ ଵିଜୟିନୋ ନିଃଶଙ୍କମଙ୍କେ ଗତାଃ ।
ଦେଵୋଽହଂ ଭୁଵନେ ନ ମେ ସମ ଇତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାଂ ଵହନ୍ତଃ ପରେ
ତତ୍ତୁଲ୍ୟାଂ ନିୟତଂ ୟଥା ଶଶିରଵୀ ନାଶଂ ଵ୍ରଜନ୍ତି ସ୍ଵୟମ୍ ॥ ୬॥

ତ୍ଵନ୍ନାମସ୍ମରଣାତ୍ପଲାୟନପରାନ୍ଦ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଚ ଶକ୍ତା ନ ତେ
ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚରାକ୍ଷସଗଣା ୟକ୍ଷଶ୍ଚ ନାଗାଧିପାଃ ।
ଦୈତ୍ୟା ଦାନଵପୁଙ୍ଗଵାଶ୍ଚ ଖଚରା ଵ୍ୟାଘ୍ରାଦିକା ଜନ୍ତଵୋ
ଡାକିନ୍ୟଃ କୁପିତାନ୍ତକଶ୍ଚ ମନୁଜାନ୍ ମାତଃ କ୍ଷଣଂ ଭୂତଲେ ॥ ୭॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସିଦ୍ଧିଗଣଶ୍ଚ ପାଦୁକମୁଖାଃ ସିଦ୍ଧାସ୍ତଥା ଵୈରିଣାଂ
ସ୍ତମ୍ଭଶ୍ଚାପି ଵରାଙ୍ଗନେ ଗଜଘଟାସ୍ତମ୍ଭସ୍ତଥା ମୋହନମ୍ ।
ମାତସ୍ତ୍ଵତ୍ପଦସେଵୟା ଖଲୁ ନୃଣାଂ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ତେ ତେ ଗୁଣାଃ
କ୍ଲାନ୍ତଃ କାନ୍ତମନୋଭଵୋଽତ୍ର ଭଵତି କ୍ଷୁଦ୍ରୋଽପି ଵାଚସ୍ପତିଃ ॥ ୮॥

ତାରାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଭକ୍ତିମାନ୍ ୟଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ପ୍ରାତର୍ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଲେ ଚ ସାୟାହ୍ନେ ନିୟତଃ ଶୁଚିଃ ॥ ୯॥

ଲଭତେ କଵିତାଂ ଵିଦ୍ୟାଂ ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଵିଦ୍ଭଵେତ୍
ଲକ୍ଷ୍ମୀମନଶ୍ଵରାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ଭୋଗାନ୍ୟଥେପ୍ସିତାନ୍ ।
କୀର୍ତିଂ କାନ୍ତିଂ ଚ ନୈରୁଜ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ୟାନ୍ତେ ମୋକ୍ଷମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୦॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀନୀଲତନ୍ତ୍ରେ ତାରାସ୍ତୋତ୍ରଂ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *