Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Telugu | తారాస్తోత్రమ్ అథవా తారాష్టకం

తారాస్తోత్రమ్ అథవా తారాష్టకం Lyrics in Telugu:

శ్రీగణేశాయ నమః ।
మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసమ్పత్ప్రదే
ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృది స్మేరాననామ్భోరుహే ।
ఫుల్లేన్దీవరలోచనే త్రినయనే కర్త్రీకపాలోత్పలే ఖఙ్గం
చాదధతీ త్వమేవ శరణం త్వామీశ్వరీమాశ్రయే ॥ ౧॥

వాచామీశ్వరి భక్తికల్పలతికే సర్వార్థసిద్ధిశ్వరి
గద్యప్రాకృతపద్యజాతరచనాసర్వార్థసిద్ధిప్రదే ।
నీలేన్దీవరలోచనత్రయయుతే కారుణ్యవారాన్నిధే
సౌభాగ్యామృతవర్ధనేన కృపయాసిఞ్చ త్వమస్మాదృశమ్ ॥ ౨॥

ఖర్వే గర్వసమూహపూరితతనో సర్పాదివేషోజ్వలే
వ్యాఘ్రత్వక్పరివీతసున్దరకటివ్యాధూతఘణ్టాఙ్కితే ।
సద్యఃకృత్తగలద్రజఃపరిమిలన్ముణ్డద్వయీమూర్ద్ధజ-
గ్రన్థిశ్రేణినృముణ్డదామలలితే భీమే భయం నాశయ ॥ ౩॥

మాయానఙ్గవికారరూపలలనాబిన్ద్వర్ద్ధచన్ద్రామ్బికే
హుంఫట్కారమయి త్వమేవ శరణం మన్త్రాత్మికే మాదృశః ।
మూర్తిస్తే జనని త్రిధామఘటితా స్థూలాతిసూక్ష్మా
పరా వేదానాం నహి గోచరా కథమపి ప్రాజ్ఞైర్నుతామాశ్రయే ॥ ౪॥

త్వత్పాదామ్బుజసేవయా సుకృతినో గచ్ఛన్తి సాయుజ్యతాం
తస్యాః శ్రీపరమేశ్వరత్రినయనబ్రహ్మాదిసామ్యాత్మనః ।
సంసారామ్బుధిమజ్జనే పటుతనుర్దేవేన్ద్రముఖ్యాసురాన్
మాతస్తే పదసేవనే హి విముఖాన్ కిం మన్దధీః సేవతే ॥ ౫॥

మాతస్త్వత్పదపఙ్కజద్వయరజోముద్రాఙ్కకోటీరిణస్తే
దేవా జయసఙ్గరే విజయినో నిఃశఙ్కమఙ్కే గతాః ।
దేవోఽహం భువనే న మే సమ ఇతి స్పర్ద్ధాం వహన్తః పరే
తత్తుల్యాం నియతం యథా శశిరవీ నాశం వ్రజన్తి స్వయమ్ ॥ ౬॥

త్వన్నామస్మరణాత్పలాయనపరాన్ద్రష్టుం చ శక్తా న తే
భూతప్రేతపిశాచరాక్షసగణా యక్షశ్చ నాగాధిపాః ।
దైత్యా దానవపుఙ్గవాశ్చ ఖచరా వ్యాఘ్రాదికా జన్తవో
డాకిన్యః కుపితాన్తకశ్చ మనుజాన్ మాతః క్షణం భూతలే ॥ ౭॥

లక్ష్మీః సిద్ధిగణశ్చ పాదుకముఖాః సిద్ధాస్తథా వైరిణాం
స్తమ్భశ్చాపి వరాఙ్గనే గజఘటాస్తమ్భస్తథా మోహనమ్ ।
మాతస్త్వత్పదసేవయా ఖలు నృణాం సిద్ధ్యన్తి తే తే గుణాః
క్లాన్తః కాన్తమనోభవోఽత్ర భవతి క్షుద్రోఽపి వాచస్పతిః ॥ ౮॥

తారాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తిమాన్ యః పఠేన్నరః ।
ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ సాయాహ్నే నియతః శుచిః ॥ ౯॥

లభతే కవితాం విద్యాం సర్వశాస్త్రార్థవిద్భవేత్
లక్ష్మీమనశ్వరాం ప్రాప్య భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ ।
కీర్తిం కాన్తిం చ నైరుజ్యం ప్రాప్యాన్తే మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ ౧౦॥

॥ ఇతి శ్రీనీలతన్త్రే తారాస్తోత్రం అథవా తారాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Telugu | తారాస్తోత్రమ్ అథవా తారాష్టకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top