Ashtaka

Tirthashtakam Lyrics in Bengali | তীর্থাষ্টকম্

তীর্থাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

মাতৃতীর্থম্– নাস্তি মাতৃসমং তীর্থং পুত্রাণাং তারণায় চ ।
হিতায়াঽত্র পরত্রার্থং য়ৈস্তু মাতা প্রপূজিতা ॥ ১॥

পিতৃতীর্থম্– বেদৈরপি চ কিং পুত্র ! পিতা য়েন প্রপূজিতঃ ।
এষ পুত্রস্য বৈ ধর্মস্তথা তীর্থং নরেষ্বিহ ॥ ২॥

গুরুতীর্থম্– অজ্ঞান-তিমিরান্ধত্বং গুরুঃ শীঘ্রং প্রণাশয়েত্ ।
তস্মাত্ গুরুঃ পরং তীর্থং শিষ্যাণাং হিতচিন্তকঃ ॥ ৩॥

ভক্ততীর্থম্– তীর্থভূতো হরের্ভক্তঃ স্বয়ং পূতশ্চ পাবকঃ ।
য়েন ভস্মীকৃতো লোকে পাপপুঞ্জো হি সুব্রত! ॥ ৪॥

পতিতীর্থম্– প্রয়াগ-পুষ্করসমৌ পত্যুঃ পাদৌ স্মৃতাবতঃ ।
স্নাতব্যং সততং স্ত্রীভিস্তীর্থভূতে সরোবরে ॥ ৫॥

পত্নীতীর্থম্– নাস্তি পত্নীসমং তীর্থং ভূতলে তারণায় তু ।
য়স্য গেহে সতী নারী স ধন্যঃ পুরুষো মতঃ ॥ ৬॥

মিত্রতীর্থম্– সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ য়স্তিষ্ঠতি সদাঽত্র বৈ ।
মিত্রতীর্থং পরং লোকে মুনিভিঃ পরিভাষিতম্ ॥ ৭॥

বিপ্রতীর্থম্– জঙ্গমং বিপ্রতীর্থং তদ্ বেদপূতং চ নির্মলম্ ।
য়স্য বাক্-সলিলেনৈব শুদ্ধ্যন্তি মলিনো জনাঃ ॥ ৮॥

তীর্থাষ্টকমিদং পুণ্যং শ্রী”দ্বিজেন্দ্র”বিনির্মিতম্ ।
সেবিতব্যং সদা ভক্ত্যা ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীগার্গ্যমুনি”দ্বিজেন্দ্র”কবিকৃতং তীর্থাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment