Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Tirthashtakam Lyrics in English

tīrthāṣṭakam Lyrics in English:

matrtirtham– nasti matrsamam tirtham putranam taranaya ca ।
hitaya’tra paratrartham yaistu mata prapujita ॥ 1॥

pitrtirtham– vedairapi ca kim putra ! pita yena prapujitah ।
esa putrasya vai dharmastatha tirtham naresviha ॥ 2॥

gurutirtham– ajñana-timirandhatvam guruh sighram pranasayet ।
tasmat guruh param tirtham sisyanam hitacintakah ॥ 3॥

bhaktatirtham– tirthabhuto harerbhaktah svayam putasca pavakah ।
yena bhasmikrto loke papapuñjo hi suvrata! ॥ 4॥

patitirtham– prayaga-puskarasamau patyuh padau smrtavatah ।
snatavyam satatam stribhistirthabhute sarovare ॥ 5॥

patnitirtham– nasti patnisamam tirtham bhutale taranaya tu ।
yasya gehe sati nari sa dhanyah puruso matah ॥ 6॥

mitratirtham– sampattau ca vipattau ca yastisthati sada’tra vai ।
mitratirtham param loke munibhih paribhasitam ॥ 7॥

vipratirtham– jaṅgamam vipratirtham tad vedaputam ca nirmalam ।
yasya vak-salilenaiva suddhyanti malino janah ॥ 8॥

tirthastakamidam punyam sri”dvijendra”vinirmitam ।
sevitavyam sada bhaktya bhukti-muktipradayakam ॥ 9॥

iti srigargyamuni”dvijendra”kavikrtam tirthastakam samaptam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top