Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tirthashtakam Text in English

Tirthashtakam Lyrics in English

tīrthāṣṭakam Lyrics in English: matrtirtham– nasti matrsamam tirtham putranam taranaya ca । hitaya’tra paratrartham yaistu mata prapujita ॥ 1॥ pitrtirtham– vedairapi ca kim putra ! pita yena prapujitah । esa putrasya vai dharmastatha tirtham naresviha ॥ 2॥ gurutirtham– ajñana-timirandhatvam guruh sighram pranasayet । tasmat guruh param tirtham sisyanam hitacintakah ॥ 3॥ bhaktatirtham– tirthabhuto harerbhaktah svayam […]

Scroll to top