Tag - Tirthashtakam Text in English

Ashtaka

Tirthashtakam Lyrics in English

tīrthāṣṭakam Lyrics in English: matrtirtham– nasti matrsamam tirtham putranam taranaya ca । hitaya’tra paratrartham yaistu mata prapujita ॥ 1॥...

Ads