Shiva Stotram

Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics in Malayalam

Shivastotram upamanyukrita in Malayalam:

॥ ഉപമന്യുകൃതശിവസ്തോത്രം ॥
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ജയ ശങ്കര പാർവതീപതേ മൃഡ ശംഭോ ശശിഖണ്ഡമൺദന ।
മദനാന്തക ഭക്തവത്സല പ്രിയകൈലാസ ദയാസുധാംബുധേ ॥ 1 ॥

സദുപായകഥാസ്വപണ്ഡിതോ ഹൃദയേ ദുഃഖശരേണ ഖണ്ഡിതഃ ।
ശശിഖണ്ഡശിഖണ്ഡമണ്ഡനം ശരണം യാമി ശരണ്യമീശ്വരം ॥ 2 ॥

മഹതഃ പരിതഃ പ്രസർപതസ്തമസോ ദർശനഭേദിനോ ഭിദേ ।
ദിനനാഥ ഇവ സ്വതേജസാ ഹൃദയവ്യോമ്നി മനാഗുദേഹി നഃ ॥ 3 ॥

ന വയം തവ ചർമചക്ഷുഷാ പദവീമപ്യുപവീക്ഷിതും ക്ഷമാഃ ।
കൃപയാഽഭയദേന ചക്ഷുഷാ സകലേനേശ വിലോകയാശു നഃ ॥ 4 ॥

ത്വദനുസ്മൃതിരേവ പാവനീ സ്തുതിയുക്താ ന ഹി വക്തുമീശ സാ ।
മധുരം ഹി പയഃ സ്വഭാവതോ നനു കിദൃക്സിതശർകരാന്വിതം ॥ 5 ॥

സവിഷോഽപ്യമൃതായതേ ഭവാഞ്ഛവമുണ്ഡാഭരണോഽപി പാവനഃ ।
ഭവ ഏവ ഭവാന്തകഃ സതാം സമദൃഷ്ടിർവിഷമേക്ഷണോഽപി സൻ ॥ 6 ॥

അപി ശൂലധരോ സതാം നിരാമയോ ദൃഢവൈരാഗ്യരതോഽപി രാഗവാൻ ।
അപി ഭൈക്ഷ്യചരോ മഹേശ്വരശ്ചരിതം ചിത്രമിദം ഹി തേ പ്രഭോ ॥ 7 ॥

വിതരത്യഭിവാഞ്ഛിതം ദൃശാ പരിദൃഷ്ടഃ കില കൽപപാദപഃ ।
ഹൃദയേ സ്മൃത ഏവ ധീമതേ നമതേഽഭീഷ്ടഫലപ്രദോ ഭവാൻ ॥ 8 ॥

സഹസൈവ ഭുജംഗപാശവാന്വിനിഗൃഹ്ണാതി ന യാവദന്തകഃ ।
അഭയം കുരു താവദാശു മേ ഗതജീവസ്യ പുനഃ കിമൗഷധൈഃ ॥ 9 ॥

സവിഷൈരിവ ഭീമപന്നഗൈർവിഷയൈരേഭിരലം പരിക്ഷതം ।
അമൃതൈരിവ സംഭ്രമേണ മാമഭിഷിഞ്ചാശു ദയാവലോകനൈഃ ॥ 10 ॥

മുനയോ ബഹവോഽദ്യ ധന്യതാം ഗമിതാ സ്വാഭിമതാർഥദർശിനഃ ।
കരുണാകര യേന തേന മാമവസന്നം നനു പശ്യ ചക്ഷുഷാ ॥ 11 ॥

പ്രണമാമ്യഥ യാമി ചാപരം ശരണം കം കൃപണാഭയപ്രദം ।
വിരഹീവ വിഭോ പ്രിയാമയം പരിപശ്യാമി ഭവന്മയം ജഗത് ॥ 12 ॥

ബഹവോ ഭവതാഽനുകമ്പിതാഃ കിമിതീശാന ന മാനുകമ്പസേ ।
ദധതാ കിമു മന്ദരാചലം പരമാണുഃ കമഠേന ദുർധരഃ ॥13 ॥

അശുചിം യദി മാനുമന്യസേ കിമിദം മൂർധ്നി കപാലദാമ തേ ।
ഉത ശാഠ്യമസാധുസംഗിനം വിഷലക്ഷ്മാസി ന കിം ദ്വിജിഹ്വധൃക് ॥ 14 ॥

ക്വ ദൃശം വിദധാമി കിം കരോമ്യനുതിഷ്ഠാമി കഥം ഭയാകുലഃ ।
ക്വ നു തിഷ്ഠസി രക്ഷ രക്ഷ മാമയി ശംഭോ ശരണാഗതോഽസ്മി തേ ॥ 15 ॥

വിലുഠാമ്യവനൗ കിമാകുലഃ കിമുരോ ഹന്മി ശിരശ്ഛിനദ്മി വാ ।
കിമു രോദിമി രാരടീമി കിം കൃപണം മാം ന യദീക്ഷസേ പ്രഭോ ॥ 16 ॥

ശിവ സർവഗ ശർവ ശർമദം പ്രണതോ ദേവ ദയാം കുരുഷ്വ മേ ।
നമ ഈശ്വര നാഥ ദിക്പതേ പുനരേവേശ നമോ നമോഽസ്തു തേ ॥ 17 ॥

ശരണം തരുണേന്ദുശേഖരഃ ശരണം മേ ഗിരിരാജകന്യകാ ।
ശരണം പുനരേവ താവുഭൗ ശരണം നാന്യദുപൈമി ദൈവതം ॥ 18 ॥

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം ജപതഃ ശംഭുസമീപവർതിനഃ ।
അഭിവാഞ്ഛിതഭാഗ്യസമ്പദഃ പരമായുഃ പ്രദദാതി ശങ്കരഃ ॥ 19 ॥

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം പ്രജപേദ്യസ്തു ശിവസ്യ സന്നിധൗ ।
ശിവലോകമവാപ്യ സോഽചിരാത്സഹ തേനൈവ ശിവേന മോദതേ ॥ 20 ॥

ഇത്യുപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ।

Also Read:

Upamanyu Krutha Shiva Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment