Hinduism Perspective Marathi Stotras Shiva Stotram

Vaidyanatha Ashtakam Lyrics in Marathi

Sri Adi Shankaracharya’s Vaidyanatha Ashtakam / Siva Mantra to Cure Disease.

Vaidyanathashtakam in Marathi:

॥ वैध्यनाथाष्टकम ॥
श्रीरामसौमित्रिजटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय ।
श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमःशिवाय ॥ 1 ॥

शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव ।
शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव ॥ 2 ॥

गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधराय त्रिलोचनाय स्मर कालहन्त्रे ।
समस्त देवैरभिपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 3 ॥

शंभो महादेव ….

भक्तःप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यम ।
प्रत्यक्शलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 4 ॥

शंभो महादेव ….

प्रभूतवातादि समस्तरोग प्रनाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय ।
प्रभाकरेन्द्वग्नि विलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 5 ॥

शंभो महादेव ….

वाक श्रोत्र नेत्राङ्घ्रि विहीनजन्तोः वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिसुखप्रदाय ।
कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 6 ॥

शंभो महादेव ….

वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरद्येय पदाम्बुजाय ।
त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 7 ॥

शंभो महादेव ….

स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां पिशाचदुःखार्तिभयापहाय ।
आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां श्रीवैद्यनाअथाय नमः शिवाय ॥ 8 ॥

शंभो महादेव ….

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्रक्गन्ध भस्माद्यभिशोभिताय ।
सुपुत्रदारादि सुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 9 ॥

शंभो महादेव ….

वालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च ।
जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम ॥ 10 ॥

शंभो महादेव ….

॥ इति श्री वैद्यनाथाष्टकम ॥

Also Read:

Sri Adi Shankara’s Vaidyanatha Ashtakam Lyrics in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Marathi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment