Shiva Stotram

Vedasaara Shivastava Stotram (Shankaracharya Virachito) Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ವೇದಸಾರ ಶಿವಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೋ) Lyrics in Kannada :

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ವೇದಸಾರ ಶಿವಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
(ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೋ)

ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪರೇಶಂ ಗಜೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರದ್ಗಾಙ್ಗವಾರಿಂ ಮಹಾದೇವಮೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾರಿಮ್ ||೧||

ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಸುರಾರಾತಿನಾಶಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ವಿಭೂತ್ಯಙ್ಗಭೂಷಮ್ |
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಿನ್ದ್ವರ್ಕವಹ್ನಿಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಸದಾನನ್ದಮೀಡೇ ಪ್ರಭುಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ ||೨||

ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಗಲೇ ನೀಲವರ್ಣಂ ಗವೇನ್ದ್ರಾಧಿರೂಢಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಮ್ |
ಭವಂ ಭಾಸ್ವರಂ ಭಸ್ಮನಾ ಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ಭವಾನೀಕಳತ್ರಂ ಭಜೇ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ ||೩||

ಶಿವಾಕಾನ್ತ ಶಂಭೋ ಶಶಾಙ್ಕಾರ್ಧಮೌಲೇ ಮಹೇಶಾನ ಶೂಲಿನ್ ಜಟಾಜೂಟಧಾರಿನ್ |
ತ್ವಮೇಕೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಪೂರ್ಣರೂಪ ||೪||

ಪರಾತ್ಮಾನಮೇಕಂ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರಮೋಙ್ಕಾರವೇದ್ಯಮ್ |
ಯತೋ ಜಾಯತೇ ಪಾಲ್ಯತೇ ಯೇನ ವಿಶ್ವಂ ತಮೀಶಂ ಭಜೇ ಲೀಯತೇ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಮ್ ||೫||

ನ ಭೂಮಿರ್ನ ಚಾಪೋ ನ ವಹ್ನಿರ್ನ ವಾಯುರ್ನ ಚಾಕಾಶಮಾಸ್ತೇ ನ ತನ್ದ್ರಾ ನ ನಿದ್ರಾ |
ನ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ನ ಶೀತಂ ನ ದೇಶೋ ನ ವೇಷೋ ನ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ತಮೀಡೇ ||೬||

ಅಜಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾನಾಂ ಶಿವಂ ಕೇವಲಂ ಭಾಸಕಂ ಭಾಸಕಾನಾಮ್ |
ತುರೀಯಂ ತಮಃ ಪಾರಮಾದ್ಯನ್ತಹೀನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪರಂ ಪಾವನಂ ದ್ವೈತಹೀನಮ್ ||೭||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ತಪೋಯೋಗಗಮ್ಯ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ||೮||

ಪ್ರಭೋ ಶೂಲಪಾಣೇ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಶಿವಾಕಾನ್ತ ಶಾನ್ತ ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ತ್ವದನ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯೋ ನ ಮಾನ್ಯೋ ನ ಗಣ್ಯಃ ||೯||

ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ ಕರುಣಾಮಯ ಶೂಲಪಾಣೇ ಗೌರೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ |
ಕಾಶೀಪತೇ ಕರುಣಯಾ ಜಗದೇತದೇಕಸ್ತ್ವಂ ಹಂಸಿ ಪಾಸಿ ವಿದಧಾಸಿ ಮಹೇಶ್ವರೋಽಸಿ ||೧೦||

ತ್ವತ್ತೋ ಜಗದ್ಭವತಿ ದೇವ ಭವ ಸ್ಮರಾರೇ ತ್ವಯ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ಜಗನ್ರ‍್ಮೃಡ ವಿಶ್ವನಾಥ |
ತ್ವಯ್ಯೇವ ಗಚ್ಛತಿ ಲಯಂ ಜಗದೇತದೀಶ ಲಿಙ್ಗಾತ್ಮಕಂ ಹರ ಚರಾಚರವಿಶ್ವರೂಪಿನ್ ||೧೧||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೋ ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet