Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti Lyrics in Kannada

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವದಾರುವನಸ್ಥ ಮುನಿ ಕೃತಂ) ॥
ಋಷಯಃ ಊಚುಃ –
ನಮೋ ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಕೃತಾಂತಾಯ ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ |
ವಿಕಟಾಯ ಕರಾಳಾಯ ಕರಾಳವದನಾಯ ಚ || ೧ ||

ಅರೂಪಾಯ ಸುರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಕಟಂಕಟಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಪ್ರಣತ ದೇಹಾಯ ಸ್ವಯಂ ಚ ಪ್ರಣತಾತ್ಮನೇ |
ನಿತ್ಯಂ ನೀಲಶಿಖಂಡಾಯ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ನೀಲಕಂಠಾಯ ದೇವಾಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮಾಂಗಧಾರಿಣೇ |
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಂ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ೪ ||

ಆತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಂಖೈಃ ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೇ |
ಪರ್ವತಾನಾಂ ಮಹಾಮೇರುರ್ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಚ ಚಂದ್ರಮಾಃ || ೫ ||

ಋಷೀಣಾಂ ಚ ವಸಿಷ್ಠಸ್ತ್ವಂ ದೇವಾನಾಂ ವಾಸವಸ್ತಥಾ |
ಓಂಕಾರಸ್ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಸ್ಸಾಮ ಚ ಸಾಮಸು || ೬ ||

ಅರಣ್ಯಾನಾಂ ಪಶೂನಾಂ ಚ ಸಿಂಹಸ್ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಗ್ರಾಮ್ಯಾಣಾಮೃಷಭಶ್ಚಾಸಿ ಭಗವಾನ್ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ || ೭ ||

ಸರ್ವಥಾ ವರ್ತಮಾನೋಽಪಿ ಯೋ ಯೋ ಭಾವೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ |
ತ್ವಾಮೇವ ತತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಯಥಾ || ೮ ||

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ವಿಷಾದೋ ಮದ ಏವ ಚ |
ಏತದಿಚ್ಛಾಮಹೇ ಬೋದ್ಧುಂ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ || ೯ ||

ಮಹಾಸಂಹರಣೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತ್ವಯಾ ದೇವ ಕೃತಾತ್ಮನಾ |
ಕರಂ ಲಲಾಟೇಸಂವಿಧ್ಯ ವಹ್ನಿರುತ್ಪಾದಿತಸ್ತ್ವಯಾ || ೧೦ ||

ತೇನಾಗ್ನಿನಾ ತದಾಲೋಕಾ ಅರ್ಚಿರ್ಭಿಸ್ಸರ್ವತೋವೃತಾಃ |
ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿ ಸಮಾಹ್ಯೇತೇ ಬಹವೋ ವಿಕೃತಾಗ್ನಯಃ || ೧೧ ||

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ಮೋಹೋ ದಂಭ ಉಪದ್ರವಃ |
ಯಾನಿ ಚಾನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚರಾಣಿ ಚ || ೧೨ ||

ದಹ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರಾಣಿನಸ್ತೇ ತು ತ್ವತ್ಸಮುತ್ಥೇನ ವಹ್ನಿನಾ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ದಹ್ಯಮಾನಾನಾಂ ತ್ರಾತಾ ಭವ ಸುರೇಶ್ವರ || ೧೩ ||

ತ್ವಂ ಚ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಭೂತಾನಿ ಪರಿಷಿಂಚಸಿ |
ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರಭೋ ಶುಭನಿರೀಕ್ಷಕ || ೧೪ ||

ಆಜ್ಞಾಪಯ ವಯಂ ನಾಥ ಕರ್ತಾರೋ ವಚನಂ ತವ |
ಭೂತಕೋಟಿಸಹಸ್ರೇಷು ರೂಪಕೋಟಿಶತೇಷು ಚ |
ಅಂತಂ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಸ್ಸ್ಮ ದೇವದೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ದೇವದಾರುವನಸ್ಥ ಮುನಿಕೃತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿರ್ನಾಮ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ |

Also Read:

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top