Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Telugu

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Telugu

106 Views

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Telugu:

॥ వీరేశ్వరాభిలాషాష్టకమ్ అథవా విశ్వేశ్వరస్తోత్రమ్ ॥

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

విశ్వానర ఉవాచ ।
ఏకం బ్రహ్మైవాద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాఽస్తి కిం తు ।
ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోఽవతస్థే తస్మాదేకం తత్త్వాం ప్రపద్యే మహేశమ్ ॥ ౧॥

ఏకః కర్తా త్వం హి సర్వస్య శమ్భో నానారూపేష్వేకరూపోఽప్యరూపః ।
యద్వత్ప్రత్యగ్ధర్మ ఏకోఽప్యనేకస్తస్మాన్నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే ॥ ౨॥

రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ రౌప్యం నైరః పూరస్తన్మృగాఖ్యే మరీచౌ ।
యద్యత్తద్వద్విష్వగేషః ప్రపఞ్చో యస్మిన్ జ్ఞాతే త్వాం ప్రపద్యే మహేశమ్ ॥ ౩॥

తోయే శైత్యం దాహకత్వం చ వహ్నౌ తాపో భానౌ శీతభానౌ ప్రసాదః ।
పుష్పే గన్ధో దుగ్ధమధ్యేఽపి సర్పిర్యత్తచ్ఛమ్భో త్వం తతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౪॥

శబ్దం గృహ్ణాస్యశ్రవాస్త్వం హి జిఘ్రేరఘ్రాణస్త్వం వ్యఙ్ఘ్రిరాయాసి దూరాత్ ।
వ్యక్షః పశ్యేస్త్వం రసజ్ఞోఽప్యజిహ్వః కస్త్వాం సమ్యగ్వేత్త్యతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౫॥

నో వేదస్త్వామీశ సాక్షాద్వివేదో నో వా విష్ణుర్నో విధాతాఽఖిలస్య ।
నో యోగీన్ద్రా నేన్ద్రముఖ్యాశ్చ దేవా భక్తో వేదస్త్వామతస్త్వాం ప్రపద్యే ॥ ౬॥

నో తే గోత్రం నాపి జన్మాపి నాఖ్యా నో వా రూపం నైవ శీలం న తేజః ।
ఇత్థం భూతోఽపీశ్వరస్త్వం త్రిలోక్యాః సర్వాన్కామాన్పూరయేస్త్వం భజే త్వామ్ ॥ ౭॥

త్వత్తత్సర్వం త్వం హి సర్వం స్మరారే త్వం గౌరీశస్త్వం చ నగ్నోఽతిశాన్తః ।
త్వం వై వృద్ధస్త్వం యువా త్వం చ బాలస్తత్కిం యత్త్వం నాస్యతస్త్వాం నతోఽహమ్ ॥ ౮॥

స్తుత్వేతి భూమౌ నిపపాత విప్రః స దణ్డవద్యావదతీవ హృష్టః ।
తావత్స బాలోఽఖిలవృద్ధవృద్ధః ప్రోవాచ భూదేవ వరం వృణీహి ॥

తత ఉత్థాయ హృష్టాత్మా మునిర్విశ్వానరః కృతీ ।
ప్రత్యబ్రవీత్కిమజ్ఞాతం సర్వజ్ఞస్య తవ ప్రభో ॥

సర్వాన్తరాత్మా భగవాన్సర్వః సర్వప్రదో భవాన్ ।
యాత్రాప్రతినియుక్తే మాం కిమీశో దైన్యకారిణీమ్ ।
ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్య దేవో విశ్వానరస్య హ ।
శుచిః శుచివ్రతస్యాథ శుచిస్మిత్వాబ్రవీచ్ఛిశుః ॥

బాల ఉవాచ ।
త్వయా శుచే శుచిష్మత్యాం యోఽభిలాషః కృతో హృది ।
అచిరేణైవ కాలేన స భవిష్యత్యసంశయః ॥

తవ పుత్రత్వమేష్యామి శుచిష్మత్యాం మహామతే ।
ఖ్యాతో గృహపతిర్నామ్నా శుచిః సర్వామరప్రియః ॥

అభిలాషాష్టకం పుణ్యం స్తోత్రమేతత్త్వయేరితమ్ ।
అబ్దం త్రికాలపఠనాత్కామదం శివసన్నిధౌ ॥

ఏతత్స్తోత్రస్య పఠనం పుత్రపౌత్రధనప్రదమ్ ।
సర్వశాన్తికరం చాపి సర్వాపత్పరినాశనమ్ ॥

స్వర్గాపవర్గసమ్పత్తికారకం నాత్ర సంశయః ।
ప్రాతరుత్థాయ సుస్నాతో లిఙ్గమభ్యర్చ్య శామ్భవమ్ ॥

వర్షం జపమిదం స్తోత్రమపుత్రః పుత్రవాన్భవేత్ ।
వైశాఖే కార్తికే మాఘే విశేషనియమైర్యుతః ॥

యః పఠేత్స్నానసమయే లభతే సకలం ఫలమ్ ।
కార్తికస్య తు మాసస్య ప్రసాదాదహమవ్యయః ॥

తవ పుత్రత్వమేష్యామి యస్త్వన్యస్తత్పఠిష్యతి ।
అభిలాషాష్టకమిదం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన మహావన్ధ్యాప్రసూతికృత్ ।
స్త్రియా వా పురుషేణాపి నియమాల్లిఙ్గసన్నిధౌ ॥

అబ్దం జపమిదం స్తోత్రం పుత్రదం నాత్ర సంశయః ।
ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే బాలః సోపి విప్రో గృహం గతః ॥

॥ ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే కాశీఖణ్డే వీరేశ్వరస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *