Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Vishveshvara Lahari Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Vishveshwara Lahari in Telugu:

॥ విశ్వేశ్వరలహరీ ॥
సిద్ధిబుద్ధిపతిం వన్దే శ్రీగణాదీశ్వరం ముదా |
తస్య యో వన్దనం కుర్యాత్ స ధీనాం యోగమిన్వతి ॥ ౧ ॥

వన్దే కాశీపతిం కాశీ జాతా యత్కృపయా పురీ |
ప్రకాశనార్థం భక్తానాం హోతారం రత్నధాతమమ్ ॥ ౨ ॥

భక్తావనం కరోమీతి మా గర్వం వహ శఙ్కర |
తేభ్యః స్వపూజాగ్రహణాత్తవేతత్సత్యమఙ్గిరః ॥ ౩ ॥

ముధా లక్ష్మీం కామయన్తే చఞ్చలాం సకలా జనాః |
కాశీరూపాం కామయేఽహం లక్ష్మీమనపగామినీమ్ ॥ ౪ ॥

ప్రాప్నువన్తు జనా లక్ష్మీం మదాన్ధనృపసేవనాత్ |
లభే విశ్వేశసేవాతో గామశ్వం పురుషానహమ్ ॥ ౫ ॥

న మత్కుటుంబరక్షార్థం మాహూయామి శ్రియం బుధాః |
విశ్వేశ్వరారాధనార్థం శ్రియం దేవీముపహ్వయే ॥ ౬ ॥

ఆపాతరమణీయేయం శ్రీర్మదాన్ధకరీ చలా |
అసారసంసృతౌ కాశీం సా హి శ్రీరమృతా సతామ్ ॥ ౭ ॥

కాశీ గఙ్గాఽన్నపూర్ణా చ విశ్వేశాద్యాశ్చ దేవతాః |
అవన్తు బాలమజ్ఞం మాముశతీరివ మాతరః ॥ ౮ ॥

సదైవ దుఃఖకారిణీం న సంసృతిం హి కామయే
శివప్రియాం సుఖప్రదాం పరాం పురీం హి కామయే |
స్వభక్తదుఃఖహారకం మనోరథప్రపూరకం
శివం సదా ముదా భజే మహేరణాయ చక్షసే ॥ ౯ ॥

స్వసేవకసుతాదీనాం పాలనం కుర్వతే నృపాః |
పాస్యేవాస్మాంస్తు విశ్వేశ గీర్వాణః పాహి నః సుతాన్ ॥ ౧౦ ॥

నిషేవ్య కాశికాం పురీం సదాశివం ప్రపూజ్య వై
గురోర్ముఖారవిన్దతః సదాదిరూపమద్వయమ్ |
విచార్య రూపమాత్మనో నిషేధ్య నశ్వరం జడం
చిదాత్మనా తమోభిదం ధనేన హన్మి వృశ్చికమ్ ॥ ౧౧ ॥

హే భాగీరథి హే కాశి హే విశ్వేశ్వర తే సదా |
కలయామి స్తవం శ్రేష్ఠమేష రారన్తు తే హృది ॥ ౧౨ ॥

విశ్వనాథ సదా కాశ్యాం దేహ్యస్మభ్యం ధనం పరమ్ |
పురా యుద్ధేషు దైత్యానాం విద్మహే త్వాం ధనఞ్జయమ్ ॥ ౧౩ ॥

అవినాశి పురా దత్తం భక్తేభ్యో ద్రవిణం త్వయా |
కాశివిశ్వేశగఙ్గే త్వామథ తే స్తుమ్నమీమహే ॥ ౧౪ ॥

సంసారదావవహ్నౌ మాం పతితం దుఃఖితం తవ |
విశ్వేశ పాహి గఙ్గాద్యైరాగత్య వృషభిః సుతమ్ ॥ ౧౫ ॥

కాశీం ప్రతి వయం యామ దయయా విశ్వనాథ తే |
తత్రైవ వాసం కుర్యామ వృక్షే న వసతిం వయః ॥ ౧౬ ॥

హే సరస్వతి హే గఙ్గే హే కాలిన్ది సదా వయమ్ |
భజామామృతరూపం తం యో వః శివతమో రసః ॥ ౧౭ ॥

విశ్వనాథేదమేవ త్వాం యాచామ సతతం వయమ్ |
స్థిత్వా కాశ్యామధ్వరే త్వాం హవిష్మన్తో జరామహే ॥ ౧౮ ॥

సర్వాసు సోమసంస్థాసు కాశ్యామిన్ద్రస్వరూపిణే |
హే విశ్వేశ్వర తే నిత్యం సోమం చోదామి పీతయే ॥ ౧౯ ॥

కాశ్యాం రౌద్రేషు చాన్యేషు యజామ త్వాం మఖేషు వై |
హే విశ్వేశ్వర దేవైస్త్వం రారన్ధి సవమేషు నః ॥ ౨౦ ॥

మాం మోహాద్యా దుర్జనాశ్చ బాధన్తే నిష్ప్రయోజనమ్ |
విశ్వేశ్వర తతో మే త్వాం వరుత్రీం ధిషణాం వహ ॥ ౨౧ ॥

రుద్రాక్షభస్మధారీ త్వాం కాశ్యాం స్తౌమీశ సంస్తవైః |
త్వత్పాదాంబుజభృఙ్గం మాం న స్తోతారం నిదేకరః ॥ ౨౨ ॥

విహాయ చఞ్చలం వధూసుతాదికం హి దుఃఖదం
త్వదీయకామసంయుతా భవేమ కాశికాపురీ |
స్వసేవకార్తినాశక ప్రకృష్టసంవిదర్పక
భవైవ దేవ సన్తతం హ్యుతత్వమస్మయుర్వసో ॥ ౨౩ ॥

విశ్వేశ కాశ్యాం గఙ్గాయాం స్నాత్వా త్వాం రమ్యవస్తుభిః |
పూజయామ వయం భక్త్యా కుశికాసో అవస్యవః ॥ ౨౪ ॥

విశ్వేశ నిత్యమస్మభ్యం భయముత్పాదయన్తి యే |
తేషాం విధాయోపమర్దం తతో నో అభయం కృధి ॥ ౨౫ ॥

రాక్షసానాం స్వభావోఽయం బాధ్యా విశ్వేశ జీవకాః |
భక్తానుకంపయా శంభో సర్వం రక్షో నిబర్హయ ॥ ౨౬ ॥

విశ్వేశ్వర సదా భీతః సంసారర్ణవజ్జనాత్ |
మాం పాలయ సదేతి త్వాం పురుహూతముపబ్రువే ॥ ౨౭ ॥

ఇదం విమృశ్యనశ్వరం జడం సదైవ దుఃఖదం
సమర్చితుం శివం గతాః పరాః పురీం యతో ద్విజాః |
తతోఽభిగమ్య తాం పురీం సమర్చ్య వస్తుభిః పరైః
శివం స్వభక్తముక్తిదం తమిల్యఖిత్వ ఈమహే ॥ ౨౮ ॥

కాశ్యాం వయం సదైవ త్వాం యజామ సకలైర్మఖైః |
విశ్వేశ్వర త్వం సమగ్రైర్దేవైరాసత్సి బర్హిషి ॥ ౨౯ ॥

యక్షేశ్వరేణ రక్షితం శ్రేష్ఠం ధనమఖేషు తే |
దేహి వ్యయాయ శఙ్కర హ్యస్మభ్యమప్రతిష్కృతః ॥ ౩౦ ॥

మత్పూర్వజా మహాశైవా భస్మరుద్రాక్షధారిణః |
విశ్వేశ్వర సురేషు త్వామద్వశమివ యేమిరే ॥ ౩౧ ॥

శంభోర్విధాయ యేఽర్చనం తిష్ఠన్తి తత్పరా యదా |
తాన్ శఙ్కరో గిరే ద్రుతం యూథేన వృష్ణిరేజతి ॥ ౩౨ ॥

త్వాం పూజయామీశ సురం మానసైర్దివ్యవస్తుభిః |
హే విశ్వేశ్వర దేవైస్త్వం సోమ రారన్ధి నో హృది ॥ ౩౩ ॥

ప్రాదుర్భవసి సద్యస్త్వం క్లేశో భక్తజనే యదా |
తతోఽహం క్లేశవాన్ కుర్వే సద్యోజాతాయ వై నమః ॥ ౩౪ ॥

వామదేవేతి మనూ రమ్యతాం యస్య సఞ్జగౌ |
ఈశస్తస్మాత్కియతే వామదేవాయ తే నమః ॥ ౩౫ ॥

దయాసిన్ధో దీనబన్ధో యోఽస్తీశ వరదః కరః |
అస్మాకం వరదానేన స యుక్తస్తేఽస్తు దక్షిణః ॥ ౩౬ ॥

దుష్టభీతస్య మే నిత్యం కరస్తేఽభయదాయకః |
మహేశాభయదానే స్యాదుత సవ్యః శతక్రతో ॥ ౩౭ ॥

మహేశ్వరీయపదపద్మసేవకః పురన్దరాదిపదనిఃస్పృహః సదా |
జనోఽస్తి యః సతతదుర్గతః ప్రభో పృణక్షి వసునా భవీయసా ॥ ౩౮ ॥

రక్షణాయ నాస్తి మే త్వాం వినేశ సాధనమ్ |
నిశ్చయేన హే శివ త్వామవస్యురాచకే ॥ ౩౯ ॥

రోగైర్దుఃఖైర్వైరిగణైశ్చ యుక్తాస్త్వద్దాసత్వాచ్ఛఙ్కర తత్సహస్వ |
రమ్యం స్తోత్రం రోషకరం వచో వా యత్కిఞ్చాహం త్వాయురిదం వదామి ॥ ౪౦ ॥

ధ్యాయామ వస్తు శఙ్కరం యాచామ ధామ శఙ్కరమ్ |
కుర్యామ కర్మ శఙ్కరం వోచేమ శన్తమం హృదే ॥ ౪౧ ॥

మాతా తాతః స్వాదిష్ఠం చ పౌష్టికం మన్వాతే వాక్యం బాలస్య కుత్సితమ్ |
యద్వత్తద్వాక్యం మేఽస్తు శంభవే స్వాదోః స్వాదీయో రుద్రాయ బన్ధనమ్ ॥ ౪౨ ॥

శివం సుగన్ధిసంయుతం స్వభక్తపుష్టివర్ధనమ్ |
సుదీనభక్తపాలకం త్రియమ్బకం యజామహే ॥ ౪౩ ॥

దేవ దేవ గిరిజావల్లభ త్వం పాహి పాహి శివ శంభో మహేశ |
యద్వదామి సతతం స్తోత్రవాక్యం తజ్జుషస్వ కృధి మా దేవవన్తమ్ ॥ ౪౪ ॥

త్యక్త్వా సదా నిష్ఫలకార్యభారం ధౄత్వా సదా శఙ్కరనామసారమ్ |
హే జీవ జన్మాన్తకనాశకారం యక్ష్యామహే సౌమనసాయ రుద్రమ్ ॥ ౪౫ ॥

స్థిత్వా కాశ్యాం నిర్మలగఙ్గాతోయే స్నాత్వా సంపూజ్య త్రిదశేశ్వరం వై |
తస్య స్తోత్రం పాపహరైస్తు దేవ భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః ॥ ౪౬ ॥

వారాణస్యాం శఙ్కరం సురాఢ్యం సంపూజ్యేశం వసుభిః సుకాన్తైః |
అగ్రే నృత్యన్తః శివస్య రూపం భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ॥ ౪౭ ॥

ఇచ్ఛామస్త్వాం పూజయితుం వయం విశ్వేశ సన్తతమ్ ॥
ప్రయచ్ఛ నో ధనం శ్రేష్ఠం యశసం వీరవత్తమమ్ ॥ ౪౮ ॥

కాశ్యాముషిత్వా గఙ్గాయాం స్రాత్వా సంపూజ్య శఙ్కరమ్ |
ధ్యాత్వా తచ్చరణౌ నిత్యమలక్ష్మీర్నాశయామ్యహమ్ ॥ ౪౯ ॥

అసత్పదం స్వహర్షదం న చాన్యహర్షదాయకం
సదా ముదా ప్రసూర్యథా శృణోతి భాషితం శిశోః |
శివాపగాశివాబలాశివాలయాసమన్విత-
స్తథా శివేశ నః సురైర్గిరముపశ్రుతిం చర ॥ ౫౦ ॥

సగరస్యాత్మజా గఙ్గే మతాః సన్తారితాస్త్వయా |
అగరస్యాత్మజా తస్మాత్ కిం న తారయసి ధ్రువమ్ ॥ ౫౧ ॥

ప్రాయికోఽయం ప్రవాదోఽస్తు తరన్తి తవ సన్నిధౌ |
తారకం నామ తే గఙ్గే సన్నిధేః కిం ప్రయోజనమ్ |౫౨ ॥

మీనైరాయతలోచనే వసుముఖీవాబ్జేన రోమావలీయుక్తో
రాజవతీవ పద్మముకులైః శైవాలవల్ల్యా యుతైః |
ఉద్భాస్వజ్జఘనేన వాలపులినైరుద్యద్భుజేవోర్మిభిర్-
గర్తేనోజ్జ్వలనాభికేవ విలసత్యేషా పరం జాహ్నవీ ॥ ౫౩ ॥

శృఙ్గారితాం జలచరైః శివసున్దరాఙ్గ-
సఙ్గాం సదాపహృతవిశ్వధవాన్తరఙ్గామ్
భృఙ్గాకులాంబుజగలన్మకరన్దతున్ద-
భృఙ్గావలీవిలసితాం కలయేఽథ గఙ్గామ్ ॥ ౫౪ ॥

విశ్వేశోఽసి ధనాధిపప్రియసఖా కిం చాన్నపూర్ణాపతిర్-
జామాతా ధరణీమృతో నిరుపమాష్టైశ్వర్యయుక్తః స్వయమ్ |
చత్వార్యేవ తథాపి దాస్యసి ఫలాన్యాత్మాశ్రయాన్తే చిరం
తేభ్యోఽతో బత యుజ్యతే పశుపతే లబ్ధావతారస్తవ ॥ ౫౫ ॥

దోషాకరం వహసి మూర్ధ్ని కలఙ్కవన్తం కణ్ఠే ద్విజిహ్వమతివకగతిం సుఘోరమ్ |
పాపీత్యయం మయి కుతో న కృపాం కరోషి యుక్తైవ తే విషమద్దష్టిరతో మహేశ |౫౬ ॥

అస్తి త్రినేత్రముడురాజకలా మమేతి
గర్వాయతే హ్యతితరాం బత విశ్వనాథ |
త్వద్వాసినో జననకాశిశశాఙ్కచూడా-
భాలేక్షణాశ్చ న భవన్తి జనాః కియన్తః ॥ ౫౭ ॥

కామం సన్త్యజ నశ్వరేఽత్ర విషయే వామం పదం మా విశ
క్షేమం చాత్మన ఆచర త్వమదయం కామం స్మరస్వాన్తకమ్ |
భీమం దణ్డధరస్య యోతిహృదయారామం శిరప్రోల్లస-
త్సోమం భావయా విశ్వనాథమనిశం సోమం సఖే మానసే ॥ ౫౮ ॥

సంపూజ్య త్రిదశవరం సదాశివం యో
విశ్వేశస్తుతిలహరీం సదా పఠేద్వై |
కైలాసే శివపదకఞ్జరాజహంస
ఆకల్పం స హి నివసేచ్ఛివస్వరూపః ॥ ౫౯ ॥

అనేన ప్రీయతాం దేవో భగవాన్ కాశికాపతిః |
శ్రీవిశ్వనాథః పూర్వేషామస్మాకం కులదైవతమ్ ॥ ౬౦ ॥

ఇయం విశ్వేశలహరీ రచితా ఖణ్డయజ్వనా |
విశ్వేశతుష్టిదా నిత్యం వసతాం హృదయే సతామ్ ॥ ౬౧ ॥

నామ్నా గుణైశ్చాపి శివైవ మాతా తాతః శివస్త్రయమ్బకయజ్వనామా |
మల్లారిదేవః కులదైవతం మే శ్రీకౌశికస్యాస్తి కులే చ జన్మ ॥ ౬౨ ॥

ఇతి శ్రీగణేశదీక్షితాత్మజత్ర్యమ్బకదీక్షితతనూజఖణ్డరాజదీక్షితవిరచితా విశ్వేశ్వరలహరీ సంపూర్ణా ॥

Also Read:

Vishveshvara Lahari Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top