Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Vishveshvara Lahari Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Vishveshwara Lahari in Malayalam:

॥ വിശ്വേശ്വരലഹരീ ॥
സിദ്ധിബുദ്ധിപതിം വന്ദേ ശ്രീഗണാദീശ്വരം മുദാ |
തസ്യ യോ വന്ദനം കുര്യാത് സ ധീനാം യോഗമിന്വതി ॥ ൧ ॥

വന്ദേ കാശീപതിം കാശീ ജാതാ യത്കൃപയാ പുരീ |
പ്രകാശനാര്ഥം ഭക്താനാം ഹോതാരം രത്നധാതമം ॥ ൨ ॥

ഭക്താവനം കരോമീതി മാ ഗര്വം വഹ ശങ്കര |
തേഭ്യഃ സ്വപൂജാഗ്രഹണാത്തവേതത്സത്യമംഗിരഃ ॥ ൩ ॥

മുധാ ലക്ഷ്മീം കാമയന്തേ ചഞ്ചലാം സകലാ ജനാഃ |
കാശീരൂപാം കാമയേഽഹം ലക്ഷ്മീമനപഗാമിനീം ॥ ൪ ॥

പ്രാപ്നുവന്തു ജനാ ലക്ഷ്മീം മദാന്ധനൃപസേവനാത് |
ലഭേ വിശ്വേശസേവാതോ ഗാമശ്വം പുരുഷാനഹം ॥ ൫ ॥

ന മത്കുടുംബരക്ഷാര്ഥം മാഹൂയാമി ശ്രിയം ബുധാഃ |
വിശ്വേശ്വരാരാധനാര്ഥം ശ്രിയം ദേവീമുപഹ്വയേ ॥ ൬ ॥

ആപാതരമണീയേയം ശ്രീര്മദാന്ധകരീ ചലാ |
അസാരസംസൃതൗ കാശീം സാ ഹി ശ്രീരമൃതാ സതാം ॥ ൭ ॥

കാശീ ഗംഗാഽന്നപൂര്ണാ ച വിശ്വേശാദ്യാശ്ച ദേവതാഃ |
അവന്തു ബാലമജ്ഞം മാമുശതീരിവ മാതരഃ ॥ ൮ ॥

സദൈവ ദുഃഖകാരിണീം ന സംസൃതിം ഹി കാമയേ
ശിവപ്രിയാം സുഖപ്രദാം പരാം പുരീം ഹി കാമയേ |
സ്വഭക്തദുഃഖഹാരകം മനോരഥപ്രപൂരകം
ശിവം സദാ മുദാ ഭജേ മഹേരണായ ചക്ഷസേ ॥ ൯ ॥

സ്വസേവകസുതാദീനാം പാലനം കുര്വതേ നൃപാഃ |
പാസ്യേവാസ്മാംസ്തു വിശ്വേശ ഗീര്വാണഃ പാഹി നഃ സുതാന് ॥ ൧൦ ॥

നിഷേവ്യ കാശികാം പുരീം സദാശിവം പ്രപൂജ്യ വൈ
ഗുരോര്മുഖാരവിന്ദതഃ സദാദിരൂപമദ്വയം |
വിചാര്യ രൂപമാത്മനോ നിഷേധ്യ നശ്വരം ജഡം
ചിദാത്മനാ തമോഭിദം ധനേന ഹന്മി വൃശ്ചികം ॥ ൧൧ ॥

ഹേ ഭാഗീരഥി ഹേ കാശി ഹേ വിശ്വേശ്വര തേ സദാ |
കലയാമി സ്തവം ശ്രേഷ്ഠമേഷ രാരന്തു തേ ഹൃദി ॥ ൧൨ ॥

വിശ്വനാഥ സദാ കാശ്യാം ദേഹ്യസ്മഭ്യം ധനം പരം |
പുരാ യുദ്ധേഷു ദൈത്യാനാം വിദ്മഹേ ത്വാം ധനഞ്ജയം ॥ ൧൩ ॥

അവിനാശി പുരാ ദത്തം ഭക്തേഭ്യോ ദ്രവിണം ത്വയാ |
കാശിവിശ്വേശഗംഗേ ത്വാമഥ തേ സ്തുമ്നമീമഹേ ॥ ൧൪ ॥

സംസാരദാവവഹ്നൗ മാം പതിതം ദുഃഖിതം തവ |
വിശ്വേശ പാഹി ഗംഗാദ്യൈരാഗത്യ വൃഷഭിഃ സുതം ॥ ൧൫ ॥

കാശീം പ്രതി വയം യാമ ദയയാ വിശ്വനാഥ തേ |
തത്രൈവ വാസം കുര്യാമ വൃക്ഷേ ന വസതിം വയഃ ॥ ൧൬ ॥

ഹേ സരസ്വതി ഹേ ഗംഗേ ഹേ കാളിന്ദി സദാ വയം |
ഭജാമാമൃതരൂപം തം യോ വഃ ശിവതമോ രസഃ ॥ ൧൭ ॥

വിശ്വനാഥേദമേവ ത്വാം യാചാമ സതതം വയം |
സ്ഥിത്വാ കാശ്യാമധ്വരേ ത്വാം ഹവിഷ്മന്തോ ജരാമഹേ ॥ ൧൮ ॥

സര്വാസു സോമസംസ്ഥാസു കാശ്യാമിന്ദ്രസ്വരൂപിണേ |
ഹേ വിശ്വേശ്വര തേ നിത്യം സോമം ചോദാമി പീതയേ ॥ ൧൯ ॥

കാശ്യാം രൗദ്രേഷു ചാന്യേഷു യജാമ ത്വാം മഖേഷു വൈ |
ഹേ വിശ്വേശ്വര ദേവൈസ്ത്വം രാരന്ധി സവമേഷു നഃ ॥ ൨൦ ॥

മാം മോഹാദ്യാ ദുര്ജനാശ്ച ബാധന്തേ നിഷ്പ്രയോജനം |
വിശ്വേശ്വര തതോ മേ ത്വാം വരുത്രീം ധിഷണാം വഹ ॥ ൨൧ ॥

രുദ്രാക്ഷഭസ്മധാരീ ത്വാം കാശ്യാം സ്തൗമീശ സംസ്തവൈഃ |
ത്വത്പാദാംബുജഭൃംഗം മാം ന സ്തോതാരം നിദേകരഃ ॥ ൨൨ ॥

വിഹായ ചഞ്ചലം വധൂസുതാദികം ഹി ദുഃഖദം
ത്വദീയകാമസംയുതാ ഭവേമ കാശികാപുരീ |
സ്വസേവകാര്ത്തിനാശക പ്രകൃഷ്ടസംവിദര്പക
ഭവൈവ ദേവ സന്തതം ഹ്യുതത്വമസ്മയുര്വസോ ॥ ൨൩ ॥

വിശ്വേശ കാശ്യാം ഗംഗായാം സ്നാത്വാ ത്വാം രമ്യവസ്തുഭിഃ |
പൂജയാമ വയം ഭക്ത്യാ കുശികാസോ അവസ്യവഃ ॥ ൨൪ ॥

വിശ്വേശ നിത്യമസ്മഭ്യം ഭയമുത്പാദയന്തി യേ |
തേഷാം വിധായോപമര്ദം തതോ നോ അഭയം കൃധി ॥ ൨൫ ॥

രാക്ഷസാനാം സ്വഭാവോഽയം ബാധ്യാ വിശ്വേശ ജീവകാഃ |
ഭക്താനുകംപയാ ശംഭോ സര്വം രക്ഷോ നിബര്ഹയ ॥ ൨൬ ॥

വിശ്വേശ്വര സദാ ഭീതഃ സംസാരാര്ണവജ്ജനാത് |
മാം പാലയ സദേതി ത്വാം പുരുഹൂതമുപബ്രുവേ ॥ ൨൭ ॥

ഇദം വിമൃശ്യനശ്വരം ജഡം സദൈവ ദുഃഖദം
സമര്ചിതും ശിവം ഗതാഃ പരാഃ പുരീം യതോ ദ്വിജാഃ |
തതോഽഭിഗമ്യ താം പുരീം സമര്ച്യ വസ്തുഭിഃ പരൈഃ
ശിവം സ്വഭക്തമുക്തിദം തമില്യഖിത്വ ഈമഹേ ॥ ൨൮ ॥

കാശ്യാം വയം സദൈവ ത്വാം യജാമ സകലൈര്മഖൈഃ |
വിശ്വേശ്വര ത്വം സമഗ്രൈര്ദേവൈരാസത്സി ബര്ഹിഷി ॥ ൨൯ ॥

യക്ഷേശ്വരേണ രക്ഷിതം ശ്രേഷ്ഠം ധനമഖേഷു തേ |
ദേഹി വ്യയായ ശങ്കര ഹ്യസ്മഭ്യമപ്രതിഷ്കൃതഃ ॥ ൩൦ ॥

മത്പൂര്വജാ മഹാശൈവാ ഭസ്മരുദ്രാക്ഷധാരിണഃ |
വിശ്വേശ്വര സുരേഷു ത്വാമദ്വശമിവ യേമിരേ ॥ ൩൧ ॥

ശംഭോര്വിധായ യേഽര്ചനം തിഷ്ഠന്തി തത്പരാ യദാ |
താന് ശങ്കരോ ഗിരേ ദ്രുതം യൂഥേന വൃഷ്ണിരേജതി ॥ ൩൨ ॥

ത്വാം പൂജയാമീശ സുരം മാനസൈര്ദിവ്യവസ്തുഭിഃ |
ഹേ വിശ്വേശ്വര ദേവൈസ്ത്വം സോമ രാരന്ധി നോ ഹൃദി ॥ ൩൩ ॥

പ്രാദുര്ഭവസി സദ്യസ്ത്വം ക്ലേശോ ഭക്തജനേ യദാ |
തതോഽഹം ക്ലേശവാന് കുര്വേ സദ്യോജാതായ വൈ നമഃ ॥ ൩൪ ॥

വാമദേവേതി മനൂ രമ്യതാം യസ്യ സഞ്ജഗൗ |
ഈശസ്തസ്മാത്ക്രിയതേ വാമദേവായ തേ നമഃ ॥ ൩൫ ॥

ദയാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ യോഽസ്തീശ വരദഃ കരഃ |
അസ്മാകം വരദാനേന സ യുക്തസ്തേഽസ്തു ദക്ഷിണഃ ॥ ൩൬ ॥

ദുഷ്ടഭീതസ്യ മേ നിത്യം കരസ്തേഽഭയദായകഃ |
മഹേശാഭയദാനേ സ്യാദുത സവ്യഃ ശതക്രതോ ॥ ൩൭ ॥

മഹേശ്വരീയപദപദ്മസേവകഃ പുരന്ദരാദിപദനിഃസ്പൃഹഃ സദാ |
ജനോഽസ്തി യഃ സതതദുര്ഗതഃ പ്രഭോ പൃണക്ഷി വസുനാ ഭവീയസാ ॥ ൩൮ ॥

രക്ഷണായ നാസ്തി മേ ത്വാം വിനേശ സാധനം |
നിശ്ചയേന ഹേ ശിവ ത്വാമവസ്യുരാചകേ ॥ ൩൯ ॥

രോഗൈര്ദുഃഖൈര്വൈരിഗണൈശ്ച യുക്താസ്ത്വദ്ദാസത്വാച്ഛങ്കര തത്സഹസ്വ |
രമ്യം സ്തോത്രം രോഷകരം വചോ വാ യത്കിഞ്ചാഹം ത്വായുരിദം വദാമി ॥ ൪൦ ॥

ധ്യായാമ വസ്തു ശങ്കരം യാചാമ ധാമ ശങ്കരം |
കുര്യാമ കര്മ ശങ്കരം വോചേമ ശന്തമം ഹൃദേ ॥ ൪൧ ॥

മാതാ താതഃ സ്വാദിഷ്ഠം ച പൗഷ്ടികം മന്വാതേ വാക്യം ബാലസ്യ കുത്സിതം |
യദ്വത്തദ്വാക്യം മേഽസ്തു ശംഭവേ സ്വാദോഃ സ്വാദീയോ രുദ്രായ ബന്ധനം ॥ ൪൨ ॥

ശിവം സുഗന്ധിസംയുതം സ്വഭക്തപുഷ്ടിവര്ധനം |
സുദീനഭക്തപാലകം ത്രിയംബകം യജാമഹേ ॥ ൪൩ ॥

ദേവ ദേവ ഗിരിജാവല്ലഭ ത്വം പാഹി പാഹി ശിവ ശംഭോ മഹേശ |
യദ്വദാമി സതതം സ്തോത്രവാക്യം തജ്ജുഷസ്വ കൃധി മാ ദേവവന്തം ॥ ൪൪ ॥

ത്യക്ത്വാ സദാ നിഷ്ഫലകാര്യഭാരം ധൃത്വാ സദാ ശങ്കരനാമസാരം |
ഹേ ജീവ ജന്മാന്തകനാശകാരം യക്ഷ്യാമഹേ സൗമനസായ രുദ്രം ॥ ൪൫ ॥

സ്ഥിത്വാ കാശ്യാം നിര്മലഗംഗാതോയേ സ്നാത്വാ സംപൂജ്യ ത്രിദശേശ്വരം വൈ |
തസ്യ സ്തോത്രം പാപഹരൈസ്തു ദേവ ഭദ്രം കര്ണേഭിഃ ശൃണുയാമ ദേവാഃ ॥ ൪൬ ॥

വാരാണസ്യാം ശങ്കരം സുരാഢ്യം സംപൂജ്യേശം വസുഭിഃ സുകാന്തൈഃ |
അഗ്രേ നൃത്യന്തഃ ശിവസ്യ രൂപം ഭദ്രം പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ ॥ ൪൭ ॥

ഇച്ഛാമസ്ത്വാം പൂജയിതും വയം വിശ്വേശ സന്തതം ॥
പ്രയച്ഛ നോ ധനം ശ്രേഷ്ഠം യശസം വീരവത്തമം ॥ ൪൮ ॥

കാശ്യാമുഷിത്വാ ഗംഗായാം സ്നാത്വാ സംപൂജ്യ ശങ്കരം |
ധ്യാത്വാ തച്ചരണൗ നിത്യമലക്ഷ്മീര്നാശയാമ്യഹം ॥ ൪൯ ॥

അസത്പദം സ്വഹര്ഷദം ന ചാന്യഹര്ഷദായകം
സദാ മുദാ പ്രസൂര്യഥാ ശൃണോതി ഭാഷിതം ശിശോഃ |
ശിവാപഗാശിവാബലാശിവാലയാസമന്വിത-
സ്തഥാ ശിവേശ നഃ സുരൈര്ഗിരമുപശ്രുതിം ചര ॥ ൫൦ ॥

സഗരസ്യാത്മജാ ഗംഗേ മതാഃ സന്താരിതാസ്ത്വയാ |
അഗരസ്യാത്മജാ തസ്മാത് കിം ന താരയസി ധ്രുവം ॥ ൫൧ ॥

പ്രായികോഽയം പ്രവാദോഽസ്തു തരന്തി തവ സന്നിധൗ |
താരകം നാമ തേ ഗംഗേ സന്നിധേഃ കിം പ്രയോജനം ॥ ൫൨ ॥

മീനൈരായതലോചനേ വസുമുഖീവാബ്ജേന രോമാവലീയുക്തോ
രാജവതീവ പദ്മമുകുളൈഃ ശൈവാലവല്ല്യാ യുതൈഃ |
ഉദ്ഭാസ്വജ്ജഘനേന വാലപുലിനൈരുദ്യദ്ഭുജേവോര്മിഭിര്-
ഗര്തേനോജ്ജ്വലനാഭികേവ വിലസത്യേഷാ പരം ജാഹ്നവീ ॥ ൫൩ ॥

ശൃംഗാരിതാം ജലചരൈഃ ശിവസുന്ദരാംഗ-
സംഗാം സദാപഹൃതവിശ്വധവാന്തരംഗാം
ഭൃംഗാകുലാംബുജഗലന്മകരന്ദതുന്ദ-
ഭൃംഗാവലീവിലസിതാം കലയേഽഥ ഗംഗാം ॥ ൫൪ ॥

വിശ്വേശോഽസി ധനാധിപപ്രിയസഖാ കിം ചാന്നപൂര്ണാപതിര്-
ജാമാതാ ധരണീമൃതോ നിരുപമാഷ്ടൈശ്വര്യയുക്തഃ സ്വയം |
ചത്വാര്യേവ തഥാപി ദാസ്യസി ഫലാന്യാത്മാശ്രയാന്തേ ചിരം
തേഭ്യോഽതോ ബത യുജ്യതേ പശുപതേ ലബ്ധാവതാരസ്തവ ॥ ൫൫ ॥

ദോഷാകരം വഹസി മൂര്ധ്നി കളങ്കവന്തം കണ്ഠേ ദ്വിജിഹ്വമതിവക്രഗതിം സുഘോരം |
പാപീത്യയം മയി കുതോ ന കൃപാം കരോഷി യുക്തൈവ തേ വിഷമദ്ദഷ്ടിരതോ മഹേശ |൫൬ ॥

അസ്തി ത്രിനേത്രമുഡുരാജകലാ മമേതി
ഗര്വായതേ ഹ്യതിതരാം ബത വിശ്വനാഥ |
ത്വദ്വാസിനോ ജനനകാശിശശാങ്കചൂഡാ-
ഭാലേക്ഷണാശ്ച ന ഭവന്തി ജനാഃ കിയന്തഃ ॥ ൫൭ ॥

കാമം സന്ത്യജ നശ്വരേഽത്ര വിഷയേ വാമം പദം മാ വിശ
ക്ഷേമം ചാത്മന ആചര ത്വമദയം കാമം സ്മരസ്വാന്തകം |
ഭീമം ദണ്ഡധരസ്യ യോതിഹൃദയാരാമം ശിരപ്രോല്ലസ-
ത്സോമം ഭാവയാ വിശ്വനാഥമനിശം സോമം സഖേ മാനസേ ॥ ൫൮ ॥

സംപൂജ്യ ത്രിദശവരം സദാശിവം യോ
വിശ്വേശസ്തുതിലഹരീം സദാ പഠേദ്വൈ |
കൈലാസേ ശിവപദകഞ്ജരാജഹംസ
ആകല്പം സ ഹി നിവസേച്ഛിവസ്വരൂപഃ ॥ ൫൯ ॥

അനേന പ്രീയതാം ദേവോ ഭഗവാന് കാശികാപതിഃ |
ശ്രീവിശ്വനാഥഃ പൂര്വേഷാമസ്മാകം കുലദൈവതം ॥ ൬൦ ॥

ഇയം വിശ്വേശലഹരീ രചിതാ ഖണ്ഡയജ്വനാ |
വിശ്വേശതുഷ്ടിദാ നിത്യം വസതാം ഹൃദയേ സതാം ॥ ൬൧ ॥

നാമ്നാ ഗുണൈശ്ചാപി ശിവൈവ മാതാ താതഃ ശിവസ്ത്രയംബകയജ്വനാമാ |
മല്ലാരിദേവഃ കുലദൈവതം മേ ശ്രീകൗശികസ്യാസ്തി കുലേ ച ജന്മ ॥ ൬൨ ॥

ഇതി ശ്രീഗണേശദീക്ഷിതാത്മജത്ര്യംബകദീക്ഷിതതനൂജഖണ്ഡരാജദീക്ഷിതവിരചിതാ വിശ്വേശ്വരലഹരീ സംപൂര്ണാ ॥

Also Read:

Vishveshvara Lahari Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top