Ashtaka

Yamunashtakam 4 Lyrics in English | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 4 Lyrics in English:

yaya tamisavamsajah samapito brhaddhanam
maruccalanjalaprabhutaviciviplusam misat ।
tadanghrikanjabhaktiyuktaya sudattamargaya
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 1॥

yadambupanamatrato’tibhaktiyuktacetasam
krtainasamaho nijasvabhavatah krpayuta ।
pradhavya dharmarajato mahadbhayam nivartya sa
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 2॥

yadiyanirakelito dadhara nandanandanah
samastasundarijane svabhavamadbhutam muda ।
parasparavalokanam vivardhayan sudrstitah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 3॥

yadanghriphullapankaje’vanaprabhavatah sada
samastabhaktasangraham punati sa jagattrayam ।
girisadharisangamaprabodhasatsukhasadam
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 4॥

yatha”padasca durato jvalanti sampadah sada
vasanti nandanandane drdha ratisca jayate ।
mahastasiddhida’pyasesaghorapapasanksayah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 5॥

yadankato vinihsrtasya papino’pi sobhaya
jagattrayam vimohitam tadiyakantiyuktaya ।
praphullasarasa prabhutarudradevasamstuta
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 6॥

yadiyabhaktasevane krte harih prasannata-
mavapa gopikapatih samastakamadayini ।
tadambumadhyakhelanaprabhutabhavalajjitah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 7॥

yadantikasthavalukah prayanti yatra bhutale
grhe grhe vasantyasau haristadanvagasca sa ।
yada tada sadaiva tatra bhaktavrndavandita
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 7॥

haripriye tava’stakam sada pathetsa suddhadhi-
rya eva gokuladhipasya ledhi sangamam subham ।
punah prayati tatsukham tatastharasamandala-
sthitastribhangimohanam dadhati tadvicestitam ॥ 8॥

iti sriraghunathajikrtam yamunastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment