Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 4 Lyrics in English | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 4 Lyrics in English | River Yamunashtaka

32 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 4 Lyrics in English:

yaya tamisavamsajah samapito brhaddhanam
maruccalanjalaprabhutaviciviplusam misat ।
tadanghrikanjabhaktiyuktaya sudattamargaya
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 1॥

yadambupanamatrato’tibhaktiyuktacetasam
krtainasamaho nijasvabhavatah krpayuta ।
pradhavya dharmarajato mahadbhayam nivartya sa
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 2॥

yadiyanirakelito dadhara nandanandanah
samastasundarijane svabhavamadbhutam muda ।
parasparavalokanam vivardhayan sudrstitah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 3॥

yadanghriphullapankaje’vanaprabhavatah sada
samastabhaktasangraham punati sa jagattrayam ।
girisadharisangamaprabodhasatsukhasadam
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 4॥

yatha”padasca durato jvalanti sampadah sada
vasanti nandanandane drdha ratisca jayate ।
mahastasiddhida’pyasesaghorapapasanksayah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 5॥

yadankato vinihsrtasya papino’pi sobhaya
jagattrayam vimohitam tadiyakantiyuktaya ।
praphullasarasa prabhutarudradevasamstuta
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 6॥

yadiyabhaktasevane krte harih prasannata-
mavapa gopikapatih samastakamadayini ।
tadambumadhyakhelanaprabhutabhavalajjitah
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 7॥

yadantikasthavalukah prayanti yatra bhutale
grhe grhe vasantyasau haristadanvagasca sa ।
yada tada sadaiva tatra bhaktavrndavandita
kalau kalindanandini krpakulam karotu nah ॥ 7॥

haripriye tava’stakam sada pathetsa suddhadhi-
rya eva gokuladhipasya ledhi sangamam subham ।
punah prayati tatsukham tatastharasamandala-
sthitastribhangimohanam dadhati tadvicestitam ॥ 8॥

iti sriraghunathajikrtam yamunastakam samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *