Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Yamunashtakam 4 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 4 Lyrics in Bengali:

য়য়া তমীশবংশজঃ সমাপিতো বৃহদ্ধনং
মরুচ্চলঞ্জলপ্রভূতবীচিবিপ্লুষাং মিষাত্ ।
তদঙ্ঘ্রিকঞ্জভক্তিয়ুক্তয়া সুদত্তমার্গয়া
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ১॥

য়দম্বুপানমাত্রতোঽতিভক্তিয়ুক্তচেতসাং
কৃতৈনসামহো নিজস্বভাবতঃ কৃপায়ুতা ।
প্রধাব্য ধর্মরাজতো মহদ্ভয়ং নিবর্ত্য সা
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ২॥

য়দীয়নীরকেলিতো দধার নন্দনন্দনঃ
সমস্তসুন্দরীজনে স্বভাবমদ্ভুতং মুদা ।
পরস্পরাবলোকনং বিবর্ধয়ন্ সুদৃষ্টিতঃ
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৩॥

য়দঙ্ঘ্রিফুল্লপঙ্কজেঽবনপ্রভাবতঃ সদা
সমস্তভক্তসঙ্গ্রহং পুনাতি সা জগত্ত্রয়ম্ ।
গিরীশধারিসঙ্গমপ্রবোধসত্সুখাসদং
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৪॥

য়থাঽঽপদশ্চ দূরতো জ্বলন্তি সম্পদঃ সদা
বসন্তি নন্দনন্দনে দৃঢা রতিশ্চ জায়তে ।
মহাষ্টসিদ্ধিদাঽপ্যশেষঘোরপাপসঙ্ক্ষয়ঃ
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৫॥

য়দঙ্কতো বিনিঃসৃতস্য পাপিনোঽপি শোভয়া
জগত্ত্রয়ং বিমোহিতং তদীয়কান্তিয়ুক্তয়া ।
প্রফুল্লসারসা প্রভূতরুদ্রদেবসংস্তুতা
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৬॥

য়দীয়ভক্তসেবনে কৃতে হরিঃ প্রসন্নতা-
মবাপ গোপিকাপতিঃ সমস্তকামদায়িনী ।
তদম্বুমধ্যখেলনপ্রভূতভাবলজ্জিতঃ
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৭॥

য়দন্তিকস্থবালুকাঃ প্রয়ান্তি য়ত্র ভূতলে
গৃহে গৃহে বসন্ত্যসৌ হরিস্তদন্বগশ্চ সা ।
য়দা তদা সদৈব তত্র ভক্তবৃন্দবন্দিতা
কলৌ কলিন্দনন্দিনী কৃপাকুলং করোতু নঃ ॥ ৭॥

হরিপ্রিয়ে তবাঽষ্টকং সদা পঠেত্স শুদ্ধধী-
র্য এব গোকুলাধিপস্য লেঢি সঙ্গমং শুভম্ ।
পুনঃ প্রয়াতি তত্সুখং তটস্থরাসমণ্ডল-
স্থিতাস্ত্রিভঙ্গিমোহনং দধাতি তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ৮॥

ইতি শ্রীরঘুনাথজীকৃতং য়মুনাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

Yamunashtakam 4 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top