Ashtaka

Yamunashtakam 5 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 5 Lyrics in Bengali:

য়া গোকুলাগমনসম্ভ্রমদত্তমার্গা
কৃষ্ণায় শৌরিমুদকৈরবিভাবয়ন্তী ।
স্রষ্টুং তদঙ্ঘ্রিকমলেঽভবদুত্তরঙ্গা
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ১॥

য়া নন্দসূনুমুরলীরবলীলয়োদ্যদ্-
ভাবপ্রভাবগলদশ্রুপরাগমঙ্ঘ্রিম্ ।
উন্মীলিতাব্জনয়নাঽস্পৃশদূর্মিদোর্ভিঃ
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ২॥

য়া গোকুলেশমুষিতাংশুকলজ্জিতান্ত-
রাকণ্ঠমগ্ননবনন্দকুমারিকাণাম্ ।
কম্পোদ্গমং বিদধতী ন বিলম্বমৈচ্ছত্
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৩॥

য়া রাধিকাঽধরপয়োধরকামুকায়
তস্মৈ নিকুঞ্চনিলয়ং স্বকরৈশ্চকার ।
স্বচ্ছোচিতাতিমৃদুবালুকভূবিতানং
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৪॥

য়া রাসকেলিজনিতশ্রমহারিবারি-
ক্রীডাসু ঘোষবনিতোচ্ছলদম্বুরাশিঃ ।
নন্দাত্মজং সুখয়তি স্ম কৃতাভিষেকং
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৫॥

য়া চঞ্চদঞ্চলদৃশঃ সভয়ং ব্রজস্ত্রীঃ
পীনোন্নতস্তনতটীঃ পরিরভ্য মন্দম্ ।
পারে নয়ন্তমুপলক্ষ্য হরিং সমাসীত্
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৬॥

য়া বিভ্রমদ্ভ্রমরপঙ্ক্তিতদঙ্গসঙ্গ-
লগ্নাঙ্গরাগরুচিরদ্যুতিদামনেত্রী ।
তত্পাদপঙ্কজরজোপচিতাঙ্গদাত্রী
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৭॥

য়া সেবিতাঽনিশমশেষজনৈর্ব্রজেশ-
পাদাম্বুজেঽতিরতিমাশু দদাতি তেভ্যঃ ।
সংস্তূয়তে শিববিরঞ্চিমুনীন্দ্রবর্যৈঃ
সা মন্মনোরথশতং য়মুনা বিধত্তাম্ ॥ ৮॥

উক্তং ময়াঽষ্টকমিদং তব সূরসূতে
য়ঃ সাদরং ত্বয়ি মনঃ প্রপঠেন্নিধায় ।
তস্যাচলা ব্রজপতৌ রতিরাবিরাস্তাং
নিত্যং প্রসীদ ময়ি দেবকিনন্দনেঽপি ॥ ৯॥

ইতি শ্রীদেবকীনন্দনকৃতং য়মুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet