Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Yamunashtakam 5 Lyrics in English | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 5 Lyrics in English:

ya gokulagamanasambhramadattamarga
krsnaya saurimudakairavibhavayanti ।
srastum tadaṅghrikamale’bhavaduttaraṅga
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 1॥

ya nandasunumuraliravalilayodyad-
bhavaprabhavagaladasruparagamaṅghrim ।
unmilitabjanayana’sprsadurmidorbhih
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 2॥

ya gokulesamusitamsukalajjitanta-
rakanthamagnanavanandakumarikanam ।
kampodgamam vidadhati na vilambamaicchat
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 3॥

ya radhika’dharapayodharakamukaya
tasmai nikuncanilayam svakaraiscakara ।
svacchocitatimrduvalukabhuvitanam
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 4॥

ya rasakelijanitasramaharivari-
kridasu ghosavanitocchaladamburasih ।
nandatmajam sukhayati sma krtabhisekam
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 5॥

ya cancadancaladrsah sabhayam vrajastrih
pinonnatastanatatih parirabhya mandam ।
pare nayantamupalaksya harim samasit
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 6॥

ya vibhramadbhramarapaṅktitadaṅgasaṅga-
lagnaṅgaragaruciradyutidamanetri ।
tatpadapaṅkajarajopacitaṅgadatri
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 7॥

ya sevita’nisamasesajanairvrajesa-
padambuje’tiratimasu dadati tebhyah ।
samstuyate sivavirancimunindravaryaih
sa manmanorathasatam yamuna vidhattam ॥ 8॥

uktam maya’stakamidam tava surasute
yah sadaram tvayi manah prapathennidhaya ।
tasyacala vrajapatau ratiravirastam
nityam prasida mayi devakinandane’pi ॥ 9॥

iti sridevakinandanakrtam yamunastakam sampurnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top