Ashtaka

Yamunashtakam 6 Lyrics in English| River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 6 Lyrics in English:

sriyamunastakam 6
mada kalakala kalabinka kulakula koka kutuhala nire
taruna tamala visala rasala palasa vilasa sutire ।
tarala tusara taranga vihara vilolita niraja nale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 1॥

lalita kadamba kadamba nitamba mayura manohara nade
nija jala sangita sitala maruta sevita padapa pade ।
vikasita sita satapatra lasad gamanancita matta marale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 2॥

radha ramana carana saranagati jivana jivana vahe
bahutara sancita papa vidarana durikrta bhava dahe ।
vidhi vismapaka durjana tapaka nija tejo jita kale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 3॥

amara nikara vara vag abhinandita hari jala keli vilase
nija tata vasi manoratha purana krta surataru parihase ।
snana vimardita hari pada kunkuma panka kalankita bhale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 4॥

amala kamala kula dala cala madhukara ninada pratidhvani sobhe
sva salila sikara sevaka nara vara samudita hari pada lobhe ।
svanga sparsa sukhi krta vayu samuddhata jana pada jale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 5॥

mani gana mauktika manjula mala nibaddha tata dvaya bhase
prakara nikara tanu dhari suresvara manḍala racita nivase ।
vipula visada mrdu tala pulinavali kamana gamana baka male
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 6॥

aganita guna gana sadhana samudaya durlabha bhakti taḍage
sanandatyavagahana dayini madhava sama tanu rage ।
rasa nidhi sukha vidhi karana kesava pada vimukha vikarale
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 7॥

vraja nava yuvati vihara vidhayaka kunja punja krta seve
nija susama nicayena vasikrta gokula jivana deve ।
krsna candra karuna rasa vahini vrndavana vana male
mama duritam tvaritam hi vinasaya nalinanandaka bale ॥ 8॥

sarthaka sundara pada yamakancita karana kutuhala karam
padyastakamidamarka suta mahimamrta varnana bharam ।
kavivara nanda kisora krtam subha bhakti yuto nara jatih
ko’pi pathedyadi gostha purandara bhakta ganesu vibhati ॥ 9॥

iti srinandakisoragosvamiviracitam sriyamunastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment