Ashtaka

Yamunashtakam 6 Lyrics in Bengali | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 6 Lyrics in Bengali:

শ্রীয়মুনাষ্টকম্ ৬
মদ-কলকল-কলবিঙ্ক-কুলাকুল-কোক-কুতূহল-নীরে
তরুণ-তমাল-বিশাল-রসাল-পলাশ-বিলাস-সুতীরে ।
তরল-তুষার-তরঙ্গ-বিহার-বিলোলিত-নীরজ-নালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ১॥

ললিত-কদম্ব-কদম্ব-নিতম্ব-ময়ূর-মনোহর-নাদে
নিজ-জল-সঙ্গিত-শীতল-মারুত-সেবিত-পাদপ-পাদে ।
বিকসিত-সিত-শতপত্র-লসদ্-গমনাঞ্চিত-মত্ত-মরালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ২॥

রাধা-রমণ-চরণ-শরণাগতি-জীবন-জীবন-বাহে
বহুতর-সঞ্চিত-পাপ-বিদারণ-দূরীকৃত-ভব-দাহে ।
বিধি-বিস্মাপক-দুর্জন-তাপক-নিজ-তেজো-জিত-কালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৩॥

অমর-নিকর-বর-বাগ্-অভিনন্দিত-হরি-জল-কেলি-বিলাসে
নিজ-তট-বাসি-মনোরথ-পূরণ-কৃত-সুরতরু-পরিহাসে ।
স্নান-বিমর্দিত-হরি-পদ-কুঙ্কুম-পঙ্ক-কলঙ্কিত-ভালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৪॥

অমল-কমল-কুল-দল-চল-মধুকর-নিনদ-প্রতিধ্বনি-শোভে
স্ব-সলিল-শীকর-সেবক-নর-বর-সমুদিত-হরি-পদ-লোভে ।
স্বাঙ্গ-স্পর্শ-সুখী-কৃত-বায়ু-সমুদ্ধত-জন-পদ-জালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৫॥

মণি-গণ-মৌক্তিক-মঞ্জুল-মাল-নিবদ্ধ-তট-দ্বয়-ভাসে
প্রকর-নিকর-তনু-ধারি-সুরেশ্বর-মণ্ডল-রচিত-নিবাসে ।
বিপুল-বিশদ-মৃদু-তল-পুলিনাবলি-কমন-গমন-বক-মালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৬॥

অগণিত-গুণ-গণ-সাধন-সমুদয়-দুর্লভ-ভক্তি-তডাগে
সানন্দাত্যবগাহন-দায়িনি মাধব-সম-তনু-রাগে ।
রস-নিধি-সুখ-বিধি-কারণ-কেশব-পাদ-বিমুখ-বিকরালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৭॥

ব্রজ-নব-য়ুবতি-বিহার-বিধায়ক-কুঞ্জ-পুঞ্জ-কৃত-সেবে
নিজ-সুষমা-নিচয়েন বশীকৃত-গোকুল-জীবন-দেবে ।
কৃষ্ণ-চন্দ্র-করুণা-রস-বাহিনি-বৃন্দাবন-বন-মালে
মম দুরিতং ত্বরিতং হি বিনাশয় নলিনানন্দক-বালে ॥ ৮॥

সার্থক-সুন্দর-পদ-য়মকাঞ্চিত-করণ-কুতূহল-কারং
পদ্যাষ্টকমিদমর্ক-সুতা-মহিমামৃত-বর্ণন-ভারম্ ।
কবিবর-নন্দ-কিশোর-কৃতং শুভ-ভক্তি-য়ুতো নর-জাতিঃ
কোঽপি পঠেদ্যদি গোষ্ঠ-পুরন্দর-ভক্ত-গণেষু বিভাতি ॥ ৯॥

ইতি শ্রীনন্দকিশোরগোস্বামিবিরচিতং শ্রীয়মুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment