Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Yogaprada Ganesha Stotram Lyrics in Kannada Mudgala Purane

Yogaprada Ganesha Stotram Kannada Lyrics:

ಯೋಗಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮುದ್ಗಲ ಪುರಾಣೇ)
ಕಪಿಲ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಘ್ನಹಾರಿಣೇ |
ಅಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಆಕಾಶಾಯ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಮನಸೇ ಚಾಮರೇಷು ತೇ |
ಬುದ್ಧ್ಯೈರಿಂದ್ರಿಯವರ್ಗೇಷು ತ್ರಿವಿಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ದೇಹಾನಾಂ ಬಿಂದುರೂಪಾಯ ಮೋಹರೂಪಾಯ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ತಯೋರಭೇದಭಾವೇಷು ಬೋಧಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ವೈ ವಿದೇಹಾನಾಂ ಸಂಯೋಗಾನಾಂ ನಿಜಾತ್ಮನೇ |
ಚತುರ್ಣಾಂ ಪಂಚ ಮಾಯೈವ ಸರ್ವತ್ರ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ನಾಮರೂಪಾತ್ಮಕಾನಾಂ ವೈ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಆತ್ಮನಾಂ ರವಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ಆನಂದಾನಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನೇತಿ ಧಾರಿಣಾಮ್ |
ಶಂಕರಾಯ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಂಯೋಗೇ ಗಣಪಾಯ ತೇ || ೬ ||

ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗಾಯ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಯ ಜಾನತಾಮ್ |
ಸಮೇಷು ಸಮರೂಪಾಯ ಲಂಬೋದರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ಸ್ವಾಧೀನಾನಾಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ತೇಷಾಮಭೇದಭಾವೇಷು ಸ್ವಾನಂದಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ನಿರ್ಮಾಯಿಕಸ್ವರೂಪಾಣಾಮಯೋಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಶಾಂತಿಯೋಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ತೇ ಶಾಂತಿಯೋಗಮಯಾಯ ಚ |
ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ತತ್ರ ದೇವೇಶ ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ತತಸ್ತಂ ಗಣನಾಥೋ ವೈ ಜಗಾದ ಭಕ್ತಮುತ್ತಮಮ್ |
ಹರ್ಷೇಣ ಮಹತಾ ಯುಕ್ತೋ ಹರ್ಷಯನ್ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಉವಾಚ |
ತ್ವಯಾ ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯೋಗಪ್ರದಂ ಭವೇತ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಯೋಗಪ್ರದ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Yogaprada Ganesha Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top