Dattatreya Stotram

1000 Namas Of Dattaatreya Lyrics in English | Dattatreya Sahasranamam

1000 Namas Of Dattaatreya in English:

Dattaatreya sahasranaama stotram
Dattaatreyo mahaayogee yogeeshashcha amaraprabhum |
munirdigambaro baalo maayaamukto madaapahah || 1 ||

avadhooto mahaanaathah shankaro amaravallabhaha |
mahaadevashcha aadidevah puraaNaprabhureeshvaraha || 2 ||

sattvakrut sattvabhrungaavah sattvaatmaa sattvasaagaraha |
sattvavit sattvasaakshee cha sattvasaadhyo amaraadhipaha || 3 ||

bhootakrut bhootabhrucchaiva bhootaatmaa bhootasambhavaha |
bhootabhaavashcha bhaavashcha bhootavidbhoota kaaraNam || 4 ||

bhootasaakshee prabhootishcha bhootaanaam paramaagatihi |
bhootasanga vimeenaatmaa bhootaatmaa bhootashankaraha || 5 ||

bhootanaatho mahaanaathah aadinaato maheshvaraha |
sarvabhoota nivaasaatmaa bhootasantaapa naashanaha || 6 ||

sarvaatmaa sarvabhrutsarvah sarvagyah sarvanirNayaha |
sarvasaakshee bruhadbhaanuh sarvavid sarvamangalam || 7 ||

shaantah satyah samah poorNoh ekaakee kamalaapatihi |
raamo raamapriyashchaiva viraamo raamakaaraNam || 8 ||

shuddhaatmaa paavanonantam prateetah paramaarthabhrut |
hamsasaakshee vibhushchaiva pralaya eva cha || 9 ||

siddhaatmaa paramaatmaa cha siddhaanaam paramaagatihi |
siddhisiddhayah saadhyashcha saadhanam cha uttamaayanam || 10 ||

sulakshaNah sumedhaavee vidyaavaan vigataantaraha |
vijvarashcha mahaabaahuh bahula aananda vardhanaha || 11 ||

avyaktapurushah praagyah paragyaayah paramaarthadruk |
paraapara vinirmukto muktah tattva prakaashavaan || 12 ||

dayaavaan bhagavaana bhaavee bhaavaatmaa bhavakaaraNam |
bhavasantaapa naashashcha pushpavaan paNDito budhaha || 13 ||

pratyakshavastu vishvaatmaa pratyagahna sanaatanaha |
pramaaNavigatashchaiva pratyaahaara niyojakaha || 14 ||

praNavah praNavaateetah pramukham praLayaatmakaha |
mrutyunjayo viviktaatmaa shankaraatmaa param vapuhu || 15 ||

paramah tanuvigyeyah paramaatmani samsthitaha |
prabodhakalanaadhaarah prabhaava pravarottamaha || 16 ||

chidambarah chidvilaasah chidaakaashah chiduttamaha |
chitta chaitanya chittaatmaa devaanaam paramaagatihi || 17 ||

achetyah chetanaadhaarah chetanaachit vikramaha |
chittaatmaa chetanaaroopo lasatpankaja lochanaha || 18 ||

parambrahma paranjyotih parandhaama parantapaha |
param sootram param tantram pavitram paramohavaan || 19 ||

kshetragyah kshetragah kshetram kshetraadhaarah puranjanaha |
kshetrashoonyo lokasaakshee kshetravaan bahunaayakaha || 20 ||

yogee yogapoojyashcha yogyah aatmavidaam shuchim |
yogamaayaadharah sthaaNu achalah kamalaapatihi || 21 ||

yogesho yoganirmaataa yogagyaana prakaashanaha |
yogapaalo lokapaalah samsaara tamanaashanaha || 22 ||

guhyo guhyatamo guptah mukto muktah sanaatanaha |
gahano gaganaakaaro gambheero gaNanaayakaha || 23 ||

govindo gopatirgoptaa gobhaago bhaavasamsthitaha |
gosaakshee gotamaarishcha gaandhaaro gaganaakrutihi || 24 ||

yogayukto bhogayuktah shankaamuktah samaadhimaan |
sahajah sakaleshaanah kaartaveerya varapradaha || 25 ||

sarajaa virajaah pumso paapanah paapanaashanaha |
paraaparavinirmuktah paramjyotih puraatanaha || 26 ||

naanaajyotih anekaatmaa svayamjyotih sadaashivaha |
divyajyotirmayah chaiva satyavigyaana bhaaskaraha || 27 ||

nityashuddham parah poorNah prakaashah prakaTodbhavaha |
pramaadavigatah chaapi pareshah paravikramaha || 28 ||

yogee yogo yogapaayashcha yogaabhyaasa prakaashanaha |
yoktaa moktaa vidhaataa cha traatra paatra niraayudhaha || 29 ||

nityamukto nityayuktah satyah satyaparaakramaha |
sattva shuddhikarashchaiva sattvam sattvabhrutaam gatihi || 30 ||

shreedharah shreevapuh shreemaana shreenivaaso amaraarchitaha |
shreenidhih shreepatih shreshThah shreyaskah charamaashrayaha || 31 ||

tyaagee tyaagaarthasampannah tyaagaatmaa tyaagavigrahaha |
tyaagalakshaNa siddhaatmaa tyaagagyah tyaagakaaraNaha || 32 ||

bhogo bhoktaa cha bhogyashcha bhogasaadhanakaaraNaha |
bhogee bhogaarthasampanno bhogagyaana prakaashakaha || 33 ||

kevalah keshavah krushNam kamvaasah kamalaalaya |
kamalaasana poojyashcha harih agyaanakhanDanaha || 34 ||

mahaatmaa mahadaadishcha maheshottama vanditaha |
manovruddhi viheenaatmaam maanaatmaa maanavaadhipaha || 35 ||

bhuvanesho vibhootishcha dhrutirmedhaah smrutirdayaa |
duhkhadaavaanalah buddhah prabuddhah parameshvaraha || 36 ||

kaamahaa krodhahaa chaiva dambha darpa madaapahaha |
agyaanatimiraarishcha bhavaarih bhuvaneshvaraha || 37 ||

roopakrut roopabhrut roopee roopaatmaa roopakaaraNam |
roopagyo roopasaakshee cha naamaroopo guNaantakaha || 38 ||

aprameyah prameyashcha pramaaNam praNavaashrayaha |
pramaaNarahito chintyah chetanaavigato jaraha || 39 ||

aksharo ksharamuktashcha vijvaro jvaranaashanaha |
vishishTo vittashaastree cha drushTo drushTaanta varjitaha || 40 ||

guNesho guNakaayashcha guNaatmaa guNabhaavanaha |
anantaguNasampanno guNagarbho guNaadhipaha || 41 ||

gaNesho guNanaathashcha guNaatmaa guNabhaavanaha |
guNabandhah vivekaatmaa guNayuktah paraakramee || 42 ||

atarkah aakrutah agnishcha krutagyah saphalaashrayaha |
yagyo yagyaphaladaataa yagyee amarottama || 43 ||

hiraNyagarbhah shreegarbhah svagarbhah kuNapeshvaraha |
maayaagarbho lokagarbhah svayambhooh bhuvanaantakaha || 44 ||

nishpaapo nibiDo nandee bodhee bodhasamaashrayaha |
bodhaatmaa bodhanaatmaa cha bhedavaitanDa khanDanaha || 45 ||

svaabhaavyo bhaavanirmukto vyakto avyakta samaashrayaha |
nityatrupto niraabhaaso nirvaaNah sharaNam suhrut || 46 ||

guhyesho guNagambheerashcha guNadosha nivaaraNaha |

Add Comment

Click here to post a comment