Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Datta Guru Stotram Lyrics in English

Guru Stotram in English:

Brahmanandam, parama sukhadham, kevalam Jnana moorthim,
Dwandwatheetham gagana sadrusam thathva masyadhi lakshyam,
Yekam nithyam vimala machalam sarvadhee sakshi bhootham,
Bhavaatheetham tri guna rahitham sad gurum tham namami. 1

Yasyantham nadhi Madhyam na hi kara charanam nama gothram na suthram,
No jathir naiva varno na bhavathi purusho no napumsam na cha sthree
Naakaaram no vikaram na hi jani maranam nasthi punyam cha papam,
No athathvam thathwamekam sahaja samaras am sadgurum tham namami. 2-3

Gurur Brahma, gurur Vishnu, gurur devo maheswara,
Guru sakshath param brahma thasmai Sri guruave nama. 4

Chaithanyam saswatham santham vyomatheetham niranjanam,
Nada bindu kalatheetham thasmai sri guruave nama. 5

Ajnana thimirandhasya Jnana Ajnana salakaya,
Chakshur unmeelitham yena thasmai sri Gurave nama. 6

Akhanda mandalakaram vyaptham yena characharam,
Thath padam darshitham yena thasmai Sri Gurave nama. 7

Sthavaram jangamam vyaptham yath kinchid characharam,
Thwam padam darshitham yena, thasmai sri gurave nama. 8

Chinmayam vyapthim sarva trilokyam sa characharam,
Thwat padam darshidham yena, thasmai sri guruve nama. 9

Yath sathwena jagat sathyam, yath prakasena bhathi yath,
Yad aanandena nandathi thasmai Sri Gurave nama. 10

Na guror adhikam thathwam, na guror adhikam thapa,
Na guror adhikam jnanam, thasmai sri gurave nama. 11

Guru eko jagat sarva, brahma Vishnu shivathmakam,
Gurur para tharam nasthi thasmad sampoojaye gurum. 12

Yasya deva para, bhakthitr yadha deve thadha gurou,
Thasyaithe kadhitha hyardha, prakasanthe mahathmana. 13

Mannadha sri jagan nadho, madh guru sri jagat guru,
Mamathma sarva bhoothathma, thasmai sri gurave nama. 14

Dhyana moolam guror moorthi, pooja moolam guror padam,
Manthra moolam guror vakhyam, moksha moolam guror krupa. 15

Nama shivaya guruave, sachid Ananda moorthaye,
Nishprapanchaya shanthaya, niralambaya thejase. 16

Ajnana moola haranam, janma karma nivaranam,
Jnana vairagya sidhyartham, guror padhodhakam pibeth. 17

Nithya shudham nirabhaasam, niraakaarm niranjanam,
Nithya bodham chidanandam gurur brahma namamyaham. 18

Nidhaye sarva vidhyaanaam, bhishaje bhava roginaam,
Gurave sarva lokaanaam, dakshinamurthaye nama. 19

Om namo brahmadhibhyo brahma vidhya sampradhaya
Karthubhyo vamsarishibhyo mahadbhyo,
Namo gurubhya sarvopaplava rahitha,
Prajnana Ghana prathyagardho brahmaivaha masmi. 20

Om Narayanam padmabhavam Vasishtam,
Shakthim, cha thath puthra parasaram cha.
Vyasam shukam gowdapatham mahantham,
Govinda yogeendra madhasya sishyam. 21

Sri Shankaracharya madhasya padma padam cha,
Hasthamalakam cha sishyam,
Tham thotakam varthika kara manyan,
Asmad guroon santhatham manathosmi. 22

Sruthi smruthi puranaanamalayam Karunalayam,
Namami Bhagwatpadam Shankaram Loka Sankaram. 23

Shankaram Shankaracharya Kesavam Badharayanam,
Suthra bhashya kruthou, vade bhagawanthou puna puna. 24

Ishwaro gurur athmethi, moorthi bheda vibhagine,
Vyomavad vyaptha dehaya, dakshinamurthaye nama. 25

Datta Guru Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top