Dattatreya Stotram

Dattatreya Stotram Lyrics in English

Dattatreya Stotram in English:

1. Dathathreyam priya deivatham Sarvathmakam, Viswambharam,
Karunnarnavam vipadhaa haram chinmayam pranamamyaham.

2. Bala roopam, hasya vadanam Sankha Chakra yudham prabhum,
Dhenu sahitham, trisoola panim chinmayam pranamamyaham.

3. Shadbujam, sthavana priyam, trigunathmakam, Bhava tharakam,
Shiva karakam Sura vandhitham, chinmayam pranamamyaham.

4. Pranava Gayana thoshitam, pranava padhyai poojitham,
Pranavathmakam Parameshwaram, chinmayam pranamamyaham.

5. Koti Bhaskara Sadrusam, Thejaswinam, Thejomayam,
Sadgurum, Gurunaam gurum, chinmayam pranamamyaham.

6. viswa nataka chalakam, jnanagamyam, nirgunam,
Bhaktha Karana Sambhootham chinmayam pranamamyaham.

7. Bala yogi dhyana magnam, trividha thapa nivarakam,
Dheena Nadham Sidhidham, chinmayam pranamamyaham.

8. Janaka Janani Bhandhu Suhrudhaa, aaptha sarvaasthwam mama,
Yehi Yehi Smarthrugamin, chinmaya prakati bhava.

Add Comment

Click here to post a comment