1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Aghora Murti | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Telugu

Aghora Murti Sahasranamavali 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీఅఘోరమూర్తిసహస్రనామావలిః ౨॥
ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్వేతారణ్య క్షేత్రే
జలన్ధరాసురసుతమరుత్తవాసురవధార్థమావిర్భూతః
శివోఽయం చతుఃషష్టిమూర్తిష్వన్య తమః ।
అఘోరవీరభద్రోఽన్యా మూర్తిః
దక్షాధ్వరధ్వంసాయ ఆవిర్భూతా ।
శ్రీమహాగణపతయే నమః ।

ఓం అఘోరమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం కామికాగమపూజితాయ నమః ।
ఓం తుర్యచైతన్యాయ నమః ।
ఓం సర్వచైతన్యాయ నమః । మేఖలాయ
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ।
ఓం అష్టభుజాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం కూటస్థచైతన్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ।
ఓం బ్రహ్మపూజితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః । బృహదాస్యాయ
ఓం విద్యాధరసుపూజితాయ నమః ।
ఓం అఘఘ్నాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వశత్రుహరాయ నమః ।
ఓం వేదభావసుపూజితాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం స్థూలసూక్ష్మసుపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం గుణశ్రేష్ఠకృపానిధయే నమః ।
ఓం త్రికోణమధ్యనిలయాయ నమః ।
ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం నక్షత్రమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం శూలపాణయే నమః ।
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః ।
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం పాపవిమోచనాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం అహమ్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం అఖణ్డానన్దచిద్రూపాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం మరుత్వశిరోన్యస్తపాదాయ నమః ।
ఓం కాలచక్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం కృష్ణపిఙ్గలాయ నమః ।
ఓం కరిచర్మామ్బరధరాయ నమః । గజచర్మామ్బరధరాయ
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కపాలమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం కఙ్కాలాయ నమః ।
ఓం క్రూరరూపాయ నమః । కృశరూపాయ
ఓం కలినాశనాయ నమః ।
ఓం కపటవర్జితాయ నమః ।
ఓం కలానాథశేఖరాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పకోటిసదృశాయ నమః ।
ఓం కమలాసనాయ నమః ।
ఓం కదమ్బకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం సంహారతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాణ్డకరణ్డవిస్ఫోటనాయ నమః ।
ఓం ప్రలయతాణ్డవాయ నమః ।
ఓం నన్దినాట్యప్రియాయ నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ॥ । ౬౦ ॥

ఓం వికారరహితాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం వృషభధ్వజాయ నమః ।
ఓం వ్యాలాలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాప్యసాక్షిణే నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం విద్యాధరాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం అనన్తకాకారణాయ నమః । అనన్తకకారణాయ
ఓం వైశ్వానరవిలోచనాయ నమః ।
ఓం స్థూలసూక్ష్మవివర్జితాయ నమః ।
ఓం జన్మజరామృత్యునివారణాయ నమః ।
ఓం శుభఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వకేశాయ నమః ।
ఓం సుభానవే నమః । సుభ్రువే
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం సత్యపాదినే నమః । సత్యవాదినే
ఓం ధనాధిపాయ నమః ।
ఓం శుద్ధచైతన్యాయ నమః ।
ఓం గహ్వరేష్ఠాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం నరసింహాయ నమః ।
ఓం దివ్యాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణజ్ఞాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణాత్మకాయ నమః ।
ఓం కృష్ణాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం బృహస్పతయే నమః ।
ఓం సద్యోజాతాయ నమః ।
ఓం సామసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దవపుషే నమః ।
ఓం సర్వవిద్యానామీశ్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వశాస్త్రసమ్మతాయ నమః ।
ఓం ఈశ్వరాణామధీశ్వరాయ నమః ।
ఓం జగత్సృష్టిస్థితిలయకారణాయ నమః ।
ఓం సమరప్రియాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥ స్రమరప్రియాయ
ఓం మోహకాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం మానసైకపరాయణాయ నమః ।
ఓం సహస్రవదనామ్బుజాయ నమః ।
ఓం ఉదాసీనాయ నమః ।
ఓం మౌనగమ్యాయ నమః ।
ఓం యజనప్రియాయ నమః ।
ఓం అసంస్కృతాయ నమః ।
ఓం వ్యాలప్రియాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః ।
ఓం గుణాతీతాయ నమః ।
ఓం గుహప్రియాయ నమః ।
ఓం కాలాన్తకవపుర్ధరాయ నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయ నమః ।
ఓం జగదధిష్ఠానాయ నమః ।
ఓం కిఙ్కిణీమాలాలఙ్కారాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం దురాచారశమనాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం సర్వదారిద్ర్యక్లేశనాశనాయ నమః ।
ఓం అయోదంష్ట్రిణే నమః । ధోదంష్ట్రిణే
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిస్తుతాయ నమః ।
ఓం పఞ్చప్రాణాధిపతయే నమః ।
ఓం పరశ్వేతరసికాయ నమః ।
ఓం విఘ్నహన్త్రే నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం సత్యసఙ్కల్పాయ నమః ।
ఓం సుఖావహాయ నమః ।
ఓం తత్త్వబోధకాయ నమః ।
ఓం తత్త్వేశాయ నమః ।
ఓం తత్త్వభావాయ నమః ।
ఓం తపోనిలయాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం భేదత్రయరహితాయ నమః ।
ఓం మణిభద్రార్చితాయ నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మాన్తికాయ నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం యజ్ఞఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
ఓం సిద్ధేశాయ నమః ।
ఓం సిద్ధవైభవాయ నమః ।
ఓం రవిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిగమ్యాయ నమః ।
ఓం వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం వరుణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సోమమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం దక్షిణాగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం గార్హపత్యాయ నమః ।
ఓం గాయత్రీవల్లభాయ నమః ।
ఓం వటుకాయ నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ।
ఓం ప్రౌఢనర్తనలమ్పటాయ నమః ।
ఓం సర్వప్రమాణగోచరాయ నమః ।
ఓం మహామాయాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం మహాగ్రాసాయ నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం మహాభుజాయ నమః ।
ఓం మహానన్దాయ నమః ।
ఓం మహాస్కన్దాయ నమః ।
ఓం మహేన్ద్రాయ నమః ।
ఓం భ్రాన్తిజ్ఞాననాశకాయ నమః । భ్రాన్తిజ్ఞాననాశనాయ
ఓం మహాసేనగురవే నమః ।
ఓం అతీన్ద్రియగమ్యాయ నమః ।
ఓం దీర్ఘబాహవే నమః ।
ఓం మనోవాచామగోచరాయ నమః ।
ఓం కామభిన్నాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానలిఙ్గాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానగమ్యాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిభిః స్తుతవైభవాయ నమః ।
ఓం దిశామ్పతయే నమః ।
ఓం నామరూపవివర్జితాయ నమః ।
ఓం సర్వేన్ద్రియగోచరాయ నమః ।
ఓం రథన్తరాయ నమః ।
ఓం సర్వోపనిషదాశ్రయాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం అఖణ్డామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం ధ్యానగమ్యాయ నమః ।
ఓం అన్తర్యామిణే నమః ।
ఓం కూటస్థాయ నమః ।
ఓం కూర్మపీఠస్థాయ నమః ।
ఓం సర్వేన్ద్రియాగోచరాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః ।
ఓం వౌషట్కారాయ నమః ।
ఓం హుం ఫట్కరాయ నమః ।
ఓం మాయాయజ్ఞవిమోచకాయ నమః ।
ఓం కలాపూర్ణాయ నమః ।
ఓం సురాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం సురారికులనాశనాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యాగురవే నమః ।
ఓం ఈశానగురవే నమః ।
ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః ।
ఓం కర్మణే నమః ।
ఓం పుణ్యరూపాయ నమః ।
ఓం కార్యాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం కారణాయ నమః ।
ఓం అధిష్ఠానాయ నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయ నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం నియన్త్రే నమః ।
ఓం నియమాయ నమః ।
ఓం యుగామయాయ నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం లోకగురవే నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం వేదాత్మనే నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచైతన్యాయ నమః ।
ఓం చతుః షష్టికలాగురవే నమః ।
ఓం మన్త్రాత్మనే నమః ।
ఓం మన్త్రమూర్తయే నమః ।
ఓం మన్త్రతన్త్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం మన్త్రిణే నమః ।
ఓం మహాశూలధరాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం జగత్పుషే నమః । ద్వపుషే
ఓం జగత్కర్త్రే నమః ।
ఓం జగన్మూర్తయే నమః ।
ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం శివజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం అహఙ్కారాయ నమః ।
ఓం అసురాన్తఃపురాక్రాన్తకాయ నమః ।
ఓం జయభేరీనినాదితాయ నమః ।
ఓం స్ఫుటాట్టహాససఙ్క్షిప్తమరుత్వాసురమారకాయ నమః ।
ఓం మహాక్రోధాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం మహాసిద్ధయే నమః ।
ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం మహానుభవాయ నమః ।
ఓం మహాధనుషే నమః ।
ఓం మహాబాణాయ నమః ।
ఓం మహాఖడ్గాయ నమః ।
ఓం దుర్గుణద్వేషిణే నమః ।
ఓం కమలాసనపూజితాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ।
ఓం నాగసూత్రవిలసచ్చితామకుటికాయ నమః । నాగసూత్రవిలసచ్చితామకుటితాయ
ఓం రక్తపీతామ్బరధరాయ నమః ।
ఓం రక్తపుష్పశోభితాయ నమః ।
ఓం రక్తచన్దనలేపితాయ నమః ।
ఓం స్వాహాకారాయ నమః ।
ఓం స్వధాకారాయ నమః ।
ఓం ఆహుతయే నమః ।
ఓం హవనప్రియాయ నమః ।
ఓం హవ్యాయ నమః ।
ఓం హోత్రే నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం కలాకాష్ఠాక్షణాత్మకాయ నమః ।
ఓం ముహూర్తాయ నమః ।
ఓం ఘటికారూపాయ నమః ।
ఓం యామాయ నమః ।
ఓం యామాత్మకాయ నమః ।
ఓం పూర్వాహ్నరూపాయ నమః ।
ఓం మధ్యాహ్నరూపాయ నమః ।
ఓం సాయాహ్నరూపాయ నమః ॥ ౨౬౦ ॥

ఓం అపరాహ్ణాయ నమః ।
ఓం అతిథిప్రాణాయ నమః ।
ఓం ప్రజాగరాయ నమః ।
ఓం వేద్యాయ నమః ।
ఓం వేదయిత్రే నమః ।
ఓం వైద్యేశాయ నమః ।
ఓం వేదభృతే నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః ।
ఓం విదుషే నమః ।
ఓం విద్వజ్జనప్రియాయ నమః ।
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం వీరేశాయ నమః ।
ఓం మహాశూరభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం ఏకవీరాయ నమః ।
ఓం శామ్భవాయ నమః ।
ఓం అతిగమ్భీరాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరహృదయాయ నమః ।
ఓం చక్రపాణిపూజితాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకాభిరక్షకాయ నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం అకల్మషాయ నమః ।
ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ।
ఓం కల్మషఘ్నాయ నమః ।
ఓం కామక్రోధవివర్జితాయ నమః ।
ఓం సత్త్వమూర్తయే నమః ।
ఓం రజోమూర్తయే నమః ।
ఓం తమోమూర్తయే నమః ।
ఓం ప్రకాశరూపాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశనియామకాయ నమః ।
ఓం అనలాయ నమః ।
ఓం కనకాచలకార్ముకాయ నమః ।
ఓం విద్రుమాకృతయే నమః ।
ఓం విజయాక్రాన్తాయ నమః ।
ఓం విఘాతినే నమః ।
ఓం అవినీతజనధ్వంసినే నమః ।
ఓం అవినీతజననియన్త్రే నమః ।
ఓం స్వయమ్భువే నమః ।
ఓం ఆప్తాయ నమః ।
ఓం అగ్రాహ్యరూపాయ నమః ।
ఓం సుగ్రాహ్యాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం లోకస్మితాక్షాయ నమః । లోకసితాక్షాయ
ఓం అరిమర్దనాయ నమః ।
ఓం త్రిధామ్నే నమః ।
ఓం త్రిలోకనిలయాయ నమః ।
ఓం శర్మణే నమః ।
ఓం విశ్వరేతసే నమః ।
ఓం ఆదిత్యాయ నమః ।
ఓం సర్వదర్శకాయ నమః । సర్వదర్శనాయ
ఓం సర్వయోగవినిఃసృతాయ నమః ।
ఓం వసవే నమః ।
ఓం వసుమనసే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం వసురేతసే నమః ।
ఓం వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వదర్శనాయ నమః ।
ఓం వృషాకృతయే నమః ।
ఓం మహారుద్రాయ నమః ।
ఓం వృషారూఢాయ నమః ।
ఓం వృషకర్మణే నమః ।
ఓం రుద్రాత్మనే నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం రుద్రసమ్భవాయ నమః ।
ఓం అనేకమూర్తయే నమః ।
ఓం అనేకబాహవే నమః ।
ఓం సర్వవేదాన్తగోచరాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం కృష్ణకేశాయ నమః ।
ఓం భోత్రేయాయ నమః । ??
ఓం వీరసేవితాయ నమః ।
ఓం మోహగీతప్రియాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం వరవీరవిఘ్నాయ నమః ।
ఓం యుద్ధహర్షణాయ నమః ।
ఓం సన్మార్గదర్శకాయ నమః ।
ఓం మార్గదాయకాయ నమః ।
ఓం మార్గపాలకాయ నమః ।
ఓం దైత్యమర్దనాయ నమః ।
ఓం మరుతే నమః ।
ఓం సోమసుతాయ నమః ।
ఓం సోమభృతే నమః ।
ఓం సోమభూషణాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం సోమప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్పహారాయ నమః ।
ఓం సర్పసాయకాయ నమః ।
ఓం అమృత్యవే నమః ।
ఓం చమరారాతిమృత్యవే నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయరూపాయ నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం సురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః ।
ఓం వృషపర్వణే నమః ।
ఓం వృషోదరాయ నమః ।
ఓం త్రిశూలధారకాయ నమః ।
ఓం సిద్ధపూజితాయ నమః ।
ఓం అమృతాంశవే నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం అమృతప్రభవే నమః ।
ఓం ఔషధాయ నమః ।
ఓం లమ్బోష్ఠాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశరూపాయ నమః ।
ఓం భవమోచనాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం భాస్కరానుగ్రహాయ నమః ।
ఓం భానువారప్రియాయ నమః ।
ఓం భయఙ్కరాసనాయ నమః ।
ఓం చతుర్యుగవిధాత్రే నమః ।
ఓం యుగధర్మప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం అధర్మశత్రవే నమః ।
ఓం మిథునాధిపపూజితాయ నమః ।
ఓం యోగరూపాయ నమః ।
ఓం యోగజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యోగపారగాయ నమః ।
ఓం సప్తగురుముఖాయ నమః ।
ఓం మహాపురుషవిక్రమాయ నమః ।
ఓం యుగాన్తకృతే నమః ।
ఓం యుగాద్యాయ నమః ।
ఓం దృశ్యాదృశ్యస్వరూపాయ నమః ।
ఓం సహస్రజితే నమః ।
ఓం సహస్రలోచనాయ నమః ।
ఓం సహస్రలక్షితాయ నమః ।
ఓం సహస్రాయుధమణ్డితాయ నమః ।
ఓం సహస్రద్విజకున్తలాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥ సహస్రద్విజకున్దలాయ
ఓం అనన్తరసంహర్త్రే నమః ।
ఓం సుప్రతిష్ఠాయ నమః ।
ఓం సుఖకరాయ నమః ।
ఓం అక్రోధాయ నమః ।
ఓం క్రోధహన్త్రే నమః ।
ఓం శత్రుక్రోధవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం విశ్వమూర్తయే నమః ।
ఓం విశ్వబాహవే నమః ।
ఓం విశ్వధృతే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశాయ నమః ।
ఓం విశ్వసంస్థాపనాయ నమః ।
ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం విశ్వరూపదర్శనాయ నమః ।
ఓం విశ్వభూతాయ నమః ।
ఓం దివ్యభూమిమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అపాన్నిధయే నమః ।
ఓం అన్నకర్త్రే నమః ।
ఓం అన్నౌషధాయ నమః ।
ఓం వినయోజ్జ్వలాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం అమ్భోజమౌలయే నమః ।
ఓం ఉజ్జృమ్భాయ నమః ।
ఓం ప్రాణజీవాయ నమః ।
ఓం ప్రాణప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం ధైర్యనిలయాయ నమః ।
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం పద్మాసనాయ నమః ।
ఓం పద్మాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం పద్మసంస్థితాయ నమః ।
ఓం ఓఙ్కారాత్మనే నమః ।
ఓం ఓఙ్కార్యాత్మనే నమః ।
ఓం కమలాసనస్థితాయ నమః ।
ఓం కర్మవర్ధనాయ నమః ।
ఓం త్రిశరీరాయ నమః ।
ఓం శరీరత్రయనాయకాయ నమః ।
ఓం శరీరపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం జాగ్రత్ప్రపఞ్చాధిపతయే నమః ।
ఓం సప్తలోకాభిమానవతే నమః ।
ఓం సుషుప్త్యవస్థాభిమానవతే నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం వీరాయుధాయ నమః ।
ఓం వీరఘోషాయ నమః ।
ఓం వీరాయుధకరోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం శరభాయ నమః ।
ఓం భీమవిక్రమాయ నమః ।
ఓం హేతుహేతుమదాశ్రయాయ నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం రక్షోదారణవిక్రమాయ నమః । రక్షోమారణవిక్రమాయ
ఓం గుణశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం నిరుద్యోగాయ నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం మహాప్రాణాయ నమః ।
ఓం మహేశ్వరమనోహరాయ నమః ।
ఓం అమృతహరాయ నమః ।
ఓం అమృతభాషిణే నమః ।
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం క్షోభకర్త్రే నమః ।
ఓం క్షేమిణే నమః ।
ఓం క్షేమవతే నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం క్షేమవర్ధకాయ నమః । క్షేమవర్ధనాయ
ఓం ధర్మాధర్మవిదాం శ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరధీరాయ నమః ।
ఓం సర్వదైత్యభయఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః ।
ఓం సంసారామయభేషజాయ నమః ।
ఓం వీరాసనానన్దకారిణే నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం దక్షపాదప్రలమ్బితాయ నమః ।
ఓం అహఙ్కారిణే నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ఆఢ్యాయ నమః ।
ఓం ఆర్తసంరక్షణాయ నమః ।
ఓం ఉరుపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం విద్యారూపిణే నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః ।
ఓం పినాకధృతే నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం రక్తాలఙ్కారసర్వాఙ్గాయ నమః ।
ఓం రక్తమాలాజటాధరాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాధరాయ నమః ।
ఓం అచలవాసినే నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః ।
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ।
ఓం పురాన్తకాయ నమః ।
ఓం పీతామ్బరవిభూషణాయ నమః ।
ఓం మోక్షదాయినే నమః ।
ఓం దైత్యాధీశాయ నమః ।
ఓం జగత్పతయే నమః ।
ఓం కృష్ణతనవే నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం సర్వదేవైరలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞనాథాయ నమః ।
ఓం క్రతుధ్వంసినే నమః ।
ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ।
ఓం యజ్ఞాన్తకాయ నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం భక్తానుగ్రహమూర్తయే నమః ।
ఓం భక్తసేవ్యాయ నమః ।
ఓం నాగరాజైరలఙ్కృతాయ నమః ।
ఓం శాన్తరూపిణే నమః ।
ఓం మహారూపిణే నమః ।
ఓం సర్వలోకవిభూషణాయ నమః ।
ఓం మునిసేవ్యాయ నమః ।
ఓం సురోత్తమాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం అగ్నిచన్ద్రార్కలోచనాయ నమః ।
ఓం జగత్సృష్టయే నమః ।
ఓం జగద్భోక్త్రే నమః ।
ఓం జగద్గోప్త్రే నమః ।
ఓం జగద్ధవంసినే నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసఙ్ఘసమర్చితాయ నమః ।
ఓం వ్యోమమూర్తయే నమః ।
ఓం భక్తానామిష్టకామ్యార్థఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మమూర్తయే నమః ।
ఓం అనామయాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం వేదవేదాన్తతత్త్వార్థాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలానిధయే నమః ।
ఓం భవరోగభయధ్వంసినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం రాజయక్ష్మాదిరోగాణాం వినిహన్త్రే నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం పూర్వజాయ నమః ।
ఓం ధర్మిష్ఠాయ నమః ।
ఓం గాయత్రీప్రియాయ నమః ।
ఓం అన్త్యకాలాధిపాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికలానిధయే నమః ।
ఓం భవరోగభయధ్వంసినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం నిర్మమాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం మునిప్రియాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం కాలపాశనిఘాతాయ నమః ।
ఓం ప్రాణసంరక్షణాయ నమః ।
ఓం ఫాలనేత్రాయ నమః ।
ఓం నన్దికేశ్వరప్రియాయ నమః ।
ఓం శిఖాజ్వాలావిహితాయ నమః ।
ఓం సర్పకుణ్డలధారిణే నమః ।
ఓం కరుణారససిన్ధవే నమః ।
ఓం అన్తకరక్షకాయ నమః ।
ఓం అఖిలాగమవేద్యాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపప్రియాయ నమః ।
ఓం వదనీయాయ నమః ।
ఓం ఈశాయ నమః ।
ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ।
ఓం సుశూలాయ నమః ।
ఓం సువర్చసే నమః ।
ఓం వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం వసున్ధరాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రరూపాయ నమః ।
ఓం హృషీకేశాయ నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం నిర్జరాయ నమః ।
ఓం రుగ్ఘన్త్రే నమః ।
ఓం ఉజ్జ్వలతేజసే నమః ।
ఓం ఆశరణ్యాయ నమః ।
ఓం జన్మమృత్యుజరావ్యాధివివర్జితాయ నమః ।
ఓం అన్తర్బహిః ప్రకాశాయ నమః ।
ఓం ఆత్మరూపిణే నమః ।
ఓం ఆదిమధ్యాన్తరహితాయ నమః ।
ఓం సదారాధ్యాయ నమః ।
ఓం సాధుపూజితాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం శిష్టపాలకాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిప్రియాయ నమః ।
ఓం అష్టభుజాయ నమః ।
ఓం జయఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ నమః ।
ఓం భువనపాలకాయ నమః ।
ఓం సకలార్తిహరాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం మహాశూరాయ నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం మహారౌద్రాయ నమః ।
ఓం మహాభద్రాయ నమః ।
ఓం మహాక్రూరాయ నమః ।
ఓం తాపపాపవిర్జితాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రవిలయాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రప్రియాయ నమః ।
ఓం వీతరాగాయ నమః ।
ఓం వీతభయాయ నమః ।
ఓం విజ్వరాయ నమః ।
ఓం విశ్వకారణాయ నమః ।
ఓం నానాభయనికృన్తనాయ నమః ।
ఓం కమనీయాయ నమః ।
ఓం దయాసారాయ నమః ।
ఓం భయఘ్నాయ నమః ।
ఓం భవ్యఫలదాయ నమః ।
ఓం సద్గుణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం సర్వకష్టనివారణాయ నమః ।
ఓం దుఃఖభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః ।
ఓం దుష్టగర్వవిమోచనాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః ।
ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః ।
ఓం సకలవశ్యాయ నమః ।
ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ।
ఓం దృఢఫలాయ నమః ।
ఓం శ్రుతిజాలప్రబోధాయ నమః ।
ఓం సత్యవత్సలాయ నమః ।
ఓం శ్రేయసామ్పతయే నమః ।
ఓం వేదతత్త్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం త్రివర్గఫలదాయ నమః ।
ఓం బన్ధవిమోచకాయ నమః ।
ఓం సర్వరోగప్రశమనాయ నమః ।
ఓం శిఖివర్ణాయ నమః ।
ఓం అధ్వరాసక్తాయ నమః ।
ఓం వీరశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం చిత్తశుద్ధికరాయ నమః ।
ఓం సురారాధ్యాయ నమః ।
ఓం ధన్యాయ నమః ।
ఓం అధిపరాయ నమః ।
ఓం ధిషణాయ నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం దేవపూజితాయ నమః ।
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం భువనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం చారుశీలాయ నమః ।
ఓం చారురూపాయ నమః ।
ఓం నిధయే నమః ।
ఓం సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ।
ఓం మానదాయకాయ నమః ।
ఓం మాయాతీతాయ నమః ।
ఓం మహాశయాయ నమః ।
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం కమ్బుగ్రీవాయ నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం కరుణారససమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం చిన్తితార్థప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం మహాట్టహాసాయ నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం మహామతయే నమః ।
ఓం భవపాశవిమోచకాయ నమః ।
ఓం సన్తానఫలదాయకాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరపదదాయ నమః ।
ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః ।
ఓం ఘనానన్దాయ నమః ।
ఓం ఘనరూపాయ నమః ।
ఓం ఘనసారవిలోచనాయ నమః ।
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః ।
ఓం నీలవర్ణాయ నమః ।
ఓం విధిరూపాయ నమః ।
ఓం వజ్రదేహాయ నమః ।
ఓం కూర్మాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అవిద్యామూలనాశనాయ నమః ।
ఓం కష్టౌఘనాశనాయ నమః ।
ఓం శ్రోత్రగమ్యాయ నమః ।
ఓం పశూనాం పతయే నమః ।
ఓం కాఠిన్యమానసాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం దివ్యదేహాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం దైత్యనాశకరాయ నమః ।
ఓం క్రూరభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం భవభీతిహరాయ నమః ।
ఓం నీలజీమూతసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః ।
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః ।
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రకాయ నమః ।
ఓం కఠినాఙ్గాయ నమః ।
ఓం కృష్ణనాగకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం తమోరూపాయ నమః ।
ఓం శ్యామాత్మనే నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయ నమః ।
ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ।
ఓం పాపకణ్టకాయ నమః ।
ఓం క్రోధనిధయే నమః ।
ఓం ఖేటబాణధరాయ నమః ।
ఓం ఘణ్టాధారిణే నమః ।
ఓం వేతాలధారిణే నమః ।
ఓం కపాలహస్తాయ నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం డమరుకహస్తాయ నమః ।
ఓం నాగభూషచతుర్దశాయ నమః ।
ఓం వృశ్చికాభరణాయ నమః ।
ఓం అన్తర్వేదినే నమః ।
ఓం బృహదీశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఉత్పాతరూపధరాయ నమః ।
ఓం కాలాగ్నినిభాయ నమః ।
ఓం సర్వశత్రునాశనాయ నమః ।
ఓం చైతన్యాయ నమః ।
ఓం వీరరుద్రాయ నమః ।
ఓం మహాకోటిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం నాగయజ్ఞోపవీతాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధికరాయ నమః ।
ఓం భూలోకాయ నమః ।
ఓం యౌవనాయ నమః ।
ఓం భూమరూపాయ నమః ।
ఓం యోగపట్టధరాయ నమః ।
ఓం బద్ధపద్మాసనాయ నమః ।
ఓం కరాలభూతనిలయాయ నమః ।
ఓం భూతమాలాధారిణే నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం భేతాలసుప్రీతాయ నమః ।
ఓం ఆవృతప్రమథాయ నమః ।
ఓం భూతాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారభూతాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాత్మనే నమః ।
ఓం జగన్నాథార్చితాయ నమః ।
ఓం కనకాభరణభూషితాయ నమః ।
ఓం కహ్లారమాలినే నమః ।
ఓం కుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం మన్దారకుసుమార్చితాయ నమః ।
ఓం చామ్పేయకుసుమాయ నమః ।
ఓం రక్తసింహాసనాయ నమః ।
ఓం రాజరాజార్చితాయ నమః ।
ఓం రమ్యాయ నమః ।
ఓం రక్షణచతురాయ నమః ।
ఓం నటననాయకాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పనటనాయ నమః ।
ఓం శమ్భవే నమః ।
ఓం వీరఖడ్గవిలయనాయ నమః ।
ఓం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం కృష్ణగన్ధానులేపనాయ నమః ।
ఓం దేవతీర్థప్రియాయ నమః ।
ఓం దివ్యామ్బుజాయ నమః ।
ఓం దివ్యగన్ధానులేపనాయ నమః ।
ఓం దేవసిద్ధగన్ధర్వసేవితాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వనిషేవితాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తవిమలాయ నమః ।
ఓం అష్టవిద్యాపారగాయ నమః ।
ఓం గురుశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం సత్యజ్ఞానమయాయ నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం నిరహఙ్కృతయే నమః ।
ఓం సుశాన్తాయ నమః ।
ఓం సంహారవటవే నమః ।
ఓం కలఙ్కరహితాయ నమః ।
ఓం ఇష్టకామ్యఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం త్రిణేత్రాయ నమః ।
ఓం కమ్బుకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం సదానన్దాయ నమః ।
ఓం సదా ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం త్రిజగద్గురవే నమః ।
ఓం తృప్తాయ నమః ।
ఓం విపులాంసాయ నమః ।
ఓం విశారదాయ నమః ।
ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః ।
ఓం విభావసవే నమః ।
ఓం సదాపూజ్యాయ నమః ।
ఓం సదాస్తోతవ్యాయ నమః ।
ఓం ఈశరూపాయ నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం మరుత్వాసురనాశకాయ నమః ।
ఓం కాలాన్తకాయ నమః ।
ఓం కామరహితాయ నమః ।
ఓం త్రిపురహారిణే నమః ।
ఓం మఖధ్వంసినే నమః ।
ఓం మహాయోగినే నమః ।
ఓం మత్తగర్వవినాశనాయ నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం జ్ఞానదాయ నమః ।
ఓం మోక్షదాయినే నమః ।
ఓం దుష్టదూరాయ నమః ।
ఓం దివాకరాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం ప్రభామణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం మీమాంసాదాయకాయ నమః ।
ఓం మఙ్గలాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహాతనవే నమః ।
ఓం మహాసూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం సత్యమూర్తిస్వరూపిణే నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం అనాదినిధనాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం తక్షకాయ నమః ।
ఓం కార్కోటకాయ నమః ।
ఓం మహాపద్మాయ నమః ।
ఓం పద్మరాగాయ నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః ॥ ౭౬౦ ॥

ఓం శఙ్ఖపాలాయ నమః ।
ఓం గులికాయ నమః ।
ఓం సర్పనాయకాయ నమః ।
ఓం బహుపుష్పార్చితాయ నమః ।
ఓం దక్షాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం పుణ్యమూర్తయే నమః ।
ఓం ధనప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం శుద్ధదేహాయ నమః ।
ఓం శోకహారిణే నమః ।
ఓం లాభదాయినే నమః ।
ఓం రమ్యపూజితాయ నమః ।
ఓం ఫణామణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం అగ్నినేత్రాయ నమః ।
ఓం అచఞ్చలాయ నమః ।
ఓం అపస్మారనాశకాయ నమః ।
ఓం భూతనాథాయ నమః ।
ఓం భూతాత్మనే నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రదాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం సిద్ధదేవాయ నమః ।
ఓం త్రిసన్ధినిలయాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః ।
ఓం కలాత్మనే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం కాష్ఠాయై నమః ।
ఓం బహునేత్రాయ నమః ।
ఓం రక్తపాలాయ నమః ।
ఓం ఖర్వాయ నమః ।
ఓం స్మరాన్తకాయ నమః ।
ఓం విరాగిణే నమః ।
ఓం పావనాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం ప్రతిభానవే నమః ।
ఓం ధనపతయే నమః ।
ఓం ధనదాయ నమః ।
ఓం యోగదాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం టఙ్కాయ నమః ।
ఓం త్రిశిఖాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం శాన్తజనప్రియాయ నమః ।
ఓం ధూర్ధరాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పరిపాలకాయ నమః ।
ఓం వటుకాయ నమః ।
ఓం హరిణాయ నమః ।
ఓం బాన్ధవాయ నమః ।
ఓం అష్టాధారాయ నమః ।
ఓం షడాధారాయ నమః ।
ఓం అనీశ్వరాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానచక్షుషే నమః ।
ఓం తపోమయాయ నమః ।
ఓం జిఘ్రాణాయ నమః ।
ఓం భూతరాజాయ నమః ।
ఓం భూతసంహన్త్రే నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం దైత్యహారిణే నమః ।
ఓం సర్వశక్త్యధిపాయ నమః ।
ఓం శుద్ధాత్మనే నమః ।
ఓం పరమన్త్రపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం వశ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వోపద్రవనాశనాయ నమః ।
ఓం వైద్యనాథాయ నమః ।
ఓం సర్వదుఃఖనివారణాయ నమః ।
ఓం భూతఘ్నే నమః ।
ఓం భస్మాఙ్గాయ నమః ।
ఓం అనాదిభూతాయ నమః ।
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం శక్తిహస్తాయ నమః ।
ఓం పాపౌఘనాశకాయ నమః ।
ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఖేచరాయ నమః ।
ఓం అసితాఙ్గభైరవాయ నమః ।
ఓం రుద్ర భైరవాయ నమః ।
ఓం చణ్డభైరవాయ నమః ।
ఓం క్రోధభైరవాయ నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం ఉన్మత్తభైరవాయ నమః ।
ఓం కపాలిభైరవాయ నమః ।
ఓం భీషణభైరవాయ నమః ।
ఓం సంహారభైరవాయ నమః ।
ఓం స్వర్ణాకర్షణభైరవాయ నమః ।
ఓం వశ్యాకర్షణభైరవాయ నమః ।
ఓం బడవానలభైరవాయ నమః ।
ఓం శోషణభైరవాయ నమః ।
ఓం శుద్ధబుద్ధాయ నమః ।
ఓం అనన్తమూర్తయే నమః ।
ఓం తేజఃస్వరూపాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం కాన్తాయ నమః ।
ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం ఆత్మారామాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపిణే నమః ।
ఓం సర్వరూపాయ నమః ।
ఓం కాలహన్త్రే నమః ।
ఓం మనస్వినే నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం విశ్వమాత్రే నమః ।
ఓం జగద్ధాత్రే నమః ।
ఓం జటిలాయ నమః ।
ఓం విరాగాయ నమః ।
ఓం పవిత్రాయ నమః ।
ఓం పాపత్రయనాశనాయ నమః ।
ఓం నాదరూపాయ నమః ।
ఓం ఆరాధ్యాయ నమః ।
ఓం సారాయ నమః ।
ఓం అనన్తమాయినే నమః ।
ఓం ధర్మిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం పరమప్రేమమన్త్రాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం వీరాయ నమః ।
ఓం ముక్తినాథాయ నమః ।
ఓం జలన్ధరపుత్రఘ్నాయ నమః ।
ఓం అధర్మశత్రురూపాయ నమః ।
ఓం దున్దుభిమర్దనాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం అజాతశత్రవే నమః ।
ఓం బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం కాలకూటవిషాదినే నమః ।
ఓం జితశత్రవే నమః ।
ఓం గుహ్యాయ నమః ।
ఓం జగత్సంహారకాయ నమః ।
ఓం ఏకాదశస్వరూపాయ నమః ।
ఓం వహ్నిమూర్తయే నమః ।
ఓం తీర్థనాథాయ నమః ।
ఓం అఘోరభద్రాయ నమః ।
ఓం అతిక్రూరాయ నమః ।
ఓం రుద్రకోపసముద్భూతాయ నమః ।
ఓం సర్పరాజనివీతాయ నమః ।
ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం భ్రమితాభరణాయ నమః ।
ఓం త్రిశూలాయుధధారిణే నమః ।
ఓం శత్రుప్రతాపనిధనాయ నమః ।
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం శశిశేఖరాయ నమః ।
ఓం హరికేశవపుర్ధరాయ నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం జటామకుటధారిణే నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞవినాశకాయ నమః ।
ఓం ఊర్జస్వలాయ నమః ।
ఓం నీలశిఖణ్డినే నమః ।
ఓం నటనప్రియాయ నమః ।
ఓం నీలజ్వాలోజ్జలనాయ నమః ।
ఓం ధన్వినేత్రాయ నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః ।
ఓం ముఖఘ్నాయ నమః । మఖఘ్నాయ
ఓం అరిదర్పఘ్నాయ నమః ।
ఓం ఆత్మయోనయే నమః ।
ఓం కాలభక్షకాయ నమః ।
ఓం గమ్భీరాయ నమః ।
ఓం కలఙ్కరహితాయ నమః ।
ఓం జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।
ఓం శరభరూపాయ నమః ।
ఓం కాలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం భూతరూపధృతే నమః ।
ఓం పరోక్షవరదాయ నమః ।
ఓం కలిసంహారకృతే నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం ఆదిభీమాయ నమః ।
ఓం గణపాలకాయ నమః ।
ఓం భోగ్యాయ నమః ।
ఓం భోగదాత్రే నమః ।
ఓం ధూర్జటాయ నమః ।
ఓం ఖేటధారిణే నమః ।
ఓం విజయాత్మనే నమః ।
ఓం జయప్రదాయ నమః ।
ఓం భీమరూపాయ నమః ।
ఓం నీలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం గహనాయ నమః ।
ఓం దామభూషణాయ నమః ।
ఓం టఙ్కహస్తాయ నమః ।
ఓం శరచాపధరాయ నమః ।
ఓం ప్రాణదాయ నమః ।
ఓం మృగాసనాయ నమః ।
ఓం మహావశ్యాయ నమః ।
ఓం మహాసత్యరూపిణే నమః ॥ ౯౪౦ ॥

ఓం మహాక్షామాన్తకాయ నమః ।
ఓం విశాలమూర్తయే నమః ।
ఓం మోహకాయ నమః ।
ఓం జాడ్యకారిణే నమః । జృమ్భకారిణే
ఓం దివివాసినే నమః ।
ఓం రుద్రరూపాయ నమః ।
ఓం సరసాయ నమః ।
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః ।
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం వక్రదన్తాయ నమః ।
ఓం సుదాన్తాయ నమః ।
ఓం జటాధరాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం దారిద్ర్యనాశనాయ నమః ।
ఓం అసురకులనాశనాయ నమః ।
ఓం మారఘ్నాయ నమః ।
ఓం కైలాసవాసినే నమః ।
ఓం క్షేమక్షేత్రాయ నమః ।
ఓం బిన్దూత్తమాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం ఆదికపాలాయ నమః ।
ఓం బృహల్లోచనాయ నమః ।
ఓం భస్మధృతే నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం విషహరాయ నమః ।
ఓం ఈశానవక్త్రాయ నమః ।
ఓం కారణమూర్తయే నమః ।
ఓం మహాభూతాయ నమః ।
ఓం మహాడమ్భాయ నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః ।
ఓం త్రేతాసారాయ నమః ।
ఓం హుఙ్కారకాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం కిఙ్కిణీధృతే నమః ।
ఓం ఘాతుకాయ నమః ।
ఓం వీణాపఞ్చమనిఃస్వనినే నమః ।
ఓం శ్యామనిభాయ నమః ।
ఓం అట్టహాసాయ నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం రక్తవర్ణాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
ఓం అఙ్గధృతే నమః ।
ఓం ఆధారాయ నమః ।
ఓం శత్రుమథనాయ నమః ।
ఓం వామపాదపురఃస్థితాయ నమః ।
ఓం పూర్వఫల్గునీనక్షత్రవాసినే నమః ।
ఓం అసురయుద్ధకోలాహలాయ నమః ।
ఓం సూర్యమణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం చారుహాసాయ నమః ।
ఓం తేజఃస్వరూపాయ నమః ।
ఓం తేజోమూర్తయే నమః ।
ఓం భస్మరూపత్రిపుణ్డ్రాయ నమః ।
ఓం భయావహాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సహస్రనయనార్చితాయ నమః ।
ఓం కున్దమూలేశ్వరాయ నమః ।
ఓం అఘోరమూర్తయే నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఇతి శివం ।

Also Read 1000 Names of Aghora Murti 2:

1000 Names of Aghoramurti | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

There is a mistaken impression that Lord Aghoramurthy and Virabhadra are one and the same.

About Tiruvenkadu, the temple of three murtis.

There are three shivaroopams in tiruvenkadu (shwetaranyam in Sanskrit – literally, a white forest), sirkazhi, nagapattinam district, Tamil Nadu. These are: shwetaranyeshwara, nataraja and aghoramurthy. tiruvenkadu is one of the six places considered to be equal to kashi. The other five are: rameshwaram, shrivanciyam, gaya, triveni sangamam and tilatarpanapuri. The holy water tanks of this temple are three: Agni, Surya and Chandra while the sthalavrukshams are Bilva, Al (Ficus benghalensis) and kon^rai (casia fistulla). This shrine is one among the 51 ‘shakthi pitthas’.

All the three forms of the Lord enjoy equal importance. The consort of shwetaranyeshwara is brahmavidyambal; the Lord was worshipped by budha, soorya, chandra, indra and airavata. The place is dedicated to budha and constitutes one of the Navagraha sthalams in Tamil Nadu. Legend has it that the child-poet and saivite saint Shri Tirugnansambandar found that he could not step into this place as it was fully entrenched by shivalingams – there was not even an iota of space to step in as the entire surface was populated with lingas; he hence cried ‘maa’ that ambal came down, placed him on her right side and carried him in. By this deed, She became ‘pillai idduki amman‘ (the Mother who bestows progeny on the childless); Lord Vinayaka located closer to the pond from where sambandar screamed, became sambanda vinayakar. Worshipping the rudra padam here and feeding 21 persons would help one to overcome pitru dosha (as per the proclaimed statement of sambandar).

Lord Nataraja exposed here His nine-fold dance in the form of ‘Omen’ or ‘presage’. Lord nataraja acquires special importance for the reason that this temple is known as Adi chidambaram. Similar to chidambaram, Lord Vishnu is found closer to the sannidhi of nataraja. The temple has a separate historical literature called, ‘chidambara rahasyam’.

One among the ashtashta (64) forms of Shiva, Lord Aghoramurthy can be found in this place alone and nowhere else. On the northern side of the sanctum sanctorum, the deity and the utsava murthy are located separately. An asura by name ‘Maruttuvasuran’worshipped Lord Brahma who got pleased and gave him many powers. With these he started tormenting the devas. At their request Lord Shiva sent nandikeshwara who drove him out and provided the required solace to the devas. However, the defeated Maruttuvasuran meditated upon Lord Shiva and obtained His trishul. nandikeshwara could not fight against the trishul that he finally got injured everywhere. On nandi’s prayers, Lord Shiva unleashed Aghoramurthy from one of his five faces to challenge Maruttuvsuran. The latter, at the very sight of aghoramurthy, surrendered to Him and craved pardon. One could find Maruttuvasuran under the feet of Aghoramurthy and the injured nandi as well in the temple.

Aghoramurty versus Virabhadra:

Contrary to popular belief, there is a big difference between virabhadra and aghoramurthy. In terms of the book ‘shivaprakrama’virabhadra is a 44th (out of 64) form of Lord Shiva. Known as ‘daksha yagna hata murthy‘, virabhadra manifested himself from eyes of Lord Shiva to destroy daksha’s yagna. virabhadra also destroyed the yagna of satadantu (check spelling) [a devotee of Lord Shiva who became arrogant later that he started humiliating the Lord) and killed him using the aghorastra. Notice that virabhadra used aghorastra here but was not known as Aghoramurthy. Hence again, this ‘Aghoravirabhadra‘ is different from ‘Aghoramurthy‘.

The 43rd form of Lord Shiva is Aghoramurthy who manifested himself from one of the faces of Lord Shiva called aghoramukham. The purpose of this form of the Lord should be understood only from the sthalapurana of tiruvenkadu as above. It stated that even a lakh of eyes would not suffice to enjoy the beauty of the Lord. Dark colored, with a stunningly impressive and handsome standing posture, He keeps the left leg in the front; depresses the right toe and the next finger, ready to walk; has eight hands and seven weapons including the drum and the trishul; wears red cloth; the third eye releases a jwala of fire; displays his teeth in a frightening manner; wears a garland of 14 snakes around his neck. The Lord appeared in this form on a Sunday in the month of magham, krushnapaksham, [prathama titi] with the star Pooram. To this date, every year during this time, the leela of the Lord extinguishing the ego of Maruttuvasuran is celebrated as a festival; on the night of every Sunday, aghora-puja is performed; the same puja is done with pomp and glory during the kartika month.

The uttarakarana-Agama states that the aforesaid ashtabuja aghoramurthy as the Lord who purifies this world; grants you victory in all wars; removes brahmahati and other doshas including maapadaka dosham; obliterates the sin committed by a disciple against his guru; and forgives the sin of stealing Shiva’s belongings. He gives you resounding prosperity and mukti. He has three eyes; 8 shoulders, fearsome and fearful; has sharp teeth; shrunk forehead and eyebrows; black colored body as good as the black clouds; has long and beautiful eyes; smears on his forehead the half-moon as vibhuti; carries weapons like trishul, vedhal, short sword, drum, kapalam, long sword, and shield.

The same Agama states that virabhadra as the Lord who decimates your wrongs and crimes; removes all difficulties; Lord who occupies an exalted status; destroyed the yagna of daksha; has four shoulders; three eyes; illuminating hairlock; beautiful teeth; wears a garland that makes a melodious sound; wears a garland of frightening kapalamala; wears padhuka that has blemish-less and tinkling ankle-rings; nilakanth; wears a dress called kancukam; carries weapons like sword, shield, bow and arrow, kapalam etc. Has a beautiful red complexion; eyes that cause fear. Praying like this, do this prathishta of virabhadra.

Add Comment

Click here to post a comment