Shiva Stotram

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram Lyrics in English

tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram tattvAryAstavaH Lyrics in English:

shivakAmasundarIsha.n shivagaN^gAtIrakalpitanivesham .
shivamAshraye dyukesha.n shivamichchhanmA vapuShyabhinivesham || 1 ||

gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI .
bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho.akhilAmayanivartI || 2 ||

vaiyAghrapAdabhAgya.n vaiyAghra.n charma ka.nchana vasAnam .
vaiyAkaraNaphaNIDya.n vaiyAsikyA girA stuta.n praNumaH || 3 ||

hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH .
ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati || 4 ||

shailUSharAjamAdya.n mAlUraprasavamAlikAbharaNam .
pIlUpamo.andhujIryachchhAlUrAbhaH katha.n vijAnIyAm || 5 ||

kanakasabhaikaniketa.n kaThinapurANoktisArasa.nketam .
nArAdhayanti ke ta.n nArAyaNyA yuta.n svatoketam || 6 ||

tillavane kShullavane pallavasa.nbhinnaphullapuShpaghane .
chillaharImullalayan vallabhayA bhillatallajo naTati || 7 ||

vairAjahR^itsaroje vairAjAdyaiH sa sAmabhiH stavyaH .
vairAgyAdiguNADhyaiH vairAdyutsR^ijya dR^ishyate nR^ityan || 8 ||

DhakkAninadaiH sUtrANyaN^gadanAdairaho mahadbhAShyam .
vyAkaraNasya vivR^iNvan nR^ityati bhR^ityAn kR^itArthayan martyAn || 9 ||

naTanAyaka naTanAya ka iha sukR^itI no tava spR^ihayet .
man~julatAma~njulatAmahite vastu.n cha tillavane || 10 ||

atiduritottArakR^ite chiradhR^itaharShaH sabhApatiH sadyaH .
agaNeyAghaghana.n mAmAsAdyAnandameduro naTati || 11 ||

matpAdalagnajanatAmuddhartAsmIti chitsabhAnAthaH .
tANDavamiShoddhR^itaikasavAN^ghriH sarvAn vibodhayati || 12 ||

ApannalokapAlini kapAlini strIkR^itAN^gapAlini me .
shamitavidhishrIsharaNe sharaNA dhIrastu chitsabhAsharaNe || 13 ||

bhikShurmaheshvaro.api shrutyA proktaH shivo.apyugraH .
api bhavahArI cha bhavo naTo.api chitra.n sabhAnAthaH || 14 ||

nR^ityannaTeshamaulitvaN^gadgaN^gAtaraN^gashIkariNaH .
bhUShAhipItashiShTAH punantu mA.n tillavanavAtAH || 15 ||

kanakasabhAsamrAjo naTanArambhe jhala.njhala.njhaliti .
ma~njIrama~njuninadA dhvaniyuH shrotre kadA nu mama || 16 ||

parvatarAjatanUjAkuchataTasa.nkrAntakuN^kumonmishrAH .
naTanArbhaTIvidhUtA bhUtikaNAste spR^isheyurapi me.aN^gam || 17 ||

naTanochchalatkapAlAmarditachandrakSharatsudhAmilitAH .
AdinaTamaulitaTinIpR^iShato gotre.atra me skhaleyuH kim || 18 ||

pashyAni sabhAdhIsha.n kadA nu ta.n mUrdhani sabhAdhIsham .
yaH kShayarasika.n kAla.n jitavAn dhatte cha shirasi kaN^kAlam || 19 ||

tanujAyAtanujAyAsaktAnA.n durlabha.n sabhAnAtham .
nagatanayA nagatanayA vashayati dattvA sharIrArdham || 20 ||

AnandatANDava.n yastavesha pashyenna chApi nR^igaNe yaH .
sa cha sa cha na chandramaule vidvadbhirjanmavatsu vigaNeyaH || 21 ||

kAmaparavasha.n kR^itvA kAmaparavasha.n tvakR^itvA mAm .
kanakasabhA.n gamayasi re kanakasabhA.n hA na yApayasi || 22 ||

naTana.n vihAya sha.nbhorghaTana.n pInastanIbhirAshAsse .
aTana.n bhave durante viTa nandasi na svabhUmasukham || 23 ||

kalitabhavalaN^ghanAnA.n ki.n karaiva chitsukhaghanAnAm .
sumudA.n sApaghanAnA.n shivakAmeshyAH kR^ipAmR^itaghanAnAm || 24 ||

ninilIye mAyAyA.n na viliye vA shuchA para.n lIye .
AnandasImani lasattillavanIdhAmani svabhUmani tu || 25 ||

adhihemasabha.n prasabha.n bisabhaN^gavadAnyadhanyarucham .
shrutagalagarala.n sarala.n nirata.n bhaktAvane bhaje devam || 26 ||

sabhayA chitsabhayAsInmAyA mAyAprabodhashItarucheH .
suhitA dhIH suhitA me somA somArdhadhAriNI mUrtiH || 27 ||

patyA hemasabhAyAH satyAnandaikachidvapuShA .
katyArtA na trAtA nR^ityAyattena mAdR^ishA martyAH || 28 ||

bhajatA.n mumukShayA tvA.n naTesha labhayAstrayaH pumarthAshcha .
phalalipsayAmrabhAjA.n chhAyAsaurabhyamAdhavya iva || 29 ||

ka~nchukapa~nchakanaddha.n naTayasi mA.n ki.n naTesha nATayasi .
naTasi nirAvR^itisukhito jahi mAyA.n tvAdR^isho.ahamapi tat syAm || 30 ||

AstA.n naTesha tadyannaTati bhavAnambare nirAlambe .
tvannaTane.api hi naTana.n vedapurAnAgamAH samAdadhati || 31 ||

vedhasi sarvAdhIshe.amedhasi vA mAdR^ishe sarUpakR^itA .
rodhasi shivagaN^gAyA bodhasirA kAchidullasati || 32 ||

haTTAyita.n vimukteH kuTTAka.n ta.n bhajAmi mAyAyAH .
bhaTTAraka.n sabhAyAH kiTTAtmanyaN^gake tyajanmamatAm || 33 ||

shrImachchidambareshAdanyatrAnandatANDavAsaktAt .
brAhma.n lakShaNamAste kutrachidAnandarUpatA deve || 34 ||

kShullakakAmakR^ite.api tvatsevA syAdvimuktimapi dAtrI .
pItAmR^ito.apyudanyAshAntyai syAchchitsabhAdhipAmartyaH || 35 ||

satya.n satya.n gatyantaramutsR^ijya te padApAtyam .
atyantArta.n bhR^itya.n na tyaja nitya.n naTesha mA.n pAhi || 36 ||

ShaTtri.nshatA tattvamayIbhirAbhiH sopAnabhUtAbhirumAsahAyam .
AryAbhirAdya.n paratattvabhUta.n chidambarAnandanaTa.n bhajadhvam || 37 ||

|| iti shrItattvAryAstavaH saMpUrNaH ||