Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja Lyrics in English

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram in English:

॥ tattvaaryaastavah’ ॥

shivakAmasundarIsha।n shivagaN^gAtIrakalpitanivesham ।
shivamAshraye dyukesha।n shivamichchhanmA vapuShyabhinivesham ॥ 1 ॥

gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI ।
bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho।akhilAmayanivartI ॥ 2 ॥

vaiyAghrapAdabhAgya।n vaiyAghra।n charma ka।nchana vasAnam ।
vaiyAkaraNaphaNIDya।n vaiyAsikyA girA stuta।n praNumaH ॥ 3 ॥

hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH ।
ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati ॥ 4 ॥

shailUSharAjamAdya।n mAlUraprasavamAlikAbharaNam ।
pIlUpamo।andhujIryachchhAlUrAbhaH katha।n vijAnIyAm ॥ 5 ॥

kanakasabhaikaniketa।n kaThinapurANoktisArasa।nketam ।
nArAdhayanti ke ta।n nArAyaNyA yuta।n svatoketam ॥ 6 ॥

tillavane kShullavane pallavasa।nbhinnaphullapuShpaghane ।
chillaharImullalayan vallabhayA bhillatallajo naTati ॥ 7 ॥

vairAjahR^itsaroje vairAjAdyaiH sa sAmabhiH stavyaH ।
vairAgyAdiguNADhyaiH vairAdyutsR^ijya dR^ishyate nR^ityan ॥ 8 ॥

DhakkAninadaiH sUtrANyaN^gadanAdairaho mahadbhAShyam ।
vyAkaraNasya vivR^iNvan nR^ityati bhR^ityAn kR^itArthayan martyAn ॥ 9 ॥

naTanAyaka naTanAya ka iha sukR^itI no tava spR^ihayet ।
man~julatAma~njulatAmahite vastu।n cha tillavane ॥ 10 ॥

atiduritottArakR^ite chiradhR^itaharShaH sabhApatiH sadyaH ।
agaNeyAghaghana।n mAmAsAdyAnandameduro naTati ॥ 11 ॥

matpAdalagnajanatAmuddhartAsmIti chitsabhAnAthaH ।
tANDavamiShoddhR^itaikasavAN^ghriH sarvAn vibodhayati ॥ 12 ॥

ApannalokapAlini kapAlini strIkR^itAN^gapAlini me ।
shamitavidhishrIsharaNe sharaNA dhIrastu chitsabhAsharaNe ॥ 13 ॥

bhikShurmaheshvaro।api shrutyA proktaH shivo।apyugraH ।
api bhavahArI cha bhavo naTo।api chitra।n sabhAnAthaH ॥ 14 ॥

nR^ityannaTeshamaulitvaN^gadgaN^gAtaraN^gashIkariNaH ।
bhUShAhipItashiShTAH punantu mA।n tillavanavAtAH ॥ 15 ॥

kanakasabhAsamrAjo naTanArambhe jhala।njhala।njhaliti ।
ma~njIrama~njuninadA dhvaniyuH shrotre kadA nu mama ॥ 16 ॥

parvatarAjatanUjAkuchataTasa।nkrAntakuN^kumonmishrAH ।
naTanArbhaTIvidhUtA bhUtikaNAste spR^isheyurapi me।aN^gam ॥ 17 ॥

naTanochchalatkapAlAmarditachandrakSharatsudhAmilitAH ।
AdinaTamaulitaTinIpR^iShato gotre।atra me skhaleyuH kim ॥ 18 ॥

pashyAni sabhAdhIsha।n kadA nu ta।n mUrdhani sabhAdhIsham ।
yaH kShayarasika।n kAla।n jitavAn dhatte cha shirasi kaN^kAlam ॥ 19 ॥

tanujAyAtanujAyAsaktAnA।n durlabha।n sabhAnAtham ।
nagatanayA nagatanayA vashayati dattvA sharIrArdham ॥ 20 ॥

AnandatANDava।n yastavesha pashyenna chApi nR^igaNe yaH ।
sa cha sa cha na chandramaule vidvadbhirjanmavatsu vigaNeyaH ॥ 21 ॥

kAmaparavasha।n kR^itvA kAmaparavasha।n tvakR^itvA mAm ।
kanakasabhA।n gamayasi re kanakasabhA।n hA na yApayasi ॥ 22 ॥

naTana।n vihAya sha।nbhorghaTana।n pInastanIbhirAshAsse ।
aTana।n bhave durante viTa nandasi na svabhUmasukham ॥ 23 ॥

kalitabhavalaN^ghanAnA।n ki।n karaiva chitsukhaghanAnAm ।
sumudA।n sApaghanAnA।n shivakAmeshyAH kR^ipAmR^itaghanAnAm ॥ 24 ॥

ninilIye mAyAyA।n na viliye vA shuchA para।n lIye ।
AnandasImani lasattillavanIdhAmani svabhUmani tu ॥ 25 ॥

adhihemasabha।n prasabha।n bisabhaN^gavadAnyadhanyarucham ।
shrutagalagarala।n sarala।n nirata।n bhaktAvane bhaje devam ॥ 26 ॥

sabhayA chitsabhayAsInmAyA mAyAprabodhashItarucheH ।
suhitA dhIH suhitA me somA somArdhadhAriNI mUrtiH ॥ 27 ॥

patyA hemasabhAyAH satyAnandaikachidvapuShA ।
katyArtA na trAtA nR^ityAyattena mAdR^ishA martyAH ॥ 28 ॥

bhajatA।n mumukShayA tvA।n naTesha labhayAstrayaH pumarthAshcha ।
phalalipsayAmrabhAjA।n chhAyAsaurabhyamAdhavya iva ॥ 29 ॥

ka~nchukapa~nchakanaddha।n naTayasi mA।n ki।n naTesha nATayasi ।
naTasi nirAvR^itisukhito jahi mAyA।n tvAdR^isho।ahamapi tat syAm ॥ 30 ॥

AstA।n naTesha tadyannaTati bhavAnambare nirAlambe ।
tvannaTane।api hi naTana।n vedapurAnAgamAH samAdadhati ॥ 31 ॥

vedhasi sarvAdhIshe।amedhasi vA mAdR^ishe sarUpakR^itA ।
rodhasi shivagaN^gAyA bodhasirA kAchidullasati ॥ 32 ॥

haTTAyita।n vimukteH kuTTAka।n ta।n bhajAmi mAyAyAH ।
bhaTTAraka।n sabhAyAH kiTTAtmanyaN^gake tyajanmamatAm ॥ 33 ॥

shrImachchidambareshAdanyatrAnandatANDavAsaktAt ।
brAhma।n lakShaNamAste kutrachidAnandarUpatA deve ॥ 34 ॥

kShullakakAmakR^ite।api tvatsevA syAdvimuktimapi dAtrI ।
pItAmR^ito।apyudanyAshAntyai syAchchitsabhAdhipAmartyaH ॥ 35 ॥

satya।n satya।n gatyantaramutsR^ijya te padApAtyam ।
atyantArta।n bhR^itya।n na tyaja nitya।n naTesha mA।n pAhi ॥ 36 ॥

ShaTtri।nshatA tattvamayIbhirAbhiH sopAnabhUtAbhirumAsahAyam ।
AryAbhirAdya।n paratattvabhUta।n chidambarAnandanaTa।n bhajadhvam ॥ 37 ॥

॥ iti shrItattvAryAstavaH saMpUrNaH ॥

Also Read:

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top