Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

tattvarya stavam

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja Lyrics in English

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram in English: ॥ tattvaaryaastavah’ ॥ shivakAmasundarIsha।n shivagaN^gAtIrakalpitanivesham । shivamAshraye dyukesha।n shivamichchhanmA vapuShyabhinivesham ॥ 1 ॥ gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI । bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho।akhilAmayanivartI ॥ 2 ॥ vaiyAghrapAdabhAgya।n vaiyAghra।n charma ka।nchana vasAnam । vaiyAkaraNaphaNIDya।n vaiyAsikyA girA stuta।n praNumaH ॥ 3 ॥ hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH । ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati ॥ 4 ॥ shailUSharAjamAdya।n […]

Scroll to top